منبع مقاله درمورد مقیاس اندازه گیری، برنامه ریزی شهری

منبع :یافته های تحقیق
یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. نخستین معنایی که هر کس پس از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری و برنامه ریزی های شهری دارد. در این پژوهش برای سنجش توزیع فضایی شهربااستناد از جدول کاربری اراضی ( 4-2 ) از شاخص تراکم خالص مسکونی ، تراکم خالص جمعیت (خالص شهری )، تراکم ناخالص جمعیت( ناخالص شهری) واختلاط کاربریها در هر محله طبق فرمول های زیر بدست آمدکه درتحلیل فرم محلات به روند تحقیق کمک زیادی نموده است . در زیر به هریک از آن اشاره می گردد.
4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکونی
جمعیت
= تراکم خا لص مسکونی(نفر)
مساحت اراضی مسکونی آن منطقه در هکتار
شاخص مزبور، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به شاخص ها ی دیگراست که مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و…. در یک منطقه وکنترل جمعیت مناطق مختلف شهری است . بنابراین تراکم مسکونی خالص، نسبت تعداد جمعیت به اراضیی است که صرفاً به خاطر سکونت در نظر گرفته شده باشد. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتاردر نظرگرفته شده است.

براساس مطالعات طرح جامع سال1389 شهر ساری تراکم خالص مسکونی 193 نفر در هکتار می باشد .در رابطه با شاخص مزبور محله ی کوی شهید قاسمی واقع در امام زاده عباس شمالی با 269.083 نفر بیشترین تراکم مسکونی ومحله ی کوی برق واقع در بلوار خزر با 107.716 نفر کمترین تراکم سکونتگاهی را داراست .
4-1-2- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری )
جمعیت
= تراکم خالص شهری (هکتار)
مساحت کل اراضی ساخته شده در محله
تراکم خالص جمعیتی از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت است از کل مساحت منطقه که شامل : فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده ( کلیه اراضی اشغال شده توسط واحدهای مسکونی، پارک محله ای، راهها، مغازه ها، مدارس )است.

طبق مطالعات طرح جامع 1389 میزان تراکم خالص جمعیتی 113 نفردرهکتار می باشد .در این رابطه محله ی صاحب زمان 206.720 نفردر هکتاربا تراکم جمعیتی بالاوکوی ارم 35.503 نفردر هکتار با کمترین تراکم جمعیتی می باشند .
جمعیت
= تراکم ناخالص شهری
کل مساحت (هکتار)
4-1-3-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری)

                                                    .