پایان نامه ارشد درباره راهبردهای آموزشی، پیش گیری از جرم

در این مرحله تحلیل‌گران با رویکرد علت شناختی، عوامل نزدیک مسئله ساز را شناسایی می‌کند. جهت مشخص کردن دقیق تر علل مشکلات ترس از جرم در درون و این امر که دریابیم آیا علل مزبور ممکن است در بین محله‌ها در طول زمان و یا در میان طبقات مردم متفاوت است یا خیر می‌توان از روش‌هایی همچون پرسش از شخصیت‌های مهم و یا ارتباطات محیطی بهره گرفت.
1) استفاده از شخصیت‌های مهم
شخصیت‌های مهم ممکن است مؤثرترین راه شناسایی علل ترس در محله باشد. این شخصیت‌ها ممکن است خودشان افرادی هراسناک باشند یا نباشند، اما به دلایلی درباره شرایط اجتماعی همبسته با ترس، آگاهی دارند. افرادی مانند ماموران پست که مرتباً در محله رفت و آمد می‌کنند، یک دست فروش خیابان، رهبر یک گروه اجتماعی یا هر شخص دیگری که دارای اطلاعات اجتماعی مهم است.
در تلاش برای ایجاد مسیرهای سالم به مدرسه، محله Hackney در انگلستان، تحقیقاتی برای فهم مخاطرات پیش روی کودکان – آن گونه که خودشان آن‌ها را درک می‌کنند – ترتیب داد. مزیت این تحقیق آن بود که به رغم عدم تحمیل موضوع جرم به کودکان، اطلاعات محله‌ای ویژه‌ای درباره نگرانی‌های مربوط به جرایم آن‌ها به دست می‌دهد. این امر کودکان را قادر می‌سازد تا به تعریف امیال و تنفرات خود از مکان‌های خطرناک و ترسناک بپردازند. مناطق و خیابان‌های ویژه به عنوان مکان‌های جرم خیز، تهدید کننده و مکان‌های ترسناک شناسایی شوند که بر رفتار کودکان تأثیرگذار بوده و بر روی شرایط زندگی آنها تأثیر گذاشتند. عوامل اجتماعی نظیر امنیت ترافیکی، پیاده روهای نا امن و به هم ریخته و نبود علمی امکانات بازی، به وضوح در میزان ترس از جرم و نگرانی‌های مربوط به آن مؤثر بودند.
2) استفاده از ارتباطات محیطی
ارتباطات محیطی که برخی اوقات ارتباطات بصری محیطی نیز خوانده می‌شود روش دیگری است که برای تشخیص علل ترس از جرم در یک محله به کار گرفته می‌شود. به این معنا که به سادگی در درون منطقه ای قدم بزنیم یا رانندگی کنیم و موقعیت‌هایی را ناظر باشیم که علامت جرم، بی نظمی و تهدیدات امنیتی هستند. در برخی از شرایط پلیس نیز می تواند این کار را انجام دهد. پلیس باید از ارتباطات محیطی در کنار دیگر روش‌های شناسایی علل ترس از جرم استفاده کند، یک تحقیق یا جلسه اجتماعی ممکن است تصاویر یا نوشته‌های روی دیوار و ساختمان‌های مخروبه را به عنوان علل ترس از جرم در یک محله بدانند. مرحله منطقی بعدی ممکن است قدم زدن با برخی ساکنان محله، پرسش از آن‌ها برای مشخص کردن شرایط و وضعیت‌هایی است که باعث احساس عدم امنیت می‌شود. هدف اصلی ارتباطات محیطی شناسایی مفصل‌تر و دقیق تر شرایط و موقعیت‌های خاصی است که علت ترس از جرم در محله است.
بند دوم) راهبرد لزوم اقدامات مناسب در حل مسأله
پس از شناسایی ابعاد کمی و کیفی مشکل ترس از جرم، این امکان وجود دارد که در قومم بعدی تدابیر و راه کارهای عملی مناسب‌تری برای حل مشکل موجود اتخاذ شود و سپس به ارزیابی آن پرداخت.
الف- طرح ریزی واکنش مناسب برای کاهش ترس از جرم
ترس از جرم ماهیتی کاملاً متغیر دارد به گونه ای که میزان ترس از جرم بسته به متغیرهایی نظیر مکان، زمان، سن، جنسیت و نژاد متفاوت است. با توجه به این امر نمی‌توان یک راهبرد واحد برای تمام مکان‌ها و زمان‌ها در خصوص مبارزه با ترس از جرم پیشنهاد کرد.
ماتریکس ترس از جرم ابزاری مفید برای تحلیل و مقوله بندی ترس از جرم است و به انتقال از مرحله هدف گیری به مرحله به کارگیری برای کاهش ترس از جرم کمک می‌کند.
جرم
جرم
ترس
ترس
1- حیطه میزان بالای نرخ جرایم و ترس از جرم ( حیطه راهبرد‌های پیشگیرانه )
در مناطقی که میزان جرایم بالا است، وجود ترس از جرم لاجرم پاسخی منطقی به وضعیت موجود است. در چنین حالتی نخستین گزینه پیش روی استفاده از یک برنامه پیشگیری از جرم مؤثر و کارآمد است. میزان بالای جرائم به نوبه خود باعث تقویت ترس از جرم می‌شود. نکته‌ای که نباید از خاطر برد ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی و پاسخ‌های جامعوی در پیشگیری از جرم است زیرا تنها در این صورت است که مردم بخشی از راه حل موجود به حساب می‌آیند. به کار بردن راهبردهایی نظیر تقویت نظارت محلی، بهبود کیفیت فضاهای شهری، افزایش همبستگی اجتماعی و افزایش روابط همسایگان با یکدیگر می تواند به کاهش ترس از جرم منجر شود.
2) حیطه میزان جرایم پایین و میزان ترس بالا (حیطه ترس از جرم)
این وضعیت در بسیاری از جوامع و بین گروه‌های مختلف اجتماعی مشاهده می‌شود که حاکی از یک وضعیت بیمارگونه است، زیرا وقتی میزان جرم پایین است، دلیلی ندارد مردم احساس ناامنی داشته باشند. در این وضعیت تحرک اجتماعی و فعالیت‌های روزمره به شکل غیر طبیعی محدود می‌شود. از این رو ضروری است بر برنامه‌های کاهش ترس از جرم تمرکز شود و مردم از احتمال واقعی بزه دیدگی خود آگاه کردند. در این مورد، اجرای برنامه‌های پیش گیری از جرم، خطر افزایش ترس عمومی از جرم را به همراه خواهد داشت.
3) حیطه میزان جرایم پایین و میزان ترس پایین (حیطه ایده آل)
در وضعیت ایده آل میزان جرم و ترس از جرم هر دو پایین است، این حالت طبیعی و مطلوب است زیرا وجود حداقلی از ترس از جرم در جامعه ضروری است و نباید درصدد از بین بردن آن به طور کامل بود. «نمونه این مناطق را می توان مناطق روستایی دور افتاده یافت که از اجتماعات کوچک تشکیل شده و ارتباطات میان مردم همچنان قوی باقی مانده است.»
4) حیطه میزان جرایم بالا و میزان ترس پایین (حیطه راهبردهای آموزشی)

                                                    .