منبع مقاله درمورد بعد از انقلاب، انقلاب اسلامی

منبع : نتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن ساری
درجدول فوق نرخ رشد جمعیت از سال 1355 تا 1385 از 14/7 به 9/2 بوده است که شاهد تراکم پایین خانوار در واحد مسکونی 05/1 می باشیم در حالیکه افزایش نرخ رشد واحد های مسکونی در سال های اخیر، افزایش واحد های مسکونی خالی را نشان می دهد .
3-5-1-7- بررسی روند مهاجرت شهر ساری
سال های بعد از انقلاب اسلامی در حقیقت دوران تحولی بود که از یک سو وارث نتایج و آثارسیاست ها و اقدامات گذشته و از سوی دیگر مواجه با مشکلات خاص خویش بود. بدین ترتیب که ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد بیمار و وابسته در شرایط بحرانی بود.
بدین جهت اختلاف سطح درآمد بین شهر و روستا و همچنین اختلاف فاحش سطح زندگی در این دو جامعه به همراه تمامی مشکلاتی که گریبانگر روستاییان است به نظرآنان مهاجرت به شهر را بهتر از زندگی در روستا جلوه می دهد و همه آسایش، پیشرفت، دسترسی به امکانات و تسهیلات و خدمات، درآمد بهتر و بیشتر و… را در شهر می یابند. بنابراین باز هم مهاجرت و به دنبال آن رشد بی رویه شهرها و شهرنشینی با روندی سریعتر از دوره قبل صورت گرفته و مشکلات بازمانده از دوره های قبلی به این دوره نیز انتقال یافت. با توجه به توضیحات فوق، شهر ساری نیز در این دوره با شتاب بیشتری به گسترش خود ادامه می دهد و در واقع توسعه سریع و ناگهانی شهر ساری که از ابتدای دوره مزبور شروع و تا امروز ادامه دارد؛ وسعت و جمعیت شهر را به چندین برابر رسانده است.
در فاصله سال های 1365 تا 1375، تعداد 31991 نفر به شهر ساری وارد و یا درداخل این شهر جابه جا شده اند . این تعداد در دوره بعدی یعنی فاصله سال ها ی 1375 تا 1385 به 49724 نفر رسیده است که نشان دهنده افزایش تعداد مهاجرین وارد شده به این شهر و مهاجرپذیری آن می باشد. از نظر توزیع سنی مهاجران وارد شده در سال 1385 و 1375 بیشترین تعداد متعلق به گروه سنی 64 – 15 سال می باشد که از این گروه به ترتیب 40591 و21951 نفر وارد شهر ساری شده اند .آمار موجود بیانگر افزایش میزان مهاجرپذیری این شهرمی باشد به طوری که این میزان حتی از نرخ رشد طبیعی شهر بالاتر بوده است. بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت که جمعیت رو به فزونی شهر ساری بیشتر، از مهاجر پذیری خود نشات می گیرد و با توجه به مراجعه به آمارهای مربوط به شهر ساری کمتر عامل تولد در افزایش جمعیت ساری تاثیر می گذارد. (برآوردهای سالنامه ی آماری، 135:1387)
جدول (3-8) :تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری طی سال های 1385- 1375
گروه سنی
تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری در سال 1375
تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساری
در سال 1385
14 – 0
9625
8461
64 – 15
21951
40591
65 +
397
627
نامشخص
18