پایان نامه ارشد درباره عنصر مادی جرم، رفتار فیزیکی

1-2 این رفتار از طریق فعل مثبت واقع می گردد و تنها از طریق دخول آلت تناسلی مرد در محل طبیعی آلت تناسلی زن مشمول عنوان زنا می باشد.
1-3 قانونگذار لبنان به خویشاوندان سببی هیچ اشاره ای نکرده است، بنابراین زنا میان خویشاوندان سببی شامل زنای با محارم نخواهد شد.
2- نتیجه
جرم زنای با محارم درحقوق لبنان نیز از حیث نتیجه، جزء جرایم مطلق است و به محض وقوع عمل مادی، بزه زنای با محارم به وقوع می پیوندند. و هیچ شرط دیگری احتیاج ندارد.
3- موضوع
موضوع زنای با محارم، حرمت روابط بین محارم است و کسانی است که به واسطه ایجاد علقه نوعی اعتماد بین آنها وجود دارد.
4- شخصیت
طرفین مواقعه علاوه بر اینکه مرد و زن هستند دارای رابطه خویشاوندی نیز می باشند. معنای محارم در حقوق لبنان بسیار گسترده است.
از محتوای ماده 490 قانون جزای لبنان می توان موضوع محارم را به دو دسته تقسیم نمود: الف ـ دسته اول خویشاوندان نسبی هستند، لیکن بر خلاف حقوق ایران خویشاوندان نسبی شامل والدین و فرزندان (اعم از اینکه این فرزندان ، فرزندان قانونی و طبیعی والدین باشند یا فرزند خوانده باشند)،برادران و خواهران ابی و یا امی می شود. مقنن لبنان به برادران و خواهران برادران و خواهران ابوینی اشاره نکرده است اما با توجه به منطوق ماده 490 قانون جزای لبنان که مقرر داشته است:”یا هر یک از خویشاوندان که به منزله این اوصاف هستند” می توان برادران و خواهران ابوینی را نیز مشمول این ماده دانست.
ب ـ دسته دوم با عنایت به صراحت ماده مذکور”دوستان مرد و زن” می باشد؛قانونگذار لبنان به طور واضح منظور خود را بیان نکرده است،اما با توجه به اینکه این مطلب در ماده قانونی مربوط به زنای با محارم آمده است و بلافاصله پس از اشاره به ” والدین و فرزندان” به زنا میان”دوستان مرد و زن” اشاره نموده است می توان گفت مقنن لبنان این رابطه را هم شأن با محارم دانسته است.
به نظر می رسدمنظور از” دوستان مرد وزن” کسانی هستند که به رابطه دوستی خانوادگی با یکدیگر رابطه صمیمانه و نزدیکی در حد روابط خویشان و نزدیکان یکدیگر داشته و با همدیگر رفت وامد ومعاشرت خانوادگی دارند.ومقنن لبنان برای این موضوع احترام ویژه ای قائل شده است.
بی تردید نسبت زانی و زانیه و هم چنین سلطه ای که زانی بر زانیه دارد جز شخصیت آنها محسوب می گردد واز موجبات تشدید مجازات گردیده است.
ج ـ اردن
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی جرم زنا در حقوق اردن همان دخول آلت تناسلی در آلت تناسلی زن می باشد. قبلاً توضیح داده شد که در حقوق اردن و لبنان زنا تنها از طریق مواقعه از جلو امکان پذیر می باشد. 1-2 این رفتار و ارتباط جنسی همانطور که در قانون جزای اردن آمده است بایستی بین اصول و فروع انجام شود البته معنای محارم در حقوق اردن بسیار گسترده است و همانطور که در قانون آمده است تفاوت نمی کند این اصول و فروع شرعی باشند یا غیر شرعی.در حقوق جزای اردن علاوه بر محارم نسبی که در ماده 286 به آنها اشاره شده است عده ای از محارم سببی نیز مشمول قانون می گردد. حتی در حقوق اردن زنای مرد با دختری که آن را به فرزندی قبول کرده است مشمول عنوان مجرمانه زنای با محارم می گردد .
