4-2-4 انواع فن آوری باربری:
پایانه های باری از نظر فن آوری به 3 نوع ساده، متوسط و پیشرفته تقسیم بندی می شوند.
فن آوری ساده: این پایانه ها اغلب حجم عملیاتی کمی دارند و در صورت وجود نیروی کارگری فراوان و ارزان، بار توسط کارگران روی نوار غلتکها و میزهای تبادل بار جابجا می شود. در شکل 4-4 نمونه ای از طرح پایانه بار عملیات پردازش دستی نشان داده شده است.
فن آوری متوسط: در این فن آوری، صندوقه ها بوسیله خودروهای بالابر و ترابر جابجا می شوند.
Pallet
Container
Unit Load Device or ULD
شکل4-4: طرح پایانه ی بار هوایی با عملیات پردازش دستی (صفارزاده،1387،ص711 )
فن آوری پیشرفته: در فن آوری پیشرفته از وسایل نقلیه ترابر (TV) و وسایل نقلیه ترابر بالابرنده (ETV) که قابلیت انبار باردانها در یک یا چند طبقه را دارد و اغلب بر روی ریلهایی در فضای پایانه حرکت می کند، استفاده می شود. کاربرد سیستمهای پیشرفته ی مذکور بازدهی و بهره وری از سطح پایانه را بسیار افزایش می دهد و باعث وقوع خسارت بر باردانها و حداقل نیاز به نیروی انسانی می شود. (صفارزاده،1387: 711 )
شکل 4-5 : طرح پایانه ی بار هوایی با عملیات پردازش خودکار (صفارزاده،1387،ص711 )
4-3 مکان یابی پایانه بار:
در انتخاب مکان پایانه و تسهیلات پشتیبانی آن باید عوامل زیر را مورد توجه قرار داد:
محوطه پایانه بار باید همگام با طرح جامع فرودگاه در زمانهای معین بازبینی شود و توسعه تسهیلات آن مورد توجه قرار گیرد.
برای احداث تسهیلات طرح اولیه و توسعه آتی باید اراضی کافی پیش بینی شود.
وجود ارتباط و مسیر مناسب برای نقل و انتقال مستقیم بار بین هواپیماهای واقع در توقفگاه پایانه مسافری و تسهیلات پایانه بار در بخش هوایی ضروری است.
محوطه پایانه بار باید دارای فضای توقفگاهی کافی برای توقف هواپیماهای باری در مجاورت تسهیلات پایانه اصلی بار، بادسترسی مستقیم باشد. محوطه ی توقفگاه باری باید برای هواپیماهای موجود و آتی و همچنین تجهیزات بارگیری و باراندازی کافی باشد.
محوطه مجاور توقفگاه هواپیمایی باری باید فقط اختصاص به تسهیلات پردازش بار داشته و کلیه تسهیلات دارای قابلیت توسعه آتی باشد.
سایر تسهیلات مربوط به پایانه بار از قبیل تسهیلات شرکتهای حمل و نقل، انبارهای محافظت شده، دفاتر گمرک و سایر دفاتر و همینطور تسهیلات مربوط به مناطق تجاری آزاد باید در بخش زمینی مجموعه پایانه بار در نظر گرفته شود، بدون آنکه هیچ تداخلی با جریان بار، ترافیک و توقفگاه وسایل نقلیه داشته باشد.
اگر در مجموعه پایانه بارفضای کافی برای اجرای عملیات فراهم نباشد، باید فضای لازم در نزدیکترین نقطه مناسب و دارای دسترسی مستقیم به پایانه بار برای اینکار در نظر گرفته شود تا باعث بهبود عملیات انتقال بار گردد.
اگر دسترسی توسط راه آهن یا مترو به فرودگاه وجود داشته باشد یا در آینده ایجاد شود، باید ایستگاهی در نزدیکی آن برای رفت و آمد کارکنان پایانه بار در نظر گرفته شود.
ساختمان پایانه بار و ایپرون آن باید بگونه ای مکان یابی شودکه هیچگونه تداخلی از نظر استانداردهای عملیات پرواز و همچنین تجهیزات ناوبری نداشته باشد و فاصله باند خزش تا محوطه ی توقفگاه بار باید تا حد امکان کوتاه باشد.
تأمین خدماتی از قبیل برق رسانی، تأسیسات، مخابرات و ارتباطات برای محوطه پایانه بار و تسهیلات وابسته به آن ضروری است. همچنین سیستم خدمات رسانی مذکور باید قابلیت توسعه آتی را داشته باشد.
حتی الامکان جهت وزش باد و نزول باران و برف در شرایط نامساعد آب و هوایی باید در تعیین جهت پایانه بار و تسهیلات مختلف آن در قالب طرح جامع مورد توجه قرار گیرد.