هزینه حقوق صاحبان سهام، استانداردهای حسابداری

1-9-3- قلمرو موضوعی پژوهش
موضوع پژوهش ازجمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری است. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی را بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
1-10- روش انجام پژوهش
این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهش‌گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379). برای تجزیه‌وتحلیل اولیه داده‌ها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم‌افزار اکسل و به‌منظور انجام آزمون‌های آماری و تجزیه‌وتحلیل نهایی، از نرم‌افزارهای Eviews و استاتا استفاده می‌شود.
1-11- روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات
در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها:
اطلاعاتی که مربوط به مبانی نظری پژوهش بود، به روش کتابخانه‌ای و از منابع مختلف مانند کتب، مجلات تخصصی فارسی و لاتین و نشریات معتبر بین‌المللی که به‌صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود بودند، جمع‌آوری گردید.
اطلاعات و داده‌های خام موردنیاز شرکت‌ها، به‌ منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از طریق مراجعه مستقیم به گزارش‌های هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش حسابرس مستقل و نرم‌افزار ره‌آورد نوین جمع‌آوری گردید.
در این پژوهش از تکنیک دادههای پانلی و از نرم افزارEviews و استاتا برای تجزیهوتحلیل دادهها و تخمین مدل استفاده گردیده است.
1-12- استفاده‌کنندگان پژوهش
نتایج این پژوهش میتواند موردتوجه سیاستگذاران بازار سرمایه برای تقویت متغیرهای حاکمیتی مورداستفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر برای تمامی گروههای درگیر تصمیمات مالی شامل نهادهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه، مدیران شرکت‌ها، سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین برای دانشجویان رشته مدیریت مالی و حسابداری مفید خواهد بود.
1-13- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی: دستگاهی است که شرکت‌ها از طریق آن هدایت و کنترل می‌شوند. ساختار حاکمیت شرکتی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین بخش‌های مختلف در شرکت مثل اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را مشخص و وظایف و رویه‌های تصمیم‌گیری در امور شرکت را روشن می‌کند. به‌طورکلی حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود و به‌عبارت‌دیگر: مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذی‌ربط در یک شرکت (حساس یگانه، ١٣٨۵).
شاخص حاکمیت شرکتی: شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیلهی آن میزان رعایت استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی بوسیلهی شرکت‌ها نشان داده میشود. در کشورهای مختلف سازمان‌های مختلفی این رتبه‌بندی را انجام می‌دهند؛ اما در کشور ما نهاد خاصی برای این کار وجود ندارد. بنابراین، نرخ حاکمیت شرکتی، بر اساس چک‌لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت‌مدیره، مدیریت دارایی‌ها و نقدینگی تقسیم‌شده بود، محاسبه‌شده است. هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکت‌ها اضافه میکند. به‌این‌ترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد شد که از صفرتا بیست‌ویک خواهد بود. شرکت‌های با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر می‌باشند.
هزینه سرمایه: هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بتواند هزینههای تأمین منابع مالی خود را در بازار پوشش دهد. منظور از هزینه سرمایه در این پژوهش میانگین موزون هزینه سرمایه است.
هزینه بدهی: هزینه‌ای که شرکت برای تأمین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود
سرمایه: واژه و مفهوم هزینه سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان می‌شود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهامداران) می‌باشد اما سرمایه در مفهوم خاص خود به‌غیراز حقوق سهامداران کلیه بدهی‌های بلندمدت شرکت را در برمیگیرد بطوریکه چنانچه به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیل‌دهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلاً هزینه سود تقسیم‌نشده یا سهام منتشرشده اخیر) کلاً اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارائی‌ها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار می‌دهیم بطوریکه افزایش خالص دارائی‌های شرکت اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها) همراه می‌باشد. (پاکروان،1391)
اندازه شرکت: برای کنترل ویژگی‌های متفاوت شرکت‌های نمونه آماری در تحقیقات مالی از یک متغیر کنترلی استفاده می‌شود.
هزینه حقوق صاحبان سهام: عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید عاید سهامداران کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد.
1-14- جمعبندی
در این فصل، نخست به بیان مسأله پژوهش پرداخته شد. سپس با توجه به‌ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش، اهداف اساسی پژوهش بیان گردید. در ادامه به نتایج مورد انتظار از پژوهش، سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن میباشد و فرضیات پژوهش به تفکیک مطرح گردید و سپس تعاریف متغیرها و استفادهکنندگان از پژوهش و واژهها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش بیان شد؛ و درنهایت؛ به روش‌ها و ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش پرداخته شد. به‌طورکلی میتوان چنین اظهار نمود که در این فصل کلیاتی راجع به علت، هدف و چگونگی انجام پژوهش ارائه گردید.
1-15-ساختار پژوهش
پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که در فصل اول به‌ کلیات پژوهش پرداخته می‌شود که در آن تعریف و بیان موضوع پژوهش، اهمیت، هدف، فرضیه و قلمرو متغیرهای پژوهش تشریح شد. سپس در فصل دوم در قالب دو بخش که در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه‌های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می‌شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی پژوهش و نظریه‌ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می‌گردد. در فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش پرداخته‌شده که در برگیرنده روش اجرای پژوهش است که در این فصل مدل، متغیرها، داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده از شرکت‌های مورد پژوهش، خلاصه، دسته‌بندی و کدگذاری می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا زمینۀ انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به ‌منظور آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده در این پژوهش، فراهم آید و نهایتاً نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است. در فصل پنجم با مروری بر نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است و نیز محدودیت‌های پژوهش و همچنین پیشنهادهایی به استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و علاقه‌مندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه‌شده است؛ و در نهایت، منابع و جداول پیوست ارائه میشود.
فصل دوم:

                                                    .