منبع مقاله درمورد شاخص های کیفیت زندگی، تحلیل واریانس یکطرفه

سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران
1389
مجتبی رفیعیان و فرزین امین صالحی؛ علی اکبر تقوایی
روش انجام این تحقیق بر‌مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج‍‍زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار می‌گیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه ی تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت‌مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند.
سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (5>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا‌دار (05/0> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.
مجتبی رفیعیان و همکاران1389
“ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان)”
1390
عبدالرضا رکن الدین افتخاری و احدالله فتاحی ، مجتبی حاجی پور
روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات میدانی، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس) استفاده شده، و سپس نرم افزار GIS برای نشان دادن توزیع فضایی به کار رفته است. جامعه آماری در این پژوهش، مجموعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان است با جمعیت ۸۱۰۳۹ نفر در قالب ۱۲۴۵۱ خانوار. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است که براساس تخصیص متناسب ۲۱ روستا انتخاب شده است. برای تکمیل پرسشنامه ها ۳۱۵ نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شدند
. براساس دیدگاه های جامعه نمونه، می توان کیفیت آموزش، محیط مسکونی و محیط فیزیکی، سلامت و امنیت، و نیز درآمد و اشتغال را پایین تر از حد متوسط ارزیابی کرد؛ و کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی را در حد متوسط دانست. همچنین یافته های تحقیق نشان از آن دارند که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان دلفان در تمام مولفه های موثر بر کیفیت زندگی به لحاظ موقعیت مکانی و بعد فاصله، می توان تفاوت معناداری را مشاهده کرد. این به گونه ای است که ساکنان روستاهای دشتی رضایتمندی بیشتری از مولفه های مذکور داشته اند، و پس از آنان مردم ساکن در روستاهای کوهپایه ای و کوهستانی جای می گیرند. دیگر اینکه به لحاظ بعد فاصله، جز مولفه اقتصادی که تفاوت معناداری نداشت، تفاوت در دیگر مولفه ها (کیفیت محیطی، کالبدی و اجتماعی) معنادار بود.
افتخاری و همکاران1390
تحلیل شاخصهای کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی برای بهبود آن مورد شهر بابلسر”
1389
امین فرجی ملایی
روش به کار رفته استفاده از پرسشنامه با مقوله ارتباطات، دسترسی، مسکن، امنیت، مشارکت، گذران اوقات فراغت، تامین نیازهای روزمره وتسهیلات شهری بوده است . برای تعیین حجم نمونه پرسشنامه فرمول کوکران مورد استفاده قرار گرفته است . که برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و آزمونهایی چون آزمون نرمال بودن توزیع داده ها (کولموگروف – اسمینرف و شاپیرو- ویلک)، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه،( (ANOVA آزمون توکی((HSDTukey استفاده شده است. در عین حال محلات شانزده گانه شهر بابلسر از بعد مقولات هشتگانه مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش دیگر از این پایان نامه از روشهای تحلیل چندمعیاره ,SAW ELECTRE ,TOPSISجهت تعیین سلسله مراتب کیفیت زندگی در محلات شهر بابلسر بهره گرفته شده است. درنهایت با استفاده از نرم افزار Arc.GISتوزیع فضایی نتایج به دست آمده در قالب نقشه ارائه شده است .
نتایج تحقیق حاکی از این است که میان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخصهای مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
امین فرجی ملایی1389
سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی : گنبدقابوس
1385
کاظم جاجرمی و ابراهیم کلته
وضعیت کیفیت زندگی را با توجه به 25 فاکتور که در3 گروه طبقه بندی شده اند، بررسی می کند. داده های این تحقیق به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده وبه سنجش الگوهای ذهنی افراد از وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله شان پرداخته و میزان آن را درکل شهر و نواحی مختلف مورد مقایسه قرار می دهد.

                                                    .