۳-۶-۳-۴-۱ کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۶-۳-۴-۲ خدمات……………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۳-۶-۳-۴-۳ صنعت……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۶-۳-۴-۴ معادن………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۳-۷ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۲ معرفی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران………………………………………………………………………….۷۲
۴-۳ شناسایی معیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران…………………….۷۳
۴-۳-۱ معیار سازگاری…………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
۴-۳-۱-۱ کاربری مسکونی……………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۴-۳-۱-۲ بیمارستان……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۴-۳-۱-۳ فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
۴-۳-۱-۴ کاربری فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۴-۳-۱-۵ کاربری ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۴-۳-۱-۶ آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۴-۳-۱-۷ آموزشی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۴-۳-۲ معرفی زیرمعیارهای ناسازگار………………………………………………………………………………………………۸۵
۴-۳-۲-۱ جایگاه توزیع بنزین و گاز……………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۳-۳ معیار دسترسی………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۴-۳-۴ تراکم جمعیت…………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۳-۵ مساحت کاربری……………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۳-۶ گسل………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۴-۴ معرفی سایر پایگاه‌های پشتیبانی مدیریت بحران……………………………………………………………………..۹۰
۴-۴-۱ هلال احمر……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۴-۲ داروخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۴-۳ مرکز پلیس……………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۵ آماد ه سازی لایه‌های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………..۹۳
۴-۶ وزن دهی به معیارها و زیر معیارها در مدل AHP…………………………………………………………………94
۴-۷ تشکیل ماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۴-۸ تلفیق AHP با سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) …………………………………………………………….100
۴-۹ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
فصل پنجم : پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۲ پاسخ به سؤالات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۳ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۵-۴ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