لذا در حقوق اردن مادر و جده زوجه و دختر و نوه زوجه و نیز پدر و جد زوجه و هم چنین زوج و خواهران تنی آنها و خواهران پدری یا مادری آنها نیز تحت همین مفهوم قرار می گیرند.
1-3 تفاوت دیگری که می توان به آن اشاره نموده این است که در حقوق اردن نه تنها محارم نسبی یا سببی که در فوق به آنها اشاره شد مشمول قانون می گردند، بلکه به طور کلی هر زنی که برای مرد حرام است با وی ازدواج نماید جزء محارم به شمار می آید و در نتیجه تحت مفهوم ماده 286 قرار می گیرد. بنابراین کسانی که بواسطه رابطه نسبی ازدواج با آنها حرمت ابدی دارد هم چون مادر و مادر بزرگ، دختران و نوه ها ، خواهران و برادران و فرزندان آنها، عمه و خاله، و کسانی که به لحاظ وجود رابطه سببی ازدواج با آنها حرام است مانند همسران فرزندان مرد و همسران نوه هایش – مادر و جده همسر- همسران پدر و همسران اجداد پدر- خواهر همسر تا زمانی که همسرش را طلاق نداده و سایر مواردی که شرعاً ازدواج با زن برای مرد حرام است مشمول قانون می گردد.
البته به نظر برخی حقوقدانان اردن زنا با محارم رضایی مشمول عنوان زنای با محارم نمی گردد .
1-4 علاوه بر محارم، کسانی که بر زانیه سلطه قانونی یا شرعی یا فعلی داشته باشند نیز مشمول همین عنوان مجرمانه می شوند. این سلطه می تواند سلطه دائمی باشد و یا سلطه موقت. سلطه موقت مانند حالتی که فردی در غیاب والدین دختر یا زن از او مراقبت نمایند. لزومی ندارد که این سلطه قانونی باشد بلکه اگر از طریق غیر قانونی نیز ایجاد شود باز عمل واقع شده زنای با محارم محسوب می شوند. همانند فردی که زنی را ربوده و بعد با رضایت وی با او عمل زنا را انجام دهد.
سلطه قانونی همان سلطه افرادی چون سرپرست یا قیم زن می باشد. و سلطه فعلی شامل سلطه افرادی چون معلم بر شاگرد، ارباب بر خادم، صاحب کار بر کارگر، مدیر بر کارمند می گردد.
1-5 هم چنین شرط رضایت نیز از ارکان اصلی این جرم محسوب می شود و باعث تفاوت این جرم با جرم زنای به عنف می گردد لذا در صورت عدم وجود رضایت زن و یا کمتر از هجده سال بودن زانیه، جرم واقع شده ، زنای به عنف خواهد بود.
1-6 در حقوق اردن نیز زنا تنها از طریق دخول در قبل زن، موجب ایجاد بزه می گردد. هم چنین دخول آلت تناسلی به میزان جزئی نیز جهت وقوع بزه کفایت می نماید .
2- موضوع
به طور کلی در حقوق اردن موضوع جرم زنا انسان و عرض و آبروی وی می باشد وبین اقسام ان تفاوتی وجود ندارد.
3- نتیجه
زنای با محارم در حقوق اردن نیز از حیث نتیجه جزء جرایم مطلق است و به صرف دخول آلت تناسلی جانی در آلت تناسلی مجنی علیه بزه زنای به عنف واقع می شود واینکه جانی ارضاء جنسی بشود یا ارضا نشود و یا انزال صورت بگیرد یا بدون انزال باشد،دارای اهمیت نیست ودر به وجود امدن عنصر مادی جرم تاثیری ندارد.

                                                    .