منبع مقاله درمورد آلودگی های زیست محیطی، گازهای گلخانه ای

شهرهای سرزنده ای نظیررم،بارسلونا، آمستردام ، لندن ،پاریس و…در اروپا در افزایش وسایط نقلیه عمومی و غیرآلاینده ونیز تشویق شهروندان به استفاده ازدوچرخه وسفرهای پیاده ،زمینه ی به حداقل رساندن مصرف سوخت های فسیلی و در نتیجه گازهای گلخانه ای و آلودگی های زیست محیطی در مقابل شهر های کانادا ،آمریکاو استرالیادفاع کرده اند. (مثنوی، 1382 :92 ).
2-4-1- سیاستهای اجرایی راهبرد شهر فشرده
پژوهشگران عرصه ی شهری براین باورند که شهر فشرده :
1- زمینهای کشاورزی پیرامون شهرها را حفاظت میکند و با کاهش گسترههای شهری از آلودگی هوای ناشی از تردد اتومبیلها در یک پهنه وسیع، میکاهد.
2- جذابیت اقتصادی منطقه را افزایش میدهد و موجب شکوفایی واحدهای اقتصادی کوچک و محلی می گردد.
3-تنوع فرهنگها و بالندگی کیفیت اجتماعی،گوناگونی فعالیتها شهر را زنده تر و امنترمی سازد .
4-در اینگونه شهرها، با کاهش فاصلههای فیزیکی نیاز به تردد شهری را کاهش داده و از آلودگی هوای ناشی از حمل ونقل و اتومبیل میکاهد.
5-امکان عبور از مرزهای طبقاتی وافزایش در آمد برای شهروندان و احتمال دستیابی به عدالت اجتماعی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران قوی تر است.
6-با استفاده بهینه از زمینهای درون شهری، اراضی کشاورزی پیرامون شهرها را از دستاندازی وتوسعههای شهری محفوظ میدارد .
واضح است در شکل گیری چنین شهرهایی عواملی چون : بخش خصوصی ،با انگیزه سودآوری ،مشارکت سرمایهگذاران شرکتهای خصوصی، مالکان زمینهای شهری،افراد، خانوارها به عنوان مصرف کنندگان با انگیزههای متنوع اقتصادی و اجتماعی نقش چشم گیری خواهند داشت . (ویلیامز و دیگران، 1383: 42)
2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده
2-4-3-1-اسپانیا
اسپانیا همانند دیگر کشورهای اروپایی از پیشگامان توسعه ی فشرده می باشد .مهم ترین قانون ملی اسپانیا در خصوص، ضوابط فنی ساخت و ساز است ودر آن به تاکید بر افزایش امنیت و قابلیت سکونت در بنا با استفاده منطقی از طریق کاهش تقاضای انرژی، افزایش کارایی سیستم های حرارتی و روشنایی و استفاده از تکنولوژی های خورشیدی را مدنظر قرار داده است. سیاست احیای شهری یکی از سیاست هایی است که در سال ٢٠٠٧ مطرح شد وتصویب آن مسایل زیر را مطرح نمود.
– افزایش کارایی و پایداری اقتصادی
– حداکثر نمودن استفاده از زمین در بلو ک های موجود و حداقل نمودن مصرف زمین های سبز
– تهیه برنامه ویژه برای مناطق نیازمند احیا و بازسازی
– توصیه به فرم فشرده شهر به دلیل اثرات زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی( هزینه بالای انرژی و ساخت و ساز، هزینه زیرساخت ها و خدمات عمومی )در ساخت و ساز پراکنده. مهم ترین راهبردهای این طرح نیزعبارتند از:
– ایجاد مراکز جدید، تشویق به اختلاط کاربری ها و تأمین دسترسی
– معرفی اولویت های نوسازی و کنترل رشد شهر در جهات مختلف
– استفاده از زمین های موجود شهری و توسعه آنها
– هماهنگی و حمایت از طرح های ملی. (Burns, 1997:4)
2-4-3-2- سوئیس

                                                    .