منبع مقاله درمورد تحلیل رگرسیون چندگانه، تبیین و تشریح موضوع

عزت ا… قنواتی ، آزاده عظیمی ، امین فرجی ملایی
هدف این مقاله،‏ درواقع بررسی و تحلیل کیفیّت محیط زندگی در ارتباط با رشد ناموزون شهری در شهر بابلسر است. روش این مقاله توصیفی ـ تحلیل بوده و برای تبیین و تشریح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادی و میدانی و نیز،‏ گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. برای تعیین نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپی شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش کیفیّت محیط زندگی داده‌های به‎دست آمده در مطالعه‎ی پرسش‎نامه‌ای با استفاده از نرم‎افزار SPSS در چارچوب آزمون T،‏F و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته شده است.
نتایج پژوهش نشان‎دهنده‎ی این است که شهر بابلسر طیّ دهه‌های پس از انقلاب دارای رشد پراکنده بوده که بیشتر کیفیّت محیط زندگی در این محلّه‎ها،‏ شکل گرفته از کیفیّت محیط زندگی در سایر محلّه‎های پایین‎تر دیگر است. از سویی،‏ نتایج حاکی از آن است که بین دو متغیّر رشد ناموزون شهر و کیفیّت محیط زندگی،‏ همبستگی بالایی وجود دارد.
امین فرجی ملایی و همکاران،1391
شهر فشرده تئوری در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل)
1390
عامر نیک پور
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر آمل و شناخت الگوی رشد کالبدی شهر از روش ها و از مدل های کمی مانند ضریب آنتروپی شانون، مدل هلدرن، شاخص تمرکز هرفیندال، ضریب اختلاف (V.C) و تحلیل تراکم شهر در دوره های مختلف استفاده شد. برای تحلیل الگوی فضایی پارامترهای رشد شهری از تکنیک اتوکرولیشن فضایی استفاده شد. از میان مدل های مختلف تکنیک اتوکرولیشن فضایی از آماره موران استفاده شد که یکی از بهترین معیارها برای اندازه گیری به حساب می آید. این آماره اتوکورولیشن های قوی و ضعیف پارامترهای گسترش شهر آمل طی سال های 1375-1385 را مورد اندازه گیری قرار داد. سرانجام برای مشاهده و شناسایی بیشتر الگوهای فضایی، با استفاده از آماره عمومی G که یکی دیگر از روش های اتوکورولیشن فضایی محسوب می شود ، نقشه های(H0t spot) و(Cold spot) در محیط Arc Gis تهیه گردید
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل در طول 40 سال اخیر تحت تإثیر الگوی اسپرال قرار داشته است، اما در دهه اخیر با کاهش سرعت پراکنش، به تمرکز در نواحی داخلی شهر گرایش پیدا نموده، که این امر شکل گیری بافت های متراکم را به دنبال داشته است. همچنین با سنجش میزان پایداری در بافت فشرده، مشخص شد روابط معناداری میان مؤلفه ها، معیارها و گویه های مرتبط با پایداری در مقیاس محله ای وجود دارد. از میان مؤلفه ها و معیارهای تعریف شده، مولفه و معیارهای اجتماعی نقش بیشتری در پایداری فرم فشرده بر عهده دارند. همچنین در تحلیل استراتژیک صورت گرفته نیز مشخص شده که راهبردهای توسعه برای پایداری فرم فشرده از نوع ST یا استراتژی تنوع بوده، که هدف آن تأکید بر نقاط قوت درونی به دنبال از بین بردن تهدیدهای بیرونی است .
نیک پور 1390
معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری مورد مطالعه : مرکز شهر خرم آباد
1385
افشین کوکبی
به منظور اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای موردنظر و هم چنین مشخص کردن جایگاه مرکز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراکز شهری به لحاظ سطح زندگی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مقایسه دودویی معیارها) جهت اتخاذ تصمیم نهایی ا ستفاده شده است.
نتایج مطالعات و ارزیابی بیانگر قرار داشتن مرکز شهر خرم آباد در رده مراکز شهری با کیفیت زندگی شهری پایین بوده است.
کوکبی 1385
سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان
1390
احمد خادم الحسینی و حسین منصوریان ، محمدحسین ستاری
داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش خانوارهای شهری در شهر نورآباد جمع آوری شده است. روش های آماری از قبیل تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون T برای سنجش کیفیت زندگی و تحلیل و ارزیابی روابط آن با برخی از خصوصیات فردی استفاده شده است.
نتایج حاصله نشان می دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگویان در شهر نورآباد به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی و حدود 2.3 درصد کاملاً ناراضی هستند. حدود 88 درصد پاسخگویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد بالا و پایین هستند. علاوه بر این درک شده که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی، رضایت از امکانات، سرمایه اجتماعی، بهزیستی ذهنی، محیط محلی و آرامش شهری ابعاد آن را در شهر نورآباد تشکیل می دهند و عامل بهزیستی نیز حدود 35 درصد تغییرات آن را تبیین می کند.
احمد خادم الحسینی و همکاران1390

                                                    .