منبع مقاله درباره حمل و نقل عمومی، مراکز آموزشی

ارتفاع زورخانه ازکف گود(درقسمت بالای گود) بایدحداقل 8 مترباشد، اما بهترین ارتفاع 10 الی 12 متر میباشد تا برای میل بازی فضای لازم وجود داشته باشد. سقف بالای گود میتواند به شکل گنبدی اجرا گردد. میتوان جهت تهویه و تامین نور کافی، درحدود 20 سانتیمتر پائینتر از شروع قوس گنبد پنجرههایی تعبیه نمود.
سردم یامحل نشستن مرشد باید کنار درب ورودی ورزشکاران و بالاتر از سایر عناصر تشکیل دهنده زورخانه باشد. محل سردم باید کاملا به گود ومحل ورود و خروج اشراف داشته، و رو به قبله باشد. سردم بایددارای ارتفاع حدود 7/1 متر، عرض 5/1 متر و طول 2تا 3متر باشد.
در زورخانهها نباید نور به طور مستقیم به گود تابانده شود، خصوصا در هنگام میل بازی و یا چرخیدن ورزشکاران، زیرا امکان ایجاد خیرگی چشم و اشتباه و درنتیجه بروز خطر برای ورزشکار و حاضرین در گودوجود دارد( شیری، 1388، ص 15). میتوان از نورهای مصنوعی نقطهای که غیر مستقیم تابیده میشوند نیز استفاده نمود.
سالن بدنسازی و ایروبیک: در سالنهای بدنسازی معمولا رشته پرورش اندام با استفاده از وزنه، میله ودستگاههای مختلف، برای تقویت وپرورش عضلات ورزشکاران ارائه میشود. ایروبیک نیز به معنای انجام فعالتهای ریتمیک و موزون برای مدت زمان حداقل 12 دقیقه میباشد. با انجام این حرکات نیاز بدن به اکسیژن برای مدتی افزایش مییابد به همین دلیل این ورزش یکی از فعالیتهای هوارسان میباشد. امروزه فعالیتهای ایروبیک در سالنهای بدنسازی و یا سایر سالنهای ورزشی برگزارمیگردد. این سالنها باید دارای تهویه مناسب باشند، تا اکسیژن مورد نیاز ورزشکاران تامین گردد. بهتر است در این سالنها سیستم صوتی تعبیه گردد تا امکان پخش موسیقی درمحیط وجودداشته باشد. زمین انتخابی جهت احداث یک سالن بدنسازی یا ایروبیک بهتر است در کنار مجتمعهای مسکونی و مراکز آموزشی قرار داشتهباشد. دسترسی مناسب از خیابانهای اصلی و خطوط حمل و نقل عمومی، به سایت انتخابی نیز از اهمیت بسیار برخوردار است.
ابعاد مناسب برای سالنهای بدنسازی 15*6 متر بوده و ارتفاع سقف آنها نیز حداقل باید 2/3 متر باشد. مساحت سالنهای بدنسازی درجه یک حدود 150 مترمربع و درجه دو حدود 110 متر مربع میباشد. این ابعاد و ارتفاع علاوه بر ایجاد تهویه مناسب، از نظر روانی و ذهنی بر آسایش ورزشکاران تاثیر دارد.
برای فعالیتهای ایروبیک اندازه فضاها بستگی به تعداد ورزشکاران دارد. به طورمعمول برای هر ورزشکار باید حدود 2 تا 5/2مترمربع فضا در نظرگرفته شود. کف سالنهای بدنسازی وایروبیک نقش مهمی درانجام درست حرکات وتامین تعادل وایستایی ورزشکار دارد. کف این سالنها باید نرم، بادوام و محکم بوده و در برابر سرندگی و نشست مقاوم باشد. در رنگ آمیزی سالن بدنسازی باید از رنگهای روشن و ملایم استفاده نمود. در نورپردازی آن نیز باید دقت نمود که از تابش مستقیم وخیره کننده جلوگیری شود تا به بهترین شکل ممکن آرامش و آسایش ورزشکاران فراهم گردد. دیوارهای سالن بدنسازی باید آینهکاری شده باشد. این آینهکاری ازروی قرنیزکنار دیوارها (15 تا 20 سانتی مترازکف زمین) شروع شده و تا ارتفاع دو متر ادامه مییابد (شیری، 1388، ص 26).
کشتی: کشتی یکی ازقدیمیترین و فراگیرترین ورزشهای دنیاست. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میدهد این ورزش در تمامی تمدنهای آغازین بشری وجود داشتهاست. در طراحی یک سالن کشتی باید به موارد زیر توجه نمود: تشک کشتی مربعی به ابعاد 12*12 متر است که در مرکز آن دایرهای به قطر 9 متر قرار دارد. این تشک از سه قسمت تشکیل شدهاست. قسمت اول: منطقه فعالیت که در وسط قرار دارد و دو کشتی گیر در آن قسمت کشتی خود را شروع میکنند. قسمت دوم: دایره قرمز رنگی است که دور تشک کشیده شدهاست، به این منطقه زون گفته میشود و عرض آن 1 متر میباشد. قسمت سوم: محوطه خارج از زون است، که عرض آن 5/1 متر میباشد. تشکهای آموزشی و تمرینی میتواند10*10 یا 8*8 متر باشند(شیری،1388، ص 37). بنابراین ابعاد سالنهای کشتی تمرینی در مقیاس محلهای 11*11 و در مقیاس منطقهای 15*13 متر میباشد.
