پایان نامه آیات و روایات، عوامل موفقیت

فصل دوم: ابتلاء، شناخت و مبانی آن نام دارد، به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی ابتلاء، مفاهیم مترادف با آن پرداخته است و نیز به بررسی مبانی ابتلاء و شبهات مطرح شده در باب مسئله شر در جهان هستی، ارکان و شرایط ابتلاء، پرداخته شده است و در ادامه به ابزار و وسایلی که خداوند با آن‌ها انسان‌ها را آزمایش می‌کند و فلسفه آزمایش‌های الهی و آفات ابتلاء را مورد بررسی قرار داده است.
فصل سوم: تزکیه، شناخت و مبانی آن نام دارد، به ارائه شناختی اجمالی درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی تزکیه و مفاهیم مترادف با آن، و معنای تزکیه در قرآن، احادیث و عرفان پرداخته شده است؛ و ویژگی و راه‌های تزکیه اخلاقی بیان شده است. همچنین به بررسی مبانی تزکیه و ابزار و موانع تزکیه اخلاقی و فلسفه آن با توجه به آیات و روایات پرداخته شده است.
فصل چهارم: ابتلاء و تزکیه اخلاقی نام دارد و به بررسی تأثیر دو سویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی پرداخته شده است که در آن به آثار تربیتی ابتلاء بر نفس انسان که تزکیه اخلاقی را به همراه دارد و شامل آثار متعددی می‌شود، پرداخته شده است و در ادامه به بررسی رابطه تزکیه اخلاقی با ابتلاء که باعث برخورد درست در مواجهه با ابتلائات الهی و در نهایت، پیروزی در آزمایشات الهی می‌گردد، می‌پردازد.

فصل اوّل:
کلیات
1) بیان مساله و تبیین موضوع پژوهش
2) اهمیت وضرورت تحقیق
3) اهداف و فوائد تحقیق
4) پرسش‌های تحقیق
5) فرضیه‌های تحقیق
6) روش تحقیق
7) مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
8) ساختار و سازمان دهی تحقیق
9) پیشینه‌ی موضوع تحقیق
بیان مساله و تبیین موضوع پژوهش
امتحان و ابتلاء سنت الهی است که بر سنت هدایت عامه‌ی الهی استوار است، یعنی خدای متعال برای هدایت بندگان به سر منزل کمال که همان نهایت عبودیت است شرایط مختلفی در زندگی پیش می‌آورد تا بندگان را بیازماید و استعداد عبودیت را در آنان شکوفا کند. حال این سوال پیش می‌آید که فردی که به دنبال تزکیه اخلاقی است؛ آیا باید آمادگی ابتلا هم داشته باشد؟ درواقع اثر تزکیه اخلاقی بر پیروزی بر ابتلائات و نیز نحوه برخورد با ابتلائات و امتحان‌های الهی چگونه است؟ در واقع رابطه دو سویه ابتلاء و تزکیه اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و زوایای مجهول آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به دلیل عمومیت و فراگیر بودن این موضوع و نقش سازنده آن و موثر بودن آن در نگاه و نگرش انسان نسبت به پیامدهای زندگی و حوادث جاری لازم است تا زوایای این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. این بحث همواره درمیان کسانی که تفکر توحیدی داشته‌اند به صورت یک بحث همیشه زنده مطرح بوده و هست. این موضوع در کتب کلامی، تفسیری، اجتماعی قابل پیگیری است. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال است که چه رابطه‌ای میان ابتلاء و تزکیه اخلاقی وجود دارد؟ و برای پاسخ به این سوال به کتب معتبر علمای شیعی و نیز برخی متفکرین غربی در این زمینه، مراجعه شده است.
اهمیت وضرورت تحقیق
سنّت ابتلاء وامتحان یک قانون کلی ودائمی است که افراد جامعه با شناخت وآگاهی به این سنّت الهی می‌توانند عکس العمل مناسبی در برابر امتحانات خداوند داشته باشند. اصولاً انسان در مشکلاتی که برای او پیش می‌آید از نیروی مقاومتش کاسته می‌شود امّا توجه به این حقیقت که این مشکلات طاقت فرسا و آزمایش‌های الهی چه آثاری را به دنبال دارد؛ سبب افزایش پایداری انسان می‌شود. پس اهمیت این موضوع در این است که وقتی آدمی دریافت که خداوند او را رها نکرده و پیوسته در معرض آزمون الهی است؛ همواره مراقب اندیشه‌ها و اعمال و رفتار خود است و از ارتکاب هر آن چه ناخوشایند خداوند است خودداری می‌کند و همین مسئله در اخلاق و تربیت روح آدمی تأثیر بسزایی خواهد داشت. ناآگاهی به سنّت ابتلاء به خصوص آثار تربیتی آن فرد را در سختی‌ها دچار یأس وناامیدی ودرخوشی‌ها دچار غرور می‌کند که هر دو سبب سقوط و گمراهی انسان می‌شود. در جامعه دیده می‌شود افرادی در برابر حوادث زندگی دست به خود کشی می‌زنند و یا دچار اضطراب و هیجان‌های روحی می‌شوند در حالی که اگر عوامل موفقیت در آزمایش‌های الهی و آثار آن را بدانند هرگز دچار ناامیدی نمی‌شوند.
1-3. هداف وفوائد تحقیق