همکاریهای اقتصادی، شرایط اقتصادی

تمرکز مالکیت در گروه کوچک از سهامداران (اعضای مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی)
مالکیت پراکنده است.
کنترل بیش از حد گروه کوچک از سهامداران درون‌سازمانی
کنترل توسط گروه کثیری از سهامداران
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت
عدم انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار در قانون شرکت
حمایت قوی از سرمایه‌گذار در قانون شرکت
امکان سوءاستفاده از قدرت توسط سهامداران اکثریت
امکان دموکراسی بین سهامداران
اکثریت سهامداران تمایل دارد که در شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حق اظهارنظر داشته باشند.
سهامداران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر
منبع: (بدری، ۱۳۸7)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام‌ها به سمت نوعی همگرایی درحرکت‌اند و سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می‌تواند موجب یکسان‌سازی نسبی در مبانی و نگرش‌های حاکمیت شرکتی در آینده شود.
2-7- چارچوب نظام حاکمیت شرکتی
اگرچه، عوامل زیادی بر نظام راهبری شرکت و فرایند تصمیمگیری شرکت‌ها تأثیر میگذارند و برای بهبود عملکرد بلندمدت آن‌ها اهمیت دارند، اما تأکید این نظام بیشتر، بر آن دسته موضوعهای راهبری است که نتیجهی جدایی مالکیت از کنترل میباشد. این تأکید صرفاً مربوط به رابطه بین سهامداران و مدیریت نیست؛ با این حال مهمترین جزء آن به شمار میرود.
نظام راهبری به عنوان ویژگیهای مرجع، کاربرد دارد و سیاستگذاران میتواند از آن در تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی برای شرکت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویههای خاص خود از آن استفاده کنند (رهبری،1384).
سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) اصول و چارچوبی را برای نظام راهبری شرکت معین مینماید که عبارتند از:
1- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر نظام راهبری شرکت
نظام راهبری شرکت باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند. با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیمبندی مسئولیتها را بین سازمانهای مختلف مسئول سرپرستی، نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد.
2- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی و کلیدی مالکیتی
نظام راهبری باید موجب حفظ و تسهیل اعمال حقوق سهامداران باشد.
3-رفتار یکسان با سهامداران
نظام راهبری شرکت باید رفتار یکسان با همه سهامداران، از جمله سهامداران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهامداران باید در صورت تجاوز به حقوقشان فرصت جبران خسارت را داشته باشند.

                                                    .