در تمام کاربریهای ورزشی علاوه بر تامین فضای مناسب برای انجام فعالیت مورد نظر باید فضاهای خدماتی نظیر رختکن و دوش نیز به خوبی مکانیابی و طراحی گردند. به طور کلی در تمام انواع این کاربری امکان استفاده از نور غیر مستقیم وجود دارد. علاوه بر تمام موارد فوق فراهم نمودن تهویه مناسب در این گونه فضاها از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
ارائه پیشنهاد برای هریک از آبانبارهای شهر لار
تصویر شماره57: طرح پیشنهادی جهت تغییر کاربری آبانبار به زورخانه(ماخذ: نگارنده)
تصویر شماره57: طرح پیشنهادی جهت تغییر کاربری آبانبار به زورخانه(ماخذ: نگارنده)
پیش از این بیان گردید که در برخورد با آبانبارهای این شهر میتوان سه راهکار کلی در پیش گرفت. 1- تخریب آبانبارهایی که به شدت آسیب دیدهاند و بازسازی و مرمت آنها دارای ارزش اقتصادی نمیباشد، 2- بازسازی و احیای آبانبارها به عنوان مخازن ذخیره آب و 3- باززندهسازی و تغییر کاربری آبانبارهای که پتانسیل این تغییر را دارند. با توجه به بررسیهای صورت گرفته امکان تبدیل آبانبارها به کاربریهای عمومی همچون سرای محله، زورخانه، چایخانه و سالنهای بدنسازی وجود دارد. در جدول زیر بر اساس موقعیت شهری، ویژگی بافت شهری و مسکونی اطراف بنا، وضعیت سازهای و ویژگیهای معماری هر آبانبار پیشنهادی جهت احیا، تخریب و یا باززندهسازی آبانبار در سالهای آینده ارائه گردیدهاست(تصویر شماره57). جهت باززندهسازی آبانبارها باید به نکات اجرایی زیر توجه نمود:
نکات سازهای: برای اجرای سقف در تراز 5/1- متر از سطح زمین، نیاز به اجرای پی، احداث چند ستون و بادبندهای مهاری در اطراف مخزن میباشد. در اجرای کف زورخانه به دلیل اختلاف سطح موجود باید از کف کاذب استفاده نمود.
بهرهگیری از آب آبانبارهای: در چایخانه و باشگاه که امکان استفاده از آب مخزن در مصارف غیر شرب وجود دارد، نیاز به طراحی سیستم لولهکشی جهت پمپاژ آب میباشد. علاوه بر آن لازم است جهت دفع فاضلاب ناشی از این آبها در فاصله مناسب از آبانبار چاه دفع فاضلاب تعبیه گردد.
تهویه آبانبار: برای تهویه فضای آبانبار نیز توصیه میگردد موارد زیر اجرا شود. از آنجا که هوای گرم به دلیل چگالی کم به سمت بالا حرکت میکند، بهتر است در راس گنبد روزنی جهت خروج این هوای گرم ایجاد شود. از نظر شکل ظاهری این هواکش میتواند به صورتی الهام گرفته از میلکها اجرا گردد. البته به دلیل تخریب بخشی از گنبد نیاز به تقویت دهانهی ایجاد شده با یک رینگ مهاری میباشد. دهانههای ورودی آبانبار در فصلهای معتدل نباید به طور کامل مسدود گردند تا امکان تهویه هوا از این طریق وجود داشته باشد. بهتر است دهانهها با دریچههای دارای پرههای قابل تنظیم پوشانده شوند. احیای روزنهای موجود در بالای دهانهها، به بهبود تهویهی فضای داخلی آبانبار بسیار کمک مینماید. برای دستیابی به این امر پیشنهاد میگردد از ساخت بادگیرهای جدید و الحاق آنها به آبانبار خودداری شود، زیرا آبانبارهای این شهر هرگز بادگیر نداشتهاند و بهتر است جهت حفظ هویت و شکل اصلی آبانبارهای منطقه از این کار خودداری گردد. در کاربریهای ورزشی و چایخانه باید فنهایی جهت تهویهی هوا درنظر گرفتهشود، همچنین در روزهای گرم سال نیز برای خنک سازی باید از وسایل مکانیکی سرمایشی استفاده نمود. جهت استقرار این دستگاهها باید فضایی در ارتباط با هوای آزاد در نظر گرفته شود.
دسترسی به مخزن از طریق پاکنههای موجود در آبانبارها صورت میپذیرد. جهت جلوگیری از سقوط افراد به درون مخزن باید به کمک پارتیشنها اتاقکی کوچک در اطراف راه پله احداث گردد.
جدول شماره6: پیشنهادهایی جهت تخریب، احیا و باززندهسازی آبانبارهای شهر لار
شماره آبانبار
نام آبانبار
قطر
مساحت
وضعیت کنونی
کاربری پیشنهادی
توضیحات
1
سید جعفری بلند
9/20

                                                    .