نرخ بازده مورد انتظار، نرخ بازده بدون ریسک

2-20- بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار بازدهی است که با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که برآورده نشود. سرمایه‌گذاری به روی اوراق بهادار ریسک دار و بلندمدت می‌تواند باعث برآورده شدن بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران شود و در حالی که در کوتاه‌مدت این امر کمتر اتفاق می‌افتد (تهرانی و نوربخش،1382).
آقایان شارپ و لینتز در تحقیقات خود که منجر به ارائه مدل قیمت‌گذاری دارایی و سرمایه شد اثبات کردند که بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار منحصربه‌فرد مساوی با بازده یک دارایی بدون ریسک به‌علاوه‌ی ریسک نسبی اوراق بهادار (بتا) ضرب در اختلاف بازده سبد بازار منهای بازده دارایی بدون ریسک است که با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌شود. (محمدی،1385)
(2-1)
: نرخ بازده مورد انتظار از ورقه بهادار
: نرخ بازده بدون ریسک
: نرخ بازده مورد انتظار از سبد بازار
: ریسک سیستماتیک
2-21- مدل‌های تعیین بازدهی مورد انتظار اوراق بهادار
2-21-1- مدل‌های تک عاملی
2-21-1-1- مدل مارکویتز (1952)
در سال 1950 هری مارکویتز مدل اساسی سبدها را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن سبد گردید. قبل از مارکویتز سرمایه‌گذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بودند ولی معمولاً نمی‌توانستند آن را اندازه‌گیری کنند. مارکویتز اولین کسی بود که مفهوم سبد و ایجاد تنوع را به صورت روش رسمی بیان کرد. وی با ارائه روش اندازه‌گیری ریسک سبد به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار آن پرداخت. مدل او بر مبنای بازده مورد انتظار سبد با در نظر گرفتن سطح معقولی از ریسک است. مفروضات اساسی مارکویتز مبنای مدل او را شکل می‌دهد که عبارتنداز:
1. سرمایه‌گذاران بازده را مطلوب دانسته و از ریسک متنفر هستند.
2. سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری منطقی عمل می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران تصمیم‌گیری‌هایی اتخاذ می‌کنند که باعث حداکثر کردن بازده مطلوب آن‌ها می‌شود.
با وجود این فرضیات، ریسک با واریانس (انحراف معیار) بازده سبد اندازه‌گیری می‌شود. از مزایای عمده این مدل، این است که بازدهی مورد انتظار اوراق بهادار، با کوواریانس سایر اوراق بهادار مرتبط است که نشان می‌دهد چگونه اوراق بهادار به سبد سرمایه‌گذار اضافه‌شده‌اند.
2-21-1-2- تئوری بازار سرمایه
تئوری بازار سرمایه به دنبال توضیح و بیان هزینه‌یابی دارایی‌های سرمایه‌ای در بازار است. همچنین ارائه مدلی است که بتواند دارایی‌های ریسک دار را قیمت‌گذاری کند. تئوری سبد، نحوه‌ی عمل سرمایه‌گذاری در انتخاب یک سبد بهینه از اوراق بهادار را توضیح می‌دهد. در حالی که تئوری بازار سرمایه نحوه‌ی قیمت‌گذاری دارایی‌ها در یک بازار که سرمایه‌گذاران از مدل سبد مارکویتز استفاده می‌کنند را توضیح می‌دهد. این بدان معنی است که تئوری بازار سرمایه ‌بر مبنای مفهوم متنوع سازی کارآی سبد بنا نهاده شده است (تهرانی و نوربخش، 1382).
مفروضات تئوری بازار سرمایه
مفروضاتی برای تئوری بازار سرمایه مطرح می‌شود:
1. تمامی سرمایه‌گذاران در خصوص نرخ بازده آتی از توزیع احتمال یکسانی برخوردارند و دارای انتظارات یکسان یا همگنی هستند.
2. تمامی سرمایه‌گذاران دارای افق زمانی یکسان یک دوره‌ای هستند.
3. تمامی سرمایه‌گذاران می‌توانند با نرخ بازده بدون ریسک وام گرفته و یا قرض بدهند.
4. هیچ سرمایه‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند با توجه به تصمیمات خرید و فروش خودش بر قیمت سهام تأثیر بگذارد.

                                                    .