پایان نامه ارشد درباره حمایت از بزه دیده، دسترسی به منابع

نتایج حاصل می تواند در اختیار نهادهای علمی و مراجع پلیسی قرار گیرد تا در راستای عملی و کاربردی نیز گام مؤثری برداشته شود.
6- روش تحقیق :
در تحقیق حاضر برای دستیابی به اهداف فوق و بررسی فرضیه‌های مطروحه از روش توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه‌ای مانند کتاب‌ها و مقالات فارسی و انگلیسی، سایت‌های اطلاع رسانی و داخلی و خارجی استفاده شده است.
7- مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق :
پلیس: سازمان دولتی که وظیفه اش برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیش گیری از ارتکاب جرایم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان، مال و ناموس مردم بر طبق قانون است.
راهبرد : برنامه‌های کلان با اقدامات اجرایی مشخص.
ترس از جرم : نگرانی درباره بزه دیدگی احتمالی.
پلیسی گری : مجموعه فعالیت‌های پلیس رسمی و غیر رسمی برای استقرار شکل خاصی از نظم اجتماعی، این نظم اجتماعی می تواند حاصل اجماع گسترده اجتماع و یا توافق نهفته بین گروه‌های مختلف ساکن در جامعه باشد.
8- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق :
در خصوص این موضوع جز برخی از مقالات و نوشته‌های محدود، اثر پژوهشی قابل توجهی به زبان فارسی وجود ندارد. بنابراین عدم دسترسی به منابع کافی از جمله مشکلات و محدودیت‌های اساسی تحقیق حاضر می‌باشد.
9- سازماندهی تحقیق :
تحقیق حاضر ابتدا با مقدمه‌ای کلی – که در ذیل آن به مواردی همچون سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق، اهداف و پیشینه و روش تحقیق. . . پرداخته شده است – آغاز می‌شود و از حیث شکلی در دو بخش تهیه شده است.
در بخش نخست تحت عنوان «راهکارهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم» در طی دو فصل، به بررسی اقدامات پلیس جهت برقراری امنیت و کاهش ترس از جرم در میان شهروندان، بدون در نظر گرفتن معیارهایی همچون سن، جنسیت، . . . خواهیم پرداخت. فصل اول در طول دو مبحث ابتدا راهکارهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم بیان شده و سپس در فصل دوم در طی سه مبحث به راهکارهای نوین پلیس برای کاهش ترس از جرم، پرداخته شده است.
مباحث فوق زمینه را برای ورود به بخش دوم آماده می‌کند. در بخش دوم تحت عنوان «راهکارهای پلیس برای کاهش ترس از جرم در میان اشخاص معین» در طی دو فصل، دو گروه آسیب پذیر جامعه – زنان و سالمندان – مورد توجه قرار می گیرند. در فصل نخست در طول دو مبحث، بزه دیدگی و ترس از جرم در میان زنان و در نهایت تدابیر پلیس برای کاهش ترس از جرم زنان بررسی می‌شود؛
در فصل دوم، پدیده بزه دیدگی در میان سالمندان، ترس از جرم در میان آنها و در نهایت اقدامات پلیس برای کاهش ترس از جرم و احساس ناامنی در میان این گروه سنی، مورد بحث قرار گرفته است.
بخش نخست :
راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم
امنیت اساسی ترین نیاز انسان‌ها در طول زندگی است و دغدغه انسان‌ها به منظور یافتن راهی برای تأمین امنیت، تاریخی به بلندای تمدن بشری دارد. تشکیل جوامع و شکل دادن حکومت‌ها در ذیل تلاش انسان‌ها برای برقراری امنیت، جای می گیرد. هر چند مهم ترین هدف دولت ایجاد امنیت بیش تر برای افراد جامعه است، اما ایجاد احساس امنیت تقریباً به همین اندازه دارای اهمیت است، زیرا پدیده ترس از جرم و احساس ناامنی، پیامد‌های منفی برای سیاست، اقتصاد و زندگی اجتماعی را به همراه خواهد داشت. هدف مهم دولت در خصوص ایجاد امنیت و آرامش برای جامعه به طور منطقی و برحسب ضرورت بر عهده پلیس گذاشته شده است و پلیس به عنوان نماد اقتدار دولت، بخش مهمی از مسئولیت کاهش ترس از جرم و احساس ناامنی را بر عهده دارد و در این مسیر از راهبردهای گوناگونی استفاده کرده است.
به این ترتیب در فصل نخست از این بخش، راهکارهای کلاسیک سازمان‌های پلیس برای کاهش ترس از جرم را مورد تبیین قرار می‌دهیم و سپس در فصل دوم به بررسی راهکارهای نوین سازمان‌های پلیس در این راستا، خواهیم پرداخت.
فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم
در ابتدا تصور می‌شد که ترس از جرم رابطه مستقیمی با نرخ جرایم ارتکابی دارد و هراسناک ترین افراد کسانی هستند که در معرض جرایم بیش تری بوده اند یا آنهایی که سابقه بزه دیدگی داشته‌اند. به این ترتیب پلیس در راستای کاهش ترس از جرم در جامعه بر روی مسائلی همچون مقابله با جرم، بی نظمی و پیش گیری کیفری تمرکز داشته است و در عرصه عمل با وقایع سر و کار داشته و صرفاً زمانی مداخله می نمود که جرم و جنایتی اتفاق افتاده باشد.
در فصل حاضر در طی دو مبحث، رویکرد‌های سنتی پلیس برای کاهش ترس از جرم و مبارزه با جرایم خرد و بی نظمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

                                                    .