پایان نامه ارشد درباره بازدارندگی از جرم، افزایش ترس از جرم

بند نخست )حضور مشهود پلیس در جامعه
پلیس می تواند به عنوان بخشی از رویکرد جمعی به امنیت، در محله‌ها حضور مشهود داشته باشد. هدف از برنامه‌های حضور مشهود پلیس در جامعه، بازدارندگی از جرم از طریق حضور قوی پلیس در صحنه، برقراری نظارت و ایجاد اطمینان عمومی در امکان دسترسی سریع به پلیس است. افزایش ترس از جرم، نگرانی در مورد رفتار ضد اجتماعی در میان ساکنان و بازار رو به رشد برای ابزارهای امنیتی در برخی موارد دولت‌ها را وادار به اولویت دادن به رفع ترس از جرم در سطح ملی نموده است و الزام به رو به رشدی از سوی شهروندان برای حضور مشهود پلیس در جامعه وجود داشته است.
هر چند یکی از واکنش‌های رایج در برابر پدیده ترس از جرم افزایش حضور پلیس می‌باشد، اما صرف نظر از این که این امر هزینه بر است، باید دانست که افزایش حضور پلیس لزوماً به معنای کاهش جرم و ترس از جرم نمی‌باشد و تنها ممکن است اعتماد شهروندان به پلیس را افزایش دهد.
الف- بهره گیری از گشت‌های پیاده
افزایش گشت‌های پیاده در سطح جامعه همواره کانون توجه پلیس جامعه محور بوده است. ابتدا به نظر می رسید استفاده از گشت‌های خودرویی مؤثر تر از گشت‌های پیاده باشد، به دلیل آن که خودروها سریع تر به محل می رسند و محدوده وسیع تری را پوشش می دهند و مأموران نیز در هر شرایط آب و هوایی راحت تر به مأموریت می پردازند. دقیقاً در همین زمان در شهر کانزانس تغییر در گشت‌های موتوری مورد آزمایش قرارگرفت که نتایج بیان گر آن بود که این تغییر هیچ تأثیری بر روی جرم نداشته است ولی در شهر نیوآرک، ساکنان محله که متوجه تغییرات تعداد گشت‌های پیاده شده بودند، زمانی که گشت‌های پیاده حضور داشتند، از احساس امنیت بیش تری برخوردار بودند.
پس از پنج سال از آغاز برنامه گشت پیاده، بنیاد پلیس در واشنگتن ارزیابی پروژه گشت پیاده را منتشر نمود، بنیاد به این نتیجه رسید که گشت پیاده میزان جرایم را کاهش نداده است. اما ساکنان محله گشت‌های شبانه، بیش از افراد مناطق دیگر احساس امنیت می نمودندو ایشان تدابیر کمتری در جهت محافظت از خود در برابر جرم، اتخاذ می نمودند. به علاوه شهروندان این نواحی نظر مساعدتری نسبت به پلیس، در مقایسه با افرادی که در نواحی دیگر زندگی می کردند، داشتند.
جرج کلینگ در خصوص لزوم اجرای گشت پیاده دلایلی را بیان می‌کند :
هنگامی که گشت‌های پیاده به محل‌ها اضافه می‌شوند، میزان ترس مردم کاهش چشم گیری می‌یابد؛
رضایت شهروندان از پلیس با گشت‌های پیاده، افزایش می یابد؛
مأموران گشت پیاده در مقایسه با گشت‌های خودرویی فرصت بیش تری برای تعامل با شهروندان در شناسایی مجرمان احتمالی دارند.
در سنگاپور پاستگاه‌های پلیس در همسایگی به عنوان یک الگوی پلیسی تحت عنوان پلیس جامعه محور پذیرفته شده است. امروزه آمار جرایم در سنگاپور پایین است و استانداردهای بین المللی نیز مؤید این امر است. در سنگاپور راهبرد گشت زنی موتوری جای خود را به گشت زنی پیاده و در کنار مردم داد، به این ترتیب پلیس حس حضور و دیده شدن را در مردم ایجاد می‌کند و میزان ترس از جرم شهروندان نیز کاهش می یابد.
براساس اعلام معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، در نتایج نظرسنجی به عمل آمده از سوی سایت پلیس با سؤال «مردم با مشاهده مأموران پلیس چقدر احساس امنیت و آرامش می‌کنند ؟»؛ 6/52 درصد از پاسخگویان اعلام داشتند که مشاهده مأمورین پلیس توسط مردم موجب ایجاد احساس امنیت و آرامش در آنها می‌شود.
گزینه
فراوانی
درصد
خیلی زیاد
168
8/37
زیاد
66
8/14
تاحدودی

                                                    .