پایان نامه ارشد درباره رضایت مجنی علیه، دیوان عالی کشور

3-3 مرتکب جرم
غیرمسلمان درماده مذکورشامل همه افرادی می باشد که پیرو دین اسلام نیستند. اما درنوشته های فقها بیشتر از واژه ” کافر ذمی ” استفاده شده است .
دراین جرم نیز اگر مسلمان بودن و غیرمسلمان بودن را جزء شخصیت مرتکب بدانیم ، بی تردید شخصیت آنها درمجازات شرعی و قانونی موثر بوده است.
3-4 نتیجه
این جرم نیز ازحیث نتیجه مطلق است.
ب ـ لبنان
1- رفتار
در حقوق لبنان رفتار مجرمانه زنای به عنف عبارت است از:”رابطه جنسی نامشروع مرد وزن بدون میل و رضایت یکی از انها.
1-1 در حقوق لبنان “جماع غیر مشروع” رفتار مجرمانه بزه زنای به عنف را تشکیل می دهد.
منظور از نزدیکی غیر مشروع، نزدیکی خارج از چارچوب موازین اجتماعی و مقررات قانونی است.
1-2 این رفتار به صورت فعل مثبت مادی و از طریق دخول واقع می گردد.لیکن بر خلاف حقوق ایران که دخول از عقب نیز شامل عنوان مجرمانه زنا می شود،در حقوق لبنان زنا از طریق دخول الت تناسلی مرد در همان محل طبیعی زن یعنی در فرج زن موجب تحقق عمل زنا می شود؛و دخول از طریق دبر مشمول عنوان مجرمانه”فحشا” می گردد.
در خصوص میزان دخول بین حقوقدانان لبنان و رویه قضایی ان کشور اختلاف نظر وجود دارد.از نظر حقوقدانان لبنانی دخول به میزان جزیی نیز جهت وقوع بزه کفایت می کند،در حالیکه رویه قضایی ان کشور این را نپذیرفته است.دیوان عالی کشور لبنان بر این عقیده است که چنانچه دخول کامل باشد،جرم زنای به عنف محقق می شود و در صورتی که دخول جزئی باشد مشمول عنوان مجرمانه”فحشا” می گردد.
1-3 ان چه مسلم است رفتار مجرمانه این بزه به صورت اکراه و بدون رضایت زن از سوی مرد نسبت به وی واقع می شود،اما اینکه ایا حالت عکس ان نیز قابل تحقق هست یا خیر؟ و اینکه ایا ممکن است مرد نیز در این بزه مجنی علیه واقع شده و با تهدید و اجبار زن و بدون رضایت عمل زنا را انجام دهد؟و یا همیشه مرد جانی و زن مجنی علیه است،بین حقوقدانان لبنانی محل اختلاف است.
عده ای معتقدند زنای به عنف تنها از جانب مردی علیه یک زن واقع می شود و در صورتی که زنی،مردی را به زنا مجبور کرده باشد،مشمول عنوان مجرمانه”هتک حرمت” می شود.
اما برخی دیگر بر این باور هستند که با توجه به منطوق ماده503 قانون جزای لبنان که بیان می دارد:”کسی که شخصی غیر از همسرش را با خشونت و تهدید مجبور به جماع کند” عبارت”همسر” اطلاق داشته و شامل زن نیز می گردد؛و بنابراین فاعل جرم ویا جانی هم مرد و هم زن می تواند باشد.
نکته دیگر ان که با توجه به مفاد ماده فوق الاشاره طرف زنا غیر از همسر زانی و زانیه می باشد.و رفتار های خشونت امیز جنسی بین زن و شوهر مشمول عنوان زنای به عنف نمی شود.
1-4 یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده رفتار مجرمانه بزه زنای به عنف”عدم رضایت” مجنی علیه می باشد.
مفهوم نارضایتی در حقوق لبنان اعم از اکراه و اجبار می باشد.مجنی علیه گاهی به علت زوال اختیار و ازادی اراده در انتخاب، فاقد رضایت محسوب می گردد و گاه عدم رضایت به علت فقدان اراده است.به عبارت دیگرگاه خشونت و فشار وارده از سوی جانی جای هیچ گونه مقاوتی باقی نمی گذارد و مجنی علیه بدون هیچ اراده ای تسلیم خواسته جانی می شود و گاه اعمال فشار به گونه ای است که مجنی علیه با وجود اراده،اختیار در رد یا قبول خواسته مجنی علیه ندارد.
مقنن لبنان در اقدامی مناسب به حالتهای خاصی اشاره نموده است که در این حالتها عدم رضایت مجنی علیه مفروز تلقی گردیده است؛و به عنوان یک اماره قانونی خدشه ناپذیر در قانون جزای لبنان به انها تصریح شده است. حالت های عدم رضایت در حقوق لبنان عبارتند از اکراه مادی- اکراه معنوی – حیله و تقلب – ناتوانی و صغر سن- وجود بیماری – جنون – (نقص جسمی و روحی) و غافلگیری .
از نظر قانون جزای لبنان افراد تا سن هجده سالگی طفل محسوب می شوند، و چنانچه با انها عمل نزدیکی انجام شود رضایت ایشان مورد قبول قانونگذار نبوده و مرتکب طبق قانون مجازات می شود.
از بین این موارد حالتهای فریب،حیله و نیرنگ و غافلگیری جالب توجه است.به طوری که در حقوق لبنان چنانچه جانی از طریق فریب،حیله و نیرنگ رضایت مجنی علیه را اخذ وسپس با وی نزدیکی نماید،مشمول عنوان جزایی زنای به عنف می گردد.به دلیل انکه رضایت اخذ شده از یک اراده صحیح و سالم و عاری از عیب حاصل نشده است. هم چنین از نظر حقوق لبنان،اگر جانی به صورت غافلگیرانه عمل نزدیکی انجام دهد،مشمول عنوان جزایی زنای به عنف می گردد.
در لبنان خواب و بیهوشی مشمول عنوان غافلگیری می گردد. بنابراین در صورتی که زن در خواب باشد ویا هیپنوتیزم بوده ویا تحت تاثیر یک داروی خواب اور باشد و در این حالتها جانی به وی تجاوز جنسی نماید، مشمول عنوان جزایی زنای به عنف می گردد. چون در این حالت عدم رضایت مجنی علیه مفروز تلقی گردیده است.
2- موضوع
موضوع جرم زنا در حقوق لبنان با حقوق ایران یکسان است و این جرایم تحت عنوان “جرایم تجاوز به عرض» بررسی می شود بنابراین موضوع جرم زنا به طور کلی در حقوق لبنان نیز انسان و عرض و آبروی وی می باشد .
3- نتیجه
زنای به عنف در حقوق لبنان از حیث نتیجه جزء جرایم مطلق است و به صرف دخول آلت تناسلی مجرم در آلت تناسلی قربانی جرم واقع می شود چه مجرم ارضاء جنسی بشود یا ارضا نشود و چه انزال صورت بگیرد یا بدون انزال باشد.

                                                    .