منبع مقاله درمورد دیدگاه جامعه شناسی، روابط اقتصادی

کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادی و اجتماعی در فضاگفته می شودو بدلیل سه بعدی بودن ،تعریف کننده فضا نیز می باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ،1370 : 34).
در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضایی پدیده ها در ارتباط با یکدیگر و تاثیر عوامل طبیعی ،اقتصادی ،فرهنگی و … برآن در جهت سهولت حیات شهری را کالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).
2-1-2- شهر
شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).
شهرها مولود زمانه خویشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،1383 :82).
اگرچه شهرهابه منزله ی سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهدیزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده ای هستند که با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزای مختلف آن پیکره اجتماعی و زنده آن راتشکیل می دهند بطوریکه همانند سیستم دستگاه عصبی ، اختلالی وارد نظام زنده آن شود به صورت خود کار عمل نموده و نظم جدید ی برقرار می نمایند (ربانی و حیدا ،1381 : 6) .
از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزینی،1372: 16 ).
دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، 1380 :20).
بر اساس تعریف جغرافیدانان شهر ، منظر مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایی می باشد که زندگی شهری را امکان پذیر می سازد (وزارت کشور ،1387: 304).
از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، یک واحدجغرافیایی – اجتماعی در حال رشد ،با تعامل دو سویه میان منابع و اجتماع درون و بیرون خود است .
اگر چه تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیه شهرهای جهان باشد، مشکل است چرا که شهرها به سیستمهای اقتصادی و اجتماعی همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نکات مشترک هستندتا مبانی تعریف عام شمول شهرها؛ بنابراین هر یک از اندیشمندان با برداشت خویش از شهر،تعریفی خاص ارائه داده اند.
2 – 1-3-کالبد شهر
هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعی ، نظام های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.
کالبد شهری ،یا به عبارتی طرح فضایی شهر بیانگر وسعت ،محتوا و حدود جغرافیایی و چگونگی استفاده از زمین شهری و فعالیت هایی است که توسط انسان بر روی این فضا پیاده می شود(حبیبی ،1375 :1).
در این رابطه دلایل انتخاب شهر به عنوان یک واحد فضایی را می توان اینگونه بیان نمود .
1- حل و فصل شهری تعریف شده (مفهوم مورفولوژیک)
2- یک واحد عملکردی
3- یک نهاد قانونی (مفهوم اداری)( eurostate Statistics in focus 82/2008) .
2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک
فرم شهر از نظرلینچ حاصل رابطه میان عناصر مرئی شهر و شناسایی گفتاری آن عناصر بوسیله استفاده کنندگان محیط شهری است .بنابراین تحقیقات مربوط به ساخت شهر در سالهای اخیر نشان می دهد که در همه شهرها نمی توان از الگوی واحدی تبعیت کرده یا نظریه معینی را بکار برد.
در ذیل به عمدهترین الگوهاواستراتژی های مرتبط با ساخت شهر اشاره میگردد:
2-2-1- فرم شهر با دوایر متحدالمرکز

                                                    .