پایان نامه ارشد درباره دیدگاه روانشناسی، حقوق کیفری ایران

با توجه به اینکه زنای با محارم در حقوق اردن، جنایت محسوب می گردد و مرتکب به اعمال شاقه موقت محکوم می شود در صورتی که فردی در عمل زنای با محارم معاونت نماید مشمول بند 3 ماده 81 قانون جزای اردن می گردد.
4- تعدد وتکرار
قانونگذار اردن نیز در بحث تعدد جرم جرایم جنحه و جنایت نیز همانند قانون جزای لبنان از قاعده ادغام مجازات ها پیروی می نماید به موجب ماده 57 قانون جزای اردن “هر گاه یک عمل دارای وصف های متعدد باشد که همه انها در حکم بیان شده است، دادگاه بایستی مجازات شدیدتر را مورد حکم قرار دهد.
چنانچه عملی دارای وصف عام و وصف خاص باشد، وصف خاص ملاک قرار می گیرد».
و ماده 58 همان قانون مقرر می دارد: “1- یک فعل را بیشتر از یک مرتبه نمی توان تعقیب نمود.
2- اما اگر نتایج فعل مجرمانه بعد از تعقیب اولیه تشدید شود و قابلیت تطبیق یا وصف شدیدتری پیدا کند با همین وصف تعقیب خواهد شد و فقط مجازات شدیدتر اعمال می گرد و اگر مجازات موضوع حکم سابق، اجرا شده باشد از مجازات جدید کسر خواهد شد».
و بر طبق بند یک ماده 72 قانون جزای اردن “هر گاه ارتکاب چند جنایت یا جنحه ثابت شود برای هر جرمی حکم به مجازات جداگانه می شود و فقط مجازات شدیدتر اجرا می شود».
سیستم تعدد جرم در حقوق اردن با حقوق لبنان کاملاً یکسان است و از حیث برخورد با مرتکب جرم در صورت ارتکاب جرم زنای با محارم به صورت متعدد یا ارتکاب چند جرم به همراه زنای با محارم با حقوق لبنان تفاوتی ندارد. در خصوص تکرار جرم ماده 101 قانون جزای اردن مقرر می دارد: “هر کس به یکی از مجازات های جنایی به صورت قطعی محکوم شود و سپس در مدت تحمل مجازاتش یا در خلال ده سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات به وسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جرمی می شود که مجازات آن، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت است، علیه او حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم دوم نیست مشروط بر اینکه افزایش مجازات بیش از بیست سال نشود» و ماده 102 همان قانون بیان می دارد: “هر کس به صورت قطعی محکوم به حبس شود و سپس قبل از اجرای این مجازات یا در اثنای مدت مجازات یا در فاصله سه سال بعد از حکم یا بعد از سقوط مجازات بوسیله یکی از اسباب قانونی، مرتکب جنحه ای شبیه جنحه قبلی شود، علیه وی حکم به مدتی می شود که بیشتر از دو برابر مجازات جرم قبلی نباشد مشروط بر اینکه این تشدید مجازات بیشتر از پنج سال نشود».
در قانون جزای اردن وضعیت تکرار جرم با دقت و تفصیل بیشتری نسبت به قانون لبنان مطرح شده است و شرایط آن به وضوح مطرح شده است نکته دیگر آنکه در تکرار جرم حداکثر مجازات مشخص شده است به گونه ای که در جنایات حداکثر مجازات در صورت تکرار بیست سال و در جنحه حداکثر پنج سال می باشد.
بنابراین در زنای با محارم با توجه به اینکه از نوع جنایات می باشد چنانچه مرتکب با وجود شرایط مندرج در ماده 101 مرتکب جرمی شود که مجازات ان، اعمال شاقه موقت یا بازداشت موقت باشد، مجازات وی به شرح ماده 101 قانون جزای اردن تشدید خواهد شد.
گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن
