منبع مقاله درمورد شاخص های کیفیت زندگی، شاخص های کالبدی

– شناسایی الگوی کنونی توسعه شهر ساری وسنجش عملکرد آن در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان
– ارائه روش مناسب در جهت بومی سازی فرم مناسب شهری مرتبط با کیفیت زندگی .
– استفاده بهینه از فضا های خالی شهری جهت کاهش تخریب منابع طبیعی واقع در محدوده شهر.
– تبیین تکنیک های نو در کاهش اثرات نامطلوب فرم شهری بر کیفیت زندگی شهروندان.
– بکارگیری و بسط فرم مناسب شهری با هدف ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی.
1-7- روشهای تحقیق
روش تحقیق در این مطالعه، به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی -تحلیلی است که در آن ضمن توصیف وضع موجود محلات مورد نظر ، مجموعه متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.فرم های نوین شهری از جمله کم تراکم (پراکنده ،گسترده) و پرتراکم( فشرده)مورد بررسی قرار گرفته و ضمن شناسایی فرم موجود شهر ،مجموعه شاخص های کیفیت زندگی (کالبدی ، اجتماعی ، زیست محیطی ،اقتصادی ،نگرش و حمل ونقل) مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
در این رابطه از جمله شاخص های این تحقیق عبارتند از:
سرانه فضای سبز، وضعیت شبکه معابر و دسترسی ها، سرانه خدمات عمومی شامل آموزشی، بهداشتی، درمانی، تفریحی و گذران اوقات فراغت، فرهنگی، وضعیت کالبدی ساختمانها و سازه ها، منظر شهری، دفع آبهای سطحی ، توزیع آب آشامیدنی، آلودگی هوا، آلودگی صدا، دفع فاضلاب خانگی، دفع و جمع آوری زباله ها، نظافت عمومی معابرو فضاهای عمومی و… وشاخص های کیفیت زندگی نیز برمبنای دو الگوهای جدید توسعه شهری، شهر پراکنده و شهر فشرده تعیین می شود . در این رابطه هریک از الگوهای شهری بر اساس شاخص های کیفیت زندگی بحث و بررسی می گردد .
1-8- قلمرو تحقیق (زمانی،مکانی،موضوعی):
قلمرو زمانی این تحقیق عمدتا بر تحولات شهری ساری با تاکید بر دردو دهه ی اخیر می باشد.
قلمرو مکانی این پژوهش شهر ساری به عنوان نمونه مورد مطالعه بخصوص حاشیه های رو به بیرون با تاکید بر محدوده های نوساز چند سال اخیر ونمونه ای از محلات آپارتمانی و یک نمونه ازبخش مرکزی شهروبافت قدیم راشامل می گردد.
قلمرو موضوعی آن نیز مبتنی بر تاثیر فرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی با تاکید بر شاخص های کالبدی، اجتماعی ،اقتصادی، محیطی،نگرش وحمل و نقل می باشد .
1-9- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از روشهای پیمایشی ( روش زمینهیابی با هدفهای توصیفی، اکتشافی) و روش توصیفی و تحلیلی از طریق بررسی و تحلیل آثار مورد مطالعه استفاده شده است. با توجه به اطلاعات ثانوی موجود به بررسی چگونگی تاثیر فرم کالبدی شهربر کیفیت زندگی رامورد مطالعه خواهیم پرداخت دراین پژوهش از روش تحقیق کاربردی استفاده خواهد شد.
1-9-1-روش کتابخانه ای واسنادی : شامل مراجعه به کتابخانه و استفاده از مقالات معتبر فارسی و انگلیسی و جهت تهیه و ثبت اطلاعات در زمینه پژوهش از روش فیش برداری استفاده گردید .
1-9-2 – روش میدانی : به منظور مطالعه و شناخت فرم شهر و بازدید از محلات مورد استفاده قرار می گیرد . این بررسی پیمایشی می تواندبه صورت مصاحبه و پرسشنامه صورت پذیرد بدین ترتیب از مصاحبه به منظور کسب اطلاعات دقیق از موقعیت محلات وتاثیر آن برروی میزان رضایتمندی ساکنان آن از طریق حضور در محل انجام خواهد شد .
ازپرسشنامه به منظور کسب اطلاعات لازم ازتاثیر فرم شهر بر کیفیت زندگی ساکنان آن با توجه به مولفه های مورد نظر ،استفاده می گردد. و با حضور در محل توسط کلیه ی شهروندان تکمیل و جهت بررسی اجمالی جمع آوری می گردد .
پرسشنامه یکی از ابزار رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . این ابزار، مجموعه ای از سوالات چند گزینه ای(سوالات بسته ) و سوالات باز است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارا ئه می دهد .پاسخ های دریافتی نیز داده مورد نظر پژوهشگر را تشکیل می دهد.
ساختار پرسشنامه این تحقیق از سه قسمت تشکیل شده است . ضمن تقدیر و تشکر ازپاسخ دهندگان هدف پرسشنامه تقدیمی بیان شده است؛ سوالات بر اساس ابعاد کالبدی،زیست محیطی ،اقتصادی ، نگرش،اجتماعی و حمل و نقل ازشاخص های کیفیت زندگی تدوین گردیده است .
1-10- روش تجزیه و تحلیل
در این پژوهش تجزیه و تحلیل آماری به دو روش توصیفی و استنباطی می باشد .

                                                    .