2- موضوع
در حقوق لبنان هدف ازمجازات زنا ، حفظ و حمایت از امر ازدواج و خانواده است.بنابراین موضوع این جرم حمایت ازحقوق خانواده و زوجین می باشد.
متاسفانه در این نظام حقوقی به احکام شرعی و مصالح عالیه دینی توجه نشده است و این جرم ، جنبه خصوصی پیدا کرده است.
3- مرتکب جرم
طرفین زنا مرد و زن هستند و رضایت طرفین از ارکان بزه زنا محسوب می گردد. بنابراین چنانچه طرفین به عمل زنا رضایت نداشته باشند ، عمل آنها مشمول جرم زنای به عنف می گردد.
عمل دخول باید به طور نامشروع باشد به عبارت دیگر زن و مرد نباید به یکدیگر حلال باشند و یا زن در مالکیت مرد باشد. دراین صورت عمل واقع شده زنا نخواهد بود.
شخصیت مرتکبین زنا درنوع جرم و مجازات آنها تاثیری ندارد.
4- مکان
درحقوق لبنان مکان وقوع بزه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به گونه ای که چنانچه زوج در منزل متاهلی مرتکب زنا شود به موجب ماده 488 به یک ماده تا یک سال حبس محکوم می گردد. اما این مجازات نسبت به مجازات ماده قبل خفیف تر است. بنابراین می توان گفت علی رغم توجه مقنن لبنان به این موضوع و توجه به حرمت منزل زوجین ، درباب مجازات دقت کافی به عمل نیاورده است. البته ازباب قاعده تعدد جرم که توضیح آن در ادامه خواهد آمد، می توان زوج را به مجازات شدید تر که همان مجازات ماده 487 می باشد محکوم نمود.
5- نتیجه
بزه زنا از حیث نتیجه جزء جرایم مطلق است به گونه ای که نیاز به حصول لذت جنسی یا ارضاء جنسی نمی باشد و با صرف دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن جرم زنا واقع می گردد.
ج- اردن
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی جرم زنا در حقوق اردن اتصال و دخول جنسی بین زن و مرد می باشد.
بنابراین در حقوق اردن نیز این بزه، دو طرف دارد و طرفین آن مرد و زن هستند. زنا در صورتی واقع می شود که بین زن و مرد رابطه عقد صحیح وجود نداشته باشد.
1-2 این عمل به صورت فعل واقع می شود.
1-3 یکی دیگر از شرایط وقوع رفتار فیزیکی جرم زنا، دخول می باشد. میزان دخول در حقوق اردن نیز به اندازه جزیی جهت ایجاد رفتار فیزیکی کفایت می کند.
1-4 این جرم از حیث رفتار یک جرم آنی محسوب می شود.
2- موضوع جرم
موضوع جرم زنا در حقوق اردن خانواده و حرمت ازدواج و حرمت پیوند ازدواج می باشد.
در حقوق اردن نیز همچون سایر کشورهای عربی به رغم اینکه در ظاهر به قران احترام زیادی گذاشته می شود اما احکام قران در مورد زنا مورد توجه واقع نشده است،همچنان که احادیث نبوی منبع قانونگذاری نسیت.
3- مرتکب جرم
3-1 عنصر رضایت از ارکان اساسی جرم زنا می باشد. به گونه ای که اگر عنصر رضایت وجود نداشته باشد، بزه مربوطه از زنای ساده به زنای عنف تبدیل می شود منظور از رضایت نیز رضایت زن می باشد. و هنگامی که رضایت زن بر عمل زنا فراهم گردد، جرم واقع می شود.
3-2 اگر چه شرط سن در مبحث زنا در حقوق اردن مطرح نشده است اما به نظر برخی حقوقدانان اردن، این شرایط از شرایط جوهری و لازم این بزه به شمار می رود و این موضوع از متن ماده 294 این قانون استنباط می گردد. بنابراین چنانچه زنا با فرد مونثی که زیر هیجده سال سن دارد به علت معیوب بودن رضایت وی، عنوان مجرمانه زنای به عنف خواهد بود و در صورتی که زن بیش از هجده سال داشته باشد، موضوع رضایت مطرح است.
شخصیت مرتکبین در حقوق اردن از موجبات تشدید مجازات است، مثلا چنانچه مجرمین متاهل باشند .
4- مکان