انسان موجودی است که درخلقت و ضمیر او ویژگی تمایل جنسی و عاطفی به جنس مخالفش نهفته است. بدین معنا که زن به مرد و مرد به زن تمایل دارد. این عمل با طبیعت انسان سازگاری دارد. هرعملی که برخلاف طبع انسان و ویژگی طبیعی او توسط انسان صورت بگیرد به نوعی انحراف محسوب می شود. در کتابهای روانشناسی تمایلات یک مرد به مرد دیگر و یا یک زن به هم جنس خود را نوعی آسیب و اختلال رفتارجنسی می دانند.
بنابراین عمل لواط از دیدگاه روانشناسی نوعی انحراف جنسی محسوب می شود و عدم برخورد با این عمل شنیع موجب رواج بیماری درجامعه و هرج ومرج می گردد. بنابراین برخورد با این پدیده ضداجتماعی از دیدگاه جوامع ضروری است. درحقوق کیفری ایران ، این عمل جرم محسوب و در زمره جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی محسوب و مقررات کیفری برای برخورد با این عمل درنظر گرفته شده است.
اولین قومی که در تاریخ این  عمل زشت را مرتکب شدند، قوم لوط بود.تمام ادیان آسمانی متفقا، این عمل را نهی کرده اند و با آن به مبارزه می پردازند.
تورات روابط جنسى بین مردان را جرم شمرده است: “و با ذکور مثل زن جماع مکن” و مجازات هر دو طرف اعدام است: “اگر مردى با مردى مثل با زن بخوابد، هر دو فجور کرده اند؛ هر دوى ایشان البته کشته شوند؛ خون ایشان برخود ایشان است”. برطبق تلمود، مجازات چنین عملى سنگسار است. بااین همه، طفل صغیر )کمتر از 13 سال(، از این مجازات، همانند سایر مجازات ها، معاف است .در کتاب مقدس مواردى چند از رواج این عمل در میان اقوام گوناگون و نیز بنى اسرائیل ذکر شده است.
کیفر گناهان جسمانی در شریعت زردشت، مانند شریعت یهودی، بسیار سخت بود. کیفر لواط و زنا آن بود که زن یا مردی را که مرتکب چنین گونه اعمال می شدند “بکشند، زیرا از مار خزنده و گرگ زوزه کش بیشتر مستحق کشتن هستند”.
از نظر اسلام، لواط عمل بسیار پست و شنیع و از جمله گناهان کبیره است که هم ضررهای جسمی دارد و هم ضررهای روحی، بنا براین هم بیماری روحی است و هم بیماری جسمی و به همین دلیل است که برای جلوگیری از آن مجازات سنگینی از جمله قتل و اعدام تعیین شده است.
لواط یکی از زشت ترین گناهانی است که خداوند متعال در قرآن به زشتی این عمل اشاره می کند،قرآن کریم می فرماید ” لوط را بسوى قومش فرستادیم، به آنها گفت: شما مرتکب عمل لواط مى‏شوید که پیش از شما احدى از جهانیان چنان نکرده است.”

مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط
الف ـ قران
در قرآن کریم آیاتی وجود دارند که برحرمت لواط دلالت دارد که در زیر به برخی ازآنها اشاره می شود.
آیات 79و80 سوره اعراف می فرماید ” و هنگامی که لوط به قوم خود گفت ، آیا مرتکب فحشا و ننگی می شوید که هیچ کس قبل از شما آن را انجام نداده است ، شما زنان را ترک کرده و با مردان سخت شهوت می رانید. آری شما گروهی اسراف کننده هستید”.
آیات 54و55 سوره نمل آمده است : ” و لوط پیامبر به قوم خودگفت آیا شما با آنکه بصیرت به زشتی عمل خود دارید بازمرتکب فحشا می شوید ؟ آیا شما با مردان شهوت رانی کرده و زنان را ترک می کنید. آری شما گروهی نادان هستید؟”
این آیات به مسلمانان یادآوری می کند که لوط پیامبر ازسوی خدا مامور بود که مردم را بر این عمل زشت انذار می نماید.
ب ـ روایات

                                                    .