پایان نامه ارشد درباره اقدامات تأمینی و تربیتی، سوء استفاده از موقعیت

1- صغیری که کمتر از 12 سال سن دارد.
2- صغیری که کمتر از 15 سال سن دارد.
3- صغیری که 15 سال وی تمام شده و به 18 سالگی نرسیده است.
1-2 مجازات زنای به عنف نسبت به صغیر کمتر از 12 سال بر طبق ماده 505 قانون جزای لبنان “اگر صغیر، کمتر از دوازده سال داشته باشد، مجازات مرتکب (زنای به عنف) کم تر از پنج سال نخواهد بود» و مجازات متهم در این حالت اعمال شاقه موقت است که بین 5 تا 15 سال می باشد و در این مورد از حداقل 5 سال کمتر نخواهد بود.
2-2 مجازات زنای به عنف نسبت به صغیر کمتر از 15 سال
به موجب صدر ماده 505 قانون جزای لبنان مجازات مجرم اعمال شاقه موقت از سه سال تا پانزده سال می باشد.
2-3 مجازات زنای به عنف نسبت به صغیر بین 15 تا 18 سال بر طبق ذیل ماده 505 قانون جزای لبنان “هر کس با طفلی که بیشتر از پانزده سال و کمتر از هجده سال دارد نزدیکی کند به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
2-4 در هر یک از موارد فوق چنانچه زنای به عنف نسبت به صغیر همراه با خشونت و تهدید باشد بر طبق ذیل ماده 503 مجازات مجرم اعمال شاقه موقت از 7 سال تا 15 سال می باشد.
2-5 زنای به عنف نسبت به صغیر از جانب خویشاوندان و نزدیکان مقنن لبنان وجود بعضی صفات را در فرد مجرم از موجبات تشدید مجازات دانسته است این صفات در ماده 506 قانون جزای لبنان بر شمرده شده است. به موجب این ماده والدین قانونی یا طبیعی طفل، خویشاوندان سببی، کسانی که بر طفل تسلط قانونی یا عملی دارند، خادم طفل ، کارمند دولت، روحانی، مدیر یا کارمند موسسه استخدامی که با سوء استفاده از موقعیتشان به طفل بالای پانزده سال و کمتر از هجده سال نزدیکی نمایند، به اعمال شاقه موقتی محکوم می شوند.
علت تشدید مجازات در این حالت آن است که اطفال به این افراد اعتقاد و اطمینان کامل دارند و نامبردگان با این عمل خود ثابت می نمایند که شایسته چنین اعتمادی نبوده اند.
از جمله کسانی که مشمول این ماده می شوند به اختصار عبارتند از ناپدری طفل، داماد خانواده، شوهر خواهر طفل، پدر، پدر بزرگ، قیم، وصی، معلم و مدیر مدرسه ، استاد، عمو، دایی، همسایه یا دوستان خانوادگی که طفل به آنها سپرده شده است ، روحانی، خدمتکار، پزشک هم چنین به موجب ماده 511 قانون جزای لبنان در این موارد حداقل مجازات از نصف شروع می شود و گفته شد که اعمال شاقه موقت از سه الی پانزده سال می باشد.
3-6 مبتلا شدن مجنی علیه به بیماری
بر طبق ماده 512 قانون جزای لبنان چنانچه قربانی به یک بیماری کشنده یا بیماری دیگری دچار شود و یا مدت بیماری وی بیش از ده روز به طول بیانجامد مجرم به اعمال شاقه موقت که حداقل آن از نصف می باشد محکوم می شود.
2-7 پاره شدن پرده بکارت
بر طبق ماده فوق چنانچه قربانی دوشیزه باشد و بکارت وی از بین برود به مجازات اعمال شاقه که حداقل آن از نصف شروع می شود محکوم می شود.
2-8 کشته شدن قربانی
چنانچه عمل زنای به عنف منتهی به مرگ قربانی شود، در صورتی که مجرم قصد کشتن وی را نداشته باشد به استناد ذیل ماده 512 به مجازات اعمال شاقه موقت که حداقل آن از دوازده سال شروع می شود محکوم می شود.
و چنانچه مجرم قصد و نیت قتل قربانی را داشته است، مجازات قتل برای او در نظر گرفته شده و به موجب ماده 549 قانون جزای لبنان حکم وی اعدام است.
ج ـ اردن
قانونگذار اردن بین مجازات مجرمینی که بین آنها رابطه خویشاوندی برقرار است و مجرمینی که بین آنها سلطه برقرار است تفاوت قائل است.
بر اساس بند الف ماده 285 قانون جزای اردن چنانچه زنای به محارم بین اصول و فروع چه شرعی و چه غیر شرعی و بین خواهران و برادران تنی و خواهران و برادران پدری یا مادری و یا خویشان و محارم صورت گیرد، مجازات مرتکبین، عمل اعمال شاقه موقت که کمتر از هفت سال نمی باشد، خواهد بود.
اما اگر رابطه بین انها بدین شکل باشد که یکی از آنها به سلطه شرعی یا قانونی یا فعلی دیگری تن به زنا داده باشد مجازات آنها بر اساس ماده 285 قانون جزای اردن اعمال شاقه ای که کمتر از پنج سال نمی باشد، خواهد بود.
علت تشدید مجازات در حالت اول، آن است که رابطه بین مرتکبین جرم، رابطه مقدسی است و در حالت دوم چون ارتباط بین مرتکبین ضعیف تر از حالت اول می باشد بنابراین مقنن مجازات خفیف تری برای مرتکبین آنها در نظر گرفته است.
دـ بررسی تطبیقی
با بررسی و تطبیق مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی و قوانین جزای لبنان و اردن در بحث زنای به عنف می توان به موارد زیر دست یافت:
1- همانطور که در بحث سابق گفته شد مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی درباره زنای به عنف و زنای محصنه و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان از نوع حد است. اما در قانون جزای لبنان و قانون جزای اردن مجازات زنای به عنف از نوع جنایت می باشد. هم چنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی ثابت است اما در قانون مجازات لبنان و اردن مجازات ها متعدد است. 2- در قانون مجازات اسلامی صغر سن در تحقق زنا بی تأثیر است یعنی جرم زنا محقق می شود اما در تعیین مجازات به این وی ویژگی مرتکب توجه شده است . بدین ترتیب به موجب قانون ایران فرد نابالغ مجازات نمی شود موجب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می گردد .

                                                    .