پایان نامه ارشد درباره اقدامات تأمینی و تربیتی، قانون مجازات اسلامی

فصل دوم : بررسی تطبیقی جرائم منافی عفت در حقوق ایران ، لبنان و اردن
گفتار اول- زنای ساده
جوامع انسانی براساس سازوکارها و معیارهای خاص و ارزشهای اخلاقی و هنجارهای مورد توجه آنها، برای حمایت از آن ارزشها برخی اعمال را جرم انگاری می کنند. حقوق کیفری ایران نیز که ازفقه تشیع سیراب می شود، در این رابطه مقرراتی وضع کرده و بعضی از اعمال مخالف با عفت عمومی به ویژه زنا را جرم دانسته است.
زنا یکی ازجرایم علیه حیثیت و شرافت افراد و در زمره جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی است. این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی ، بلکه ازنظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم و ناپسند است. به علاوه به منظور حفظ نظم و مصلحت جامعه باید با این رذیله اخلاقی مبارزه شود زیرا شیوع آن درجامعه باعث ایجاد هرج و مرج درنظام خانواده وسست شدن بنیان آن می گردد.
این عمل نه تنها درهمه ادیان الهی بلکه درقوانین بشری درطول تاریخ نیز ممنوع بوده و معمولا کیفر سختی برای مرتکبان آن پیش بینی شده است.
درمیان مسیحیان این عمل موجب غرامت مالی و استحقاق تقاضای طلاق می باشد
هم چنین درتورات ، جرایم منافی عفت عمومی بخش عمده ای ازجرایم و مجازاتهای مندرج درتورات را شامل می شود. زنا یکی از سه جرم بزرگی است که یهودیان حق ارتکاب آن را ندارند وگرنه مجازاتهایی از قتل تا سوزاندن را درپس دارد.
دراسلام نیز زنا ازجمله گناهان کبیره و اعمال ممنوع می باشد.
مبحث اول- بررسی فقهی جرم زنا
الف- قرآن
در قرآن کریم آیاتی درباره تحریم زنا می باشد. مانند: آیه 15 سوره نساء : ” و از زنان شما ، کسانی که مرتکب زنا می شوند ، چهارتن ازمیان خود ( مسلمانان) برآنان گواه گیرید. پس اگر شهادت دادند آنان (زنان) را درخانه ها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد”.
وآیه 32 سوره اسراء : ” و به زنا نزدیک نشوید ، چرا که آن همواره زشت و بد راهی است”.
وآیه 2 سوره نور:” به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز باز پسین ایمان دارید، در (کار) دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی ازمومنان درکیفر آن دو حضور یابند”.
وآیه 3 سوره نور:” مرد زناکار ، جز زن زناکار یا مشرک را به همسری نگیرد و زن زناکار یا مشرک به زنی نگیرد و برمومنان این (امر) حرام است.
ب- روایات
روایات بسیاری از ائمه معصومین(ع) نقل شده است که به تعدادی ازآنها اشاره می شود:
در روایتی پیامبر اسلام به حضرت علی (ع) فرمود : ” زنا شش پیامد دارد :سه در دنیا و سه درآخرت . سه پیامد دنیایی آن عبارت است از اینکه : آبرو را می برد ، مرگ راشتاب می دهد و روزی را می برد و سه پیامد آخرتش عبارت است از: سختی حسابرسی درقیامت ، خشم خداوند و ماندن درآتش دوزخ”
ج- نظرفقها
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که زنا موجب حد است و تعاریف مشابهی ارایه داده اند مانند : ” انسان مکلف ، آلت تناسلی خود را به اندازه ختنه گاه درآلت تناسلی زنی که بر وی حرام است ، داخل کند بدون آنکه عقد یا شبهه ای درمیان باشد ”

مبحث دوم- تعریف
الف-ایران
زنا کلمه ای عربی است که درنظر اهل لغت به معنای ارتکاب کار زشت و بی عفتی مربوط به جفت شدن مرد و زن با همدیگر آمده است . زنا را می توان چنین تعریف کرد:” آمیزش جنسی میان دو جنس مخالف “.
ماده 221 قانون مجازات اسلامی ایران زنا را به پیروی از فقه امامیه چنین تعریف نموده است” زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد”.
تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود .
تبصره 2- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نا بالغ باشد ، زنا محقق است ، لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد .

                                                    .