مولفه‌های مسئولیت پذیری، مولفه های مسئولیت پذیری

1-4-1 هدف‌ کلی
تعیین رابطه بین مسئولیت پذیری و سازگاری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های روزانه و شبانه‌روزی شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی93-92.
1-4-2 اهداف‌ جزئی
1-تعیین رابطه بین مولفه های سازگاری (آموزشی،اجتماعی و عاطفی) با پیشرفت تحصیلی.
2-تعیین رابطه ‌بین ‌مولفه‌های مسئولیت پذیری(مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی) با پیشرفت تحصیلی.
3- مقایسه رابطه بین مسئولیت پذیری و سازگاری با پیشرفت تحصیلی پسران ودختران.
4- مقایسه رابطه بین مولفه های سازگاری و مولفه های مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی پسران با دختران.
5- مقایسه رابطه بین مولفه های سازگاری و مولفه های مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی در مدارس روزانه و شبانه.
1- 5 سوال های پژوهش
1-5-1 سوال کلی
آیا بین مسئولیت پذیری و سازگاری با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های روزانه و شبانه‌روزی شهرستان رفسنجان در سال تحصیلی93-92 رابطه وجود دارد؟
1-5-2 سوال های ‌ جزئی
1-آیا بین مولفه های سازگاری (آموزشی،اجتماعی و عاطفی) با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین مولفه‌های مسئولیت پذیری (مسئولیت پذیری فردی و مسئولیت پذیری اجتماعی) با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
3- رابطه بین مسئولیت پذیری و سازگاری با پیشرفت تحصیلی پسران ودختران چگونه است؟
4- رابطه بین مولفه های سازگاری و مولفه های مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی پسران با دختران چگونه است؟
5- رابطه بین مولفه های سازگاری و مولفه های مسئولیت پذیری با پیشرفت تحصیلی در مدارس روزانه و شبانه چگونه است؟
1-6 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش
مسئولیت پذیری: توانایی نظم دادن به تفکرات احساسات و رفتار همراه با اراده برای در نظر گرفتن خود به عنوان مسئول انتخاب هایی که انجام می‌دهد و پیامدهای اجتماعی و فردی آن‌ها (مرگلر و همکاران،2007).
مسئولیت‌پذیری فردی: مسئولیت پذیری بدین معناست که فرد خود را نسبت به خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته و همچنین نیازها و بهروزی دیگران مسئول بداند (مرگلر و همکاران،2007).
مسئولیت پذیری اجتماعی: هماهنگی با قوانین اجتماعی و برآورده کردن انتظاراتی که جامعه از افراد دارد.پس نوعی احساس التزام به عمل در موقعیت های گوناگون به دلیل تقید نسبت به سایرین خواهد بود (سبحانی نژاد و فردانش،1379).
سازگاری: شرایط یا حالتی است که در آن فرد با نیازها ی فرهنگ یا جامعه ای که به آن تعلق دارد، منطبق شود و فرد احساس می‌کند که نیازهایش ارضا شده است یا ارضا خواهند شد (کاظمی،1388).
سازگاری اجتماعی : سازگاری اجتماعی انعکاسی از تعامل فردبا دیگران، رضایت از نقش های خود و نحوه ی عملکرد در نقش‌هاست که به احتمال زیاد تحت تأثیرشخصیت قبلی، فرهنگ و انتظارات خانواده قرار دارد (ویزمن،1975).
سازگاری آموزشی: به مجموعه واکنش‌هایی گفته می‌شود که به وسیله آن فرد آماده می‌شود تا پاسخی موزون و هماهنگ با شرایط مدرسه و فعالیت‌هایی که آن محیط از وی میخواهد، ارائه نماید (فیلیپس و همکاران،1989).
سازگاری عاطفی : اسلوموسکی و دان(1996) سازگاری عاطفی را مکانیزم‌هایی می‌دانند که توسط آن‌ها، فرد ثبات عاطفی پیدا می‌کند وشامل سلامت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی وهماهنگی میان احساسات، فعالیت‌ها و افکار می‌شود.

                                                    .