برقراری ارتباط مفید و مستمر میان پلیس، طراحان محیط شهری و شهرسازان در زمینه ساخت فضای شهری، جهت کاهش چشم گیر نرخ جرم و افزایش احساس امنیت به ویژه در میان زنان؛
پروژه‌های نورپردازی خیابان‌های خلوت و مناطق تاریک باید در دستور کار شهرداری قرارگیرد و لازم است در این زمینه پلیس به شناسایی مناطق جرم خیز پرداخته و پیشنهادات مفید به شهرداری ارائه کند؛
چاپ و انتشار خبرنامه‌هایی که در آن اطلاعات مفیدی درباره میزان و انواع جرایم در محله، مکان کلانتریها، محل استقرار ایستگاه‌های پلیس، انواع خدماتی که در کلانتری‌ها به شهروندان ارائه می‌شود و در نهایت راه‌های پیش گیری از جرم، درج شده باشد؛
برای آشنایی بزه‌دیدگان با مراحل مختلف رسیدگی به پرونده بهتر است، پلیس در قالب بروشورها یا نصب بنر‌هایی در کلانتری یا اداره آگاهی، این اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد.
فهرست منابع :
الف) منابع فارسی
(1) کتابها :
ترویانوویچ، رابرت؛ باکوروکس، بانی، پلیس جامعه محور، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا، نشر فرات، 1383.
جوانمرد، بهروز، تسامح صفر : سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خُرد، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1388.
رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ دوم، پاییز 1390.
عزیزی، اکبر، پیش گیری از جرایم جنسی، نشر خرسندی، چاپ اول، 1392.
فارال، استفن؛جکسون، جاناتان؛ گری، امیلی، نظم اجتماعی و ترس از جرم در دوران معاصر، ترجمه حمیدرضا نیکوکار، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1392.
کلکوهن، ایان، طراحی عاری از جرم – ایجاد مناطق امن و پایدار، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان 1387.
کوردنر، گری، کاهش ترس از جرم، ترجمه اسماعیل حسنوند و احسان حسنوند، نشر جامعه شناسان، چاپ اول، 1390.
محمد نسل، غلامرضا، پلیس و سیاست پیش گیری از جرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری از جرم، اسفند 1387.
میلر، لیندا؛کارن ام، هس، پلیس و اجتماع، ترجمه رضا کلهر، دانشگاه علوم انتظامی ناجا، تهران، 1382.
نیکوکار، حمیدرضا؛ همت پور، بهاره، ترس از جرم، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1391.
ویلیامز، فرانک؛ مک شین، ماری لین، نظریه‌های جرم شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 1388.
(2) مقاله‌ها :
آقا غنی زاده، جهان؛ کلانتری، محسن، بررسی عوامل محیطی – کالبدی تسهیل کننده بزه کاری در مناطق شهری، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1390.
آقایی نیا، حسین؛ جوانمرد، بهروز، سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد در پرتو راهبرد تسامح صفر با تأکید بر حقوق کیفری ایران و آمریکا، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1390.
احمدی، توحید؛ تیموری راضیه؛ السان، مصطفی، پیش گیری محیطی از جرایم شهری، فصلنامه مطالعات پیش گیری از جرم، سال ششم، شماره نوزدهم، تابستان 1390.