شاخص های کیفیت زندگی ازنظر شهروندان گنبدی در نواحی مختلف شهر تفاوت شدیدی را نشان می دهد
جاجرمی و کلته 1385
بررسی اثرات رشد فیزیکی شهر تهران بر اراضی منطقه 5
1389
لیلا واحدیان بیکی
برای بررسی وضعیت اراضی شهر تهران و منطقه 5 ابتدا تصاویر ماهواره ای شهر تهران برای سال های 1352، 1359، 1369، 1379 و 1388 تهیه شد، سپس با استفاده از نرم افزار ENVI و روش بیشترین احتمالات، کاربری های مورد نظر را طبقه بندی کرده و با استفاده از نرم افزارGIS آن ها را به نقشه تبدیل نموده اند و درصد کاربری های شهری، باغی، کشاورزی، فضای سبز و کاربری بایر را در شهر و منطقه را بدست آوردند؛ سپس با روی هم گذاری لایه ها و نقشه های کاربری اراضی منطقه طی سال های 1345، 1365 و 1388 درصد تغییرات کاربری منطقه را مشخص کرده و سرانه کاربری های منطقه را در سال 1388 با سرانه های استاندارد طرح های شهری و سرانه ی کاربری ها در شهر تهران مقایسه نموده اند.
نزدیک به 988 هکتار از اراضی مرغوب باغی و کشاورزی منطقه بر اثر پراکنش شهری از بین رفته و بیشترین درصد آن تبدیل به اراضی با کاربری مسکونی شده است. با استفاده از مدل های کمی مثل تراکم، ا ندازه ی فیزیکی متروپل، درجه تجمع و مدل تخلخل گونه ی شهر به صورت پراکنش افقی تشخیص داده شده است.
واحدیان بیکی1389
ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت
1391
میرنجف موسوی وعلی باقری کشکولی
به منظور ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت از شاخص ها ی عینی شامل 4 شاخص اصلی (جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی- کالبدی- زیست محیطی)و 36 مولفه استفاده شده است.جامعه آماری 306 نفر از ساکنین محلات شهر سردشت است. محاسبه میانگین برخوردار ی نشان داده که درشاخص های(جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی- کالبدی و زیست محیطی)به عنوان شاخص تلفیقی، محله کا ینه مر با2/ 74 درصد مطلوب ترین وضعیت کیفیت زندگی و محله مارغان با 7/5974.2درصد پایین ترین میزان کیفیت زندگی را را دارا هستند. مدل تحلیل واریانس چند متغیره نابرابری بین محلات در برخورداری را با سطح اطمینان99 درصد مورد تایید قرار می دهد. همچنین آزمونtتک نمونه ای نشان دهنده این است که شرایط کیفیت زندگی در سطح ، محلات شهر سردشت کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه 71درصد از بالا بودن کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت ناشی از شاخص ها ی اجتماعی، اقتصا دی،کالبدی و زیست محیطی است.
متغیرها ی کالبد ی با میزان 867/0
بیشترین آثار را در بالا رفتن میزان کیفیت زندگی در سطح محلات شهر سردشت داشته است.
موسوی وهمکار1391
بررسی نحوه ی توزیع خدماتی چون پارک و زمین بازی درمحله در شهرهای آمریکا
1998-1996
تالن (1996 ) و انسلین (1998 )
مبنای کار این تحقیقات در عدالت فضایی، رویکرد “نیاز محور ” بوده و برای تحلیل نحوه ی توزیع خدمات شهری، از شاخص دسترسی استفاده کرده اند.
برای دستیابی به عدالت فضایی باید خدمات وتسهیلات در ارتباط با مشخصه ی اقتصادی – اجتماعی افراد، مکانیابی و توزیع شود.
تالن1996 و انسلین 1998
سنجش شاخص یکپارچه ی دسترسی محور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمومی شهری” در یکی ازشهرهای تایوان