در قرن چهارم هجری شهر سارویه به ساری تغییرنام یافت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 1383: 4).
3-4- موقعیت طبیعی شهر ساری
از لحاظ موقعیت طبیعی این شهر در جنوب دریای مازندران و در منطقه ی جلگه ای قرار گرفته و درنواحی جنوب و جنوب غربی ، بخشهای کوهستانی آن پوشیده از جنگل و درتپه ماهورهای کم ارتفاع ،اراضی کشاورزی و باغات مرکبات گسترش یافته است(طرح تفصیلی ساری، 1379).
رود خانه تجن که از پر آب ترین رود خانه های استان می باشد از ارتفاعات جنوبی شهرستان سرچشمه گرفته و در بخش شرقی به دریای مازندران منتهی می شود . مقدارقابل توجهی ازنهرهای منشعب از رودتجن و ارتفاعات جنوبی در بافت شهر جریان داشته و امکان استفاده از فضاهای مناسب و زیبایی را برای شهروندان خود فراهم کرده است. از لحاظ توپوگرافی شهر ساری در طبقه ارتفاعی 100-0 استقرار یافته که ارتفاع این شهر از سطح دریای آزاد 5/118 متر (طرح جامع شهر ساری75 )و شیب عمومی شهر نیزاز جنوب به شمال بسیار ملایم است .
3-4-1- وضعیت آب و هوای شهرساری
عواملی مانند ارتفاع از سطح دریا، پوشش گیاهی، فاصله از دریا و … تأثیرگذار در شرایط آب و هوایی میباشند. در شهرستان ساری هوای بخش جلگهای مرطوب و قسمت کوهستانی آن مانند سایر نقاط کوهستانی استان سردسیر است. و به علت مجاورت با دریا (27 کیلومتری) مانند اغلب شهرهای ساحلی دریای خزر دارای آب و هوای مرطوب و نسبتاً گرم میباشد. منابع اصلی تأمین رطوبت در استان مازندران، دریای خزر و توده هوای مرطوب مدیترانهای است که تأثیرات خود را در شهر ساری نیز گذارده است به همین دلیل میزان رطوبت از غرب به سمت شرق استان کاهش مییابد (طرح جامع شهر ساری، 1380:24).
3-4-1-درجه حرارت درشهر ساری
بر اساس آمارهای موجود هواشناسی معدل درجه حرارت شهر ساری بین حداکثر 5/34 درجه و حداقل 12/1 درجه متغیر است. گرمترین ماههای سال تیر و مرداد و سردترین ماههای سال دی و بهمن میباشد. تأثیر رطوبت دریای خزر در هوای شهر باعث گردیده برودت هوا در فصول سرد نیز بندرت از صفر درجه سانتیگراد پایینتر رود (سالنامهآماری مازندران، 1385: 43).
داده هاو اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که میانگین سالانه دما در شهر ساری در دوره 10 ساله 1380-1390، بین 17-5/18 درجه سانتی گراد در نوسان است .
3-4-3- وضعیت بارندگی درشهر ساری
ساری از جمله شهرهای پرباران استان به شمار می رود که حداکثر میزان بارندگی به ترتیب در فصول پاییز،زمستان، بهار و تابستان است .هر چند میزان بارش در فصول خشک در حدی نیست که با تبخیر ناشی از افزایش دما بتواند مقابله نماید .با توجه به این امر که معدل میزان بارندگی شهر ساری در سالهای اخیر رقم 2/832 میلیمتر را نشان میدهد که در مقایسه با میزان بارندگی در استان از مقدار بارش قابل توجهی برخوردار است (طرح تفصیلی ساری، 1379).
بارندگی های شهر ساری متاثر از دو پدیده آدوکسیون هوای قطبی برروی دریای خزر و سیستمهای باران زایی است که از قطاع غربی به کشور وارد می شوند .
بررسی توزیع ماهیانه بارندگی در شهر ساری در دوره ده ساله 1390-1380 به طور متوسط بیشترین نزولات جوی در ماه های مهر،آبان ودی رخ می دهد .
نمودار ( 3-2) حداکثر بارش وتعداد روزهای بارندگی شهرساری درسال1390
ماخذ: سازمان هواشناسی استان مازندران
3-4-4-رطوبت هوای شهر
متوسط رطوبت هوای شهر ساری در طی ماه های مختلف سال بین حداکثر 75/82 در شهریور ماه و حداقل 2/68 در تیرماه متغیر است در حالیکه میزان رطوبت نسبی هوا در مازندران در تمام طول شبانهروز از 60 درجه بیشتر است. قابل ذکر است میزان رطوبت هوا با توجه به فاصله شهر از دریا و منابع تأمین رطوبت متغیر میباشد. چنانچه بخشهای شمالی و غربی شهرستان ساری از رطوبت بیشتری نسبت به جنوب و شرق شهرستان برخوردار میباشند (طرح جامع شهرساری، 1380: 25) .
نمودار (3-3) رطوبت شهر ساری سال 1385
بر اساس بررسی های انجام گرفته ،جهت باد غالب و نایب غالب در شهر ساری به ترتیب شمال غربی و شرق بوده و در مجموع 09/34 درصد هوای آرام مشاهده شده است .
3-4-5- سیستم حرکت آبهای سطحی (باران)و موقعیت مسیل ها در شهر
جهات حرکت آبهای سطحی ساری از سمت جنوب به شمال و جنوب شرقی به شمال غربی می باشد .
رودخانه تجن مهمترین مسیل موجود در شهر بوده که آن را به دو قسمت کوچکتر شرقی و بزرگتر غربی تقسیم می نماید .