منبع مقاله درمورد تجزیه وتحلیل اطلاعات، اختلاط کاربری ها

منطقه سه شهری :
کلیه اراضی شهری واقع در جنوب مسیر راه آهن، منطقه سه شهر را تشکیل می دهند. محور ارتباطی ساری با بخش های جنوبی شهرستان از طریق بلوار کشاورز، از این منطقه عبورمی کند. کارخانه دخانیات ساری و باغات مکانیزه مه دشت و تاسیسات راه آهن و اکثر چاه های آب شهر در این منطقه قرارگرفته اند. ساکنان این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهر از قشرهای تهیدست شهری به شمارمی روند و اکثراً کارگران و کشاورزان بویژه مهاجرین روستاهای شهرستان ساری می باشند. به استثنای ساخت و سازهای اطراف بلوارکشاورزکه درسالهای اخیراحداث شده اند اکثرساختمان های مسکونی منطقه یک طبقه وقدیمی بوده و فاقد کیفیت مطلوب می باشند. خاستگاه اجتماعی ساکنان این منطقه وامکانات اندک اقتصادی آنان در کالبد منطقه به طور گویا و روشن بازتاب یافته است. به همین دلیل نیز بافت کالبدی این منطقه خصلت روستایی دارد، کوچه ها تنگ وپیچ در پیچ است و ساختمان ها با استفاده از مصالح کم دوام ساخته شده اند. هر یک از مناطق شهر به تقسیمات کوچکتری به شرح زیر تقسیم گردیده است :
1- منطقه یک شهری شامل : ناحیه1 (یک محله)، ناحیه2 (چهار محله)، ناحیه3 (چهار محله) ، ناحیه4 (چهار محله)، ناحیه5 (دو محله) و ناحیه6 (شش محله) می باشد.
2- منطقه دوشهری شامل : ناحیه1 (دو محله)، ناحیه2 (سه محله)، ناحیه3 (سه محله)، ناحیه4 (چهار محله)، ناحیه5 (شش محله) و ناحیه6 (شش محله)می باشد.
3- منطقه سه شهری شامل : ناحیه1 (سه محله)، ناحیه2 (چهار محله) و ناحیه3 (پنج محله) می باشد.
4- هسته مرکزی شهر یا محله ویژه مرکزی نیز از پنج زیر محله تشکیل می شود.
نقشه(3-3) تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری
مآخذ : مهندسین مشاور مازند طرح (14:1389)
در حال حاضر شهر ساری به 4 منطقه و 11 ناحیه ی کارکردی تقسیم می شود .
خلاصه مباحث فصل سوم
بررسی و شناخت کلی از وضع موجود شهر مورد مطالعه، شمای کلی از شناخت ویژگی ها ی مختلف شهر را در جهت تحلیل و نیل به هدف تحقیق به دست خواهد داد. در این راستا موقعیت و ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی اشاره گردید و تاریخچه تحولات اقتصادی و اجتماعی شهرستان در دهه های اخیر و همچنین نحوه ی شکل گیری شهر مشخص گردیده است.
موقعیت جلگه ای منطقه و همجواری با رود تجن و نقش ارتباطی مهم آن دراتصال استانهای خراسان ، گرگان، گیلان وتهران براهمیت این شهرافزوده است.
همچنین براساس گزارش طرح جامع 1389مساحت محدوده مورد مطالعه 2440 هکتار و جمعیت آن نیز معادل 293212 نفر گزارش شده است . در یک نگاه کلی به نیم قرن اخیر مساحت شهر ساری 16 برابر و جمعیت آن 12 برابر گردیده است؛که با توجه به مرکزیت سیاسی – اداری ، این امر فشار مضاعفی بر پیکره ی این شهر وارد نموده است .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
مقدمه
با عنایت به مطالب ارایه شده در فصول گذشته – کلیّات، ادبیات و متدولوژی تحقیق – در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه و بررسی توصیفی و استنباطی جامعه آماری مورد نظر پرداخته و از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، به کشف، شناسایی و طبقه بندی واقعیات و نتایج آن می پردازیم. تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان بخشی ازفرآیندتحقیق یکی از پایه های اصلی آن محسوب گردیده ونتیجه گیری مطلوب نیز حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که براساس سوالات تحقیق گرد آوری شده است .
آنچه مهم است اینکه تمامی شهرها از یک نقطه ی ابتدائی بعنوان مرکز قدیمی و کانون تجمع افراد بوجود آمده و به مرور زمان و طی سالیان متمادی گسترش یافته تا به شکل امروزی خود رسیده اند. در راستای این فرایند شهرهای امروزی را بدلیل وسعت محدوده شان و گسترش روز افزون آنها در حاشیه های بیرونی شهر وبا توجه به تاکید تحقیق حاضر بر مشاهده ی کیفیت زندگی شهروندان ساکن در شهربراساس دوفرم فشرده و پراکنده سعی بر انتخاب چهار محله ازچهارگوش شهر در رینگ بیرونی ویک محله ازبافت قدیم ویک محله ازخارج بافت قدیم از رینگ درونی بعنوان محلات پایه نموده ایم.
درادامه ی روند پژوهش، فرم کالبدی (فشرده ،پراکنده )هریک از محلات نمونه ازطریق شاخص های تراکم مسکونی و تراکم خالص شهری وتراکم ناخالص شهری و اختلاط کاربری ها تعیین گردیده وسپس ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی براساس فرم محلات نمونه، مطالعه و آمار توصیفی واستنباطی ویژگی های افراد نمونه و مولفه های (کیفیت کالبدی،کیفیت اجتماعی ،کیفیت حمل و نقل، کیفیت محیط ،کیفیت اقتصادی ،کیفیت نگرش فردی ) با استفاده از مؤلفه های نرم افزار SPSS مورد مطالعه وتشریح می گردد. گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی صورت گرفته که جهت جمع آوری اطلاعات اولیه ،بااستفاده از فرمول کوکران ،385 خانوار 6محله از62 محله ی شهر ساری به عنوان جامعه ی نمونه انتخاب گردید.لذا فرم فشرده با116نمونه 12/30% وفرم پراکنده با269 نمونه 88/69% ازنمونه ها بااستفاده از شیوه ی تصادفی ساده ،مورد بررسی قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز از سرپرست خانوار جمع آوری گردیدومیزان پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفته است .پایایی به دست آمده 81/0 می باشد که بیانگر پایداری درونی وقابل قبول پرسشنامه می باشد .
4-1- روش تعیین فرم کالبدی
برای تعیین میزان پراکندگی و فشردگی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود که در جدول (4-1)به برخی از آن اشاره می گردد.
جدول (4-1):روش تعیین پراکندگی / فشردگی

                                                    .