فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی…………………………………………………………………۴۸
جدول ۳-۲ طیف درجه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی…………………………………………………………..۵۲
جدول ۳-۳ محاسبه وزن ها در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………..۵۳
جدول ۳-۴ شاخص تصادفی بودن (R.I) ……………………………………………………………………………………………..54
جدول ۳-۵ نسبت جنسی در شهر سمیرم (۱۳۸۵ – ۱۳۳۵) …………………………………………………………..۶۶
جدول ۳-۶ توزیع جمعیت شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی در شهر سمیرم سال ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷
جدول ۴-۱ شعاع دسترسی به تجهیزات مدیریت بحران……………………………………………………………………….۷۳
جدول ۴-۲ معیارها و ضوابط مکان یابی مراکز امداد رسانی…………………………………………………………………..۷۴
جدول ۴-۳ ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران………………………۹۵
جدول ۴-۴ ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری سازگار……………………………………………۹۷
جدول ۴-۵ ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار کاربری ناسازگار…………………………………………۹۸
جدول ۴-۶ ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار دسترسی ………………………………………………….۹۸
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه ۴-۱ پراکندگی کاربری مسکونی در شهر سمیرم…………………………………………………………………۶۴
نقشه ۴-۲ پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم……………………………………………………….۶۶
نقشه ۴-۳ طبقه بندی خیابان ها در شهر سمیرم…………………………………………………………………………۷۷
نقشه ۴-۴ طبقه بندی انواع تراکم ها در شهر سمیرم…………………………………………………………………..۷۹
نقشه ۴-۵ مکان های پیشنهادی برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر سمیرم……….۹۲
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ نمودار سلسله مراتبی پارامترهای قابل بررسی جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
نمودار ۴-۲ وزن نسبی معیارهای مکان یابی پایگاه هایپشتیبانی مدیریت بحران…………………………………۹۶
نمودار ۴-۳ وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های سازگار……………………………………………………………۹۷
نمودار ۴-۴ وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری های ناسازگار…………………………………………………………۹۸
نمودار ۴-۵ وزن نسبی زیر معیارهای معیار دسترسی …………………………………………………………………………..۹۹
نمودار ۴-۶ وزن نهایی عناصر مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………….۹۹
مقدمه
بلایای طبیعی همواره به عنوان پدیده ای طبیعی در طول حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و غیره در اغلب موارد اثرات مخربی بر سکونتگاه‌های انسانی و تلفات سنگینی بر ساکنان آن‌ها گذاشته‌اند. ساختمان‌ها و زیرساخت‌های این گونه مناطق را نابود ساخته و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی بر شهرها و کشورها تحمیل کرده است. با وجود پیشرفتهای علمی فراوان، هنوز بشر قادر به جلوگیری و مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی نیست (قنواتی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۶). مدیریت بلایای طبیعی و توسعه پایدار، امروزه به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر گرفته میشود. با توجه به محدود بودن منابع، توسعه واقعی بدون یکپارچگی با برنامه های کاهش بلایای طبیعی امکان پذیر نخواهد بود(هادیزاده، ۱۳۸۶: ۲۹). زلزله بعنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارد. آنچه از این پدیده یک فاجعه می‌سازد، عدم پیشگیری از تأثیر و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراین، یکی از ضروری‌ترین اقدامات به کارگیری “اصول مدیریت بحران” است(شادی طلب،۱۲۴:۱۳۷۱). اقدامات مدیریت بحران را می‌توان در سه بخش ۱- پیشگیری ۲- واکنش ۳- بازسازی خلاصه کرد(درابک، ۱۳۸۳: ۱۹۰) از همین رو عنوان مهم‌ترین بحث در استراتژی کاهش اثرات زلزله است(مک نامارا،۶۸۹:۱۳۸۷). پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده دارند، لذا لازم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث این نوع از کاربری ها در سطح شهر سمیرم انتخاب گردد تا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود. در پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران، شهر سمیرم یکی از شهرهای ایران است که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالایی قرار دارد. گسل شمال غربی – جنوب شرقی سمیرم در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است(طرح جامع شهر سمیرم، ۱۳۷۹: ۲۰).
هدف این پژوهش انتخاب مناسب ترین مکان جهت استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر سمیرم می باشد.
فصل اول این مجموعه شامل طرح تحقیق می باشد. در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤالات پژوهشی، پیشینه و مشکلات و محدودیت های تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری موضوع ذکر شده است. در فصل سوم روش تحقیق استفاده شده در پژوهش و معرفی قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم ضمن تجزیه و تحلیل و معرفی معیارهای مؤثر در مکان یابی این پایگاه‌ها به مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم پرداخته شد و در نهایت در فصل پنجم پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت گرفته است.
فصل اول
طرح تحقیق
۱-۱ بیان مسأله
حوادث یا مخاطرات طبیعی پدیده هایی هستند که همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و تبعات زیانباری را به همراه دارند و انسان در وقوع آن نقشی ندارد ولی در کنترل و ایجاد راهکار‌هایی جهت به حداقل رساندن آسیب‌های مادی و معنوی آن نقش به سزایی دارد. مخصوصا در دنیای کنونی که جبر‌گرایی محیطی تقریبا مردود شناخته شده و تمامی انسان‌ها به سوی امکان‌گرایی روی آورده‌اند. انسان‌ها و دستاورد‌های علمی و همچنین نیروی عقلانی او می‌تواند اثرات حاصل از این مخاطرات را به حداقل ممکن برساند.
از این رو کشور ایران جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود. همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از ۴۰ نوع بلایای طبیعی که در جهان رخ می دهد، ۳۱ مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد. وجود چنین بلایای طبیعی در کشور باعث شده که ایران جزء ۱۰ کشور نخست در زمینه ی بلاخیزی باشد. این خود عاملی برای تلاش بیشتر در جهت دستیابی عملی به روش‌ها و راهکار‌هایی منسجم جهت مقابله و برخورد منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخداد‌‌هایی است (شجاع‌عراقی و همکاران،۴۲:۱۳۹۰).
به طور طبیعی اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد، واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می دهد.شامل شناسایی، ارزشیابی، تصمیم گیری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می گیرد (فرجی و قرخلو، ۱۴۴:۱۳۸۸). بنابر این آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهم تر، پیش بینی و قدرت نگاه به آینده آن، این بحران خواهد بود که چون طوفانی ما را به هر سو که خواهد می کشاند( رودینی، ۶۶:۱۳۸۳).
با توجه به مسائلی که گفته شد، یکی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه ای، تخصیص زمین به کاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و کارکرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تاثیر عوامل متقابل کاربری ها بر یکدیگر است (آل شیخ و حسینیان، ۲:۱۳۸۵)، موضوع مکان یابی بهینه این پایگاه ها با در نظر گرفتن پارامتر ها و عوامل موثر مکانی در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.