منبع مقاله درمورد اعتبار و پایایی، قابلیت اعتماد

در روش توصیفی، داده ها رادر قالب نمودار ، شکل و جدول خلاصه نموده و روش های خلاصه کردن نیز در قالب شاخص هایی مانند : میانگین ،انحراف معیار ،واریانس و … می باشد .
روش استنباطی: روشی است که نتایج حاصل از یک نمونه ، قابل تعمیم به کل جامعه باشد . در این روش به کمک نرم افزار spss از آزمون های مختلف از جمله Tمستقل، تحلیل واریانس ،آزمون توکی و آزمون LSDاستفاده می شود .
1-1 1- جامعه آماری و روش نمونه گیری
1-11-1-جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق از کلیه ی سرپرستان خانوار اعم از زن و مرد ساکن در سطح شهرساری می باشد . هریک از این افراد به عنوان واحد مشاهده و سنجش انتخاب و پرسشنامه از طریق آنان تکمیل می گردد. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای استفاده می شود .به طوری که از مناطق چهار گانه ی شهری نمونه ها راانتخاب نموده و سپس از میان هر یک از این نواحی شهری به صورت تصادفی یک محله را انتخاب نموده سپس چند بلوک مسکونی رابه طورتصادفی به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسش قرار می دهیم .چهارمحله را از حاشیه ی شهر انتخاب ونمونه ی پنجم از مناطق آپارتمان نشین وحاشیه ی بخش مرکزی وبافت قدیم و نمونه ی ششم را از هسته ی مرکز ی شهر وبافت قدیم انتخاب می نماییم . باید در نظر داشته باشیم که نمونه هابه صورت تصادفی انتخاب می شوند.
بدین ترتیب براساس سرشماری 1389وآخرین تقسیمات شهری:
کد 1 – 1 با مساحتی حدود42 هکتار با جمعیت 1969 نفر ، کوی برق واقع دربلوارخزر
کد 1-6-2با مساحتی حدود51هکتار با جمعیت 5534نفر، محله ی میرزازمانی واقع درخیابان فرهنگ
کد 3-2-3 با مساحتی حدود 21هکتار با جمعیت 9763 نفر، محله ی صاحب زمان واقع در بلوار کشاورز
کد 4-4-2 با مساحتی حدود 36 هکتار با جمعیت 3987 نفر، کوی شهید قاسمی واقع در بلوار امام رضا
کد 3-4-1با مساحتی حدود63 هکتاربا جمعیت 2332نفر، محله ی ارم واقع در بلوار پاسداران
کد 4-5با مساحتی حدود 20 هکتار با جمعیت 2804 نفر، محله ی قلیچ در مرکز شهر انتخاب گردید .
قابل ذکر است ، واحدتحلیل ،سرپرست خانوار تعیین گردید.
1-11-2- روش نمونهگیری:
همانطور که میدانیم در تحقیق، نمونه به زیر مجموعهای از جامعه آماری گفته می شود که اطلاعات و دادههای آماری آن بعنوان جایگزینی برای اطلاعات و دادههای آماری کل جامعه گردآوری، بررسی و تجزیه وتحلیل میشود (عزتی، 1376: 23).
1-11-2-1- اعتبار وپایایی:
تحلیل اعتبار و پایایی فرایند اصلاح و بهبود مقیاسها و برای حصول اطمینان از دقت و ثبات سنجش آنها است.
اعتبار:
برای حصول اطمینان از دقت مقیاس و سنجش روشهای مختلفی وجود دارد .یکی از روشهای سهل الوصول تعیین اعتبار صوری مقیاس است .در این پژوهش پرسشنامه پس از طرح سوالات در اختیار خانوارهای ساکن در بافت پیرامونی قرار میگیرد و نظرات آنها اخذ میگردد.بدین شکل اعتبار صوری و محتوایی گویهها فراهم میشود.
پایایی:
در بحث پایایی ساده ترین تعریف آن عبارت است از میزان همسانی نتایج مکرر که این امر قابلیت اعتماد و ثبات تحقیق را میرساند.
برای سنجش صحت پایایی و اعتبار پرسشنامه ی تحقیق ابتدا 30 پرسشنامه در محلات توزیع گردید و پس از تائید پایایی و روایی آن ،اقدام به توزیع کلیه ی پرسشنامه ها در محلات نمونه توسط پژوهشگر صورت گرفت .

                                                    .