منبع مقاله درمورد توزیع و پراکنش، استان مازندران

برای این رودخانه دائمی که رژیم آبدهی آن بارانی – برفی است ماه های اسفند و فروردین پرآب ترین و ماه آبان کم آب ترین می باشد . (مشاورین مازند طرح ،1389).
3-4-6- نحوه دفع آبهای سطحی( آب باران)در شهر و معایب آن
دفع آبهای سطحی شهر ساری از جهات عمومی ،شیب اراضی ، شبکه معابر ، شبکه هیدروگرافی و کانال های طبیعی موجود در گستره شهر تبعیت کرده وجهت جمع آوری آبهای سطحی از کانال و جوی های با عرض و عمق متفاوت استفاده می شود . براساس بررسی های انجام شده بعضی از محلات شهر مانند : کوی دادگستری ،هسته مرکزی شهر ،بعضی از محلات اطراف میدان امام ،محله غفاری و …بامشکلات عدیده ای جهت دفع آب های سطحی مواجه هستند (مشاورین مازند طرح ،1389).
3-4-7- ساختمان زمین شناسی
از نظر زمین شناسی شهر ساری در زون ساختمانی گرگان – رشت استقرار دارد.زون مذکور از روند سینوسی البرز پیروی کرده و در نقاطی که کوهستان از دریا فاصله دارد،گسترش یافته است. بر اساس ساختارموجود زمین شناسی محدوده ،تمام لرزه های گسترده آن معمولا در عمق 10-70 کیلومتری روی داده و لذا کم عمق می باشند(مشاورین مازند طرح ،1389).
وجود یکسری تاقدیس و ناودیس با امتداد محوری تقریبا شرقی – غربی و عمود بر امتداد رودخانه تجن و دو گسل عمده ،یکی گسل شمال البرز به طول 400 کیلومتر و دیگری گسل خزر به طول 600 کیلومتر می باشند.
3-4-8- جنس خاک
از نظر خاک شناسی بستر شهر ساری بر روی دشت های آبرفتی دامنه ای استقرار یافته است که ذرات تشکیل دهنده آن عمدتا به قطرکمتر از2میلیمتر بوده و شیب اراضی نیز منظم و ملایم با ارتفاع 10-60 متر از سطح دریا می باشد (مشاورین مازند طرح ،1389).
به طوری کلی در شهرستان ساری چهار نوع خاک قا بل شناسایی است که عبارتند از:
– خاک ساحلی : شامل شن های ساحلی که از ارتفاع 25 تا 0 متر شروع می گردند.
– خاک رسوبی : در جلگه و اطراف رودخانه و دامنه های رو به شیب شمال جز خا ک های جوان با شیب جزیی که در نتیجه سیلاب بوجود آمده است و به دو صورت آلویون و کولیون هستند، دیده می شود.
– خاک جنگلی : این نوع خاک در اراضی که از درختان جنگلی پهن برگ پوشیده و دارای خاک قهوه ای جنگلی است دیده می شودو بهترین نوع خاک در نواحی معتدله می با شد.
– خاک های کوهستا نی : شا مل کوه های مرتفع با جنگل های انبوه و مخروبه و تراشیده و عموماً با پوشش خاکی نسبتاً عمیق تا عمیق با خاک تکامل یافته جنگلی و هوموس داراست.
3-4-9- آبهای زیر زمینیآبخوان های تشکیل شده در محدوده شهر ساری عموما با داشتن رسوبات درشت دانه تا دانه متوسط دارای وضعیت آبدهی عالی تا بسیار خوب می باشند .
3-5- شناخت ویژگی‌های جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی
بررسی سیر تحول جمعیت و شناخت ویژگی‌های آن از عوامل پایه‌ای طرح ها و برنامه‌ها است.و ساماندهی شهر به سه عامل انسان، فعالیت و فضا توجه داردودراین میان انسان مهمترین رکن این ساماندهی است. با این مقدمه در این قسمت در پنج عنوان سهم جمعیتی محدوده مطالعاتی در مقایسه با شهر، توزیع و پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی، ساختار جمعیتی ساکن در محدوده مطالعاتی، از نظر بعد خانوار، نسبت جنسی، ترکیب سنی، نرخ رشد و سابقه سکونت ساکنین فعلی در محدوده مطالعاتی پرداخته می‌شود.
3-5-1- ساختار جمعیتی محدوده مطالعاتی
با توجه به نتایج سرشماری عمومی،جمعیت شهر ساری در سال 1335 بالغ بر 26278 نفر بوده و در سال 1345 با رشد سالانه 42/5 به 45488 نفر رسید.در سال 1355 جمعیت شهر ساری به 70753 نفر افزایش یافـت. جمعیت شهر ساری در سال 1365 بالغ بر346697 نفر بوده است .آمار فوق نشان میدهد که از سال 1365 از میزان نرخ رشد سالانه کاسته شده ولی به جمعیت شهر ساری اضافه گردیده ا ست.
در سال 1375 جمعیت شهر ساری 423806 هزار نفر با تراکم 4/115 نفر در کیلومتر مربع رسیده است.
مساحت شهر ساری در آن زمان 3674 کیلومتر مربع گزارش شده است (سرشماری نفوس و مسکن ، 1375 ). در سال مذکور با توجه به پایان جنگ و سیاست‌های دولت مبنی بر تنظیم خانواده، جمعیت شهر ساری نیز با شتاب کمتری اضافه گردیده ا ست.
در سال 1385 جمعیت شهرستان ساری به 495360 نفر با 132995 خانوار رسیده که 261293 هزار نفر ساکن در نقاط شهری با نرخ رشد سالانه 89/ 2 درصد بوده است.(آمار نامه استان مازندران، 1385 : 98).
رشد جمعیت شهر ساری از سال 1375 تا 1385 نیز رقمی دو برابررا نشان می دهد که نسبت به شهرنشینی در مازندران 7/53 درصد ، بیشتر است و در مقایسه با رشد طبیعی 4/1 درصد می توان نتیجه گرفت که نقاط شهری ساری با رشد کاملاً 8/1 درصد مهاجر پذیراست امتیاز مرکزیت سیاسی مهم ترین عامل جذب جمعیت این شهرستان شده است این امرنیز گسترش شهر در جهات مختلف را توجیه می کند . (آمارنامه سال 1375 و 1385).

                                                    .