پایان نامه ارشد درباره عنصر مادی جرم، رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه هتک عرض عبارت است از “فعل تجاوز به جسم مجنی علیه بدون رضایت وی و اخلال در حیای وی به طور گسترده».
در ادامه به تشریح رفتار مجرمانه این جرم پرداخته می شود:
1-1 عمل تجاوز به جسم مجنی علیه
در جرم هتک عرض عمل تجاوز به طور مستقیم بر جسم مجنی علیه صورت می گیرد. بنابراین اعمالی که مجرم در مقابل دیدگان مجنی علیه با جسم خودش انجام دهد مانند دست زدن به آلت تناسی اش یا اینکه حرکات و رفتارهای جنسی را به رویت مجنی علیه برساند مانند اینکه تصاویر مستهجن یا مبتذل را به وی نشان دهد یا الفاظ جنسی در مقابل مجنی علیه به زبان خود جاری کند، مشمول این عنوان مجرمانه نمی شود.
بنابراین لمس کردن بدن مجنی علیه از شرایط ضروری رفتار مجرمانه بزه هتک عرض به شمارمی شود.
1-2 عمل تجاوز به جسم مجنی علیه ممکن است از سوی مجرم اتفاق بیفتد و ممکن است مجرم مجنی علیه را وادار نماید تا عمل منافی عفت را نسبت به جسم خودش انجام دهد. در هر صورت در این جرم، مجنی علیه در حکم وسیله است. اما اگر جانی عمل هتک آبرو را در مقابل فردی با جسم خودش انجام دهد شامل این جرم نمی شود.
1-3 در هتک آبرو ، ممکن است که عمل تجاوز نسبت به یک مرد و یا یک زن اتفاق افتد در نتیجه ممکن است تجاوز از سوی یک زن به یک مرد باشد و یا یک مرد به یک زن و یا بین دو زن و یا دو مرد. بنابراین اعمال مساحقه و لواط شامل عنوان مجرمانه هتک عرض می شوند
1-4 در بزه هتک عرض، لزومی به عمل دخول نیست و این از تفاوت های این جرم با بزه زنای به عنف می باشد و تفاوتی نمی کند که عمل دخول واقع شود یا منتهی به دخول نگردد.
1-5 خدشه دار نمودن حیاء مجنی علیه به طور گسترده
تجاوز در بزه هتک عرض باید به حدی بزرگ و وسیع باشد که بتوان آن را مشمول قانون دانست. لازم به ذکر است قانونگذار لبنان در باب جرم هتک آبرو دو عنوان مجرمانه تعریف نموده است. چنانچه عمل منافی حیا بوده ولی اخلال گسترده در حیاء مجنی علیه ایجاد نکند و فقط اخلال در حیاء عمومی باشد شامل عنوان مجرمانه “منافی حیا» (تهتک) می گردد.
مقنن لبنانی نتوانسته است به طور واضح، تفاوت بین این دو جرم را مشخص نماید و عناصر آن به طور واضح از هم جدا نشده اند و مقنن تشخیص عنوان مجرمانه را بر حسب شرایط فعل واقع شده، عامل جرم، مجنی علیه و وضعیت اخلاقی و عرف محل وقوع جرم بر عهده قاضی گذارده است
1-6 عدم رضایت تجاوز به جسم مجنی علیه، در صورتی مشمول عنوان مجرمانه می گردد که با نارضایتی همراه باشد. موضوع عدم رضایت در این جا با موضوع عدم رضایت در بزه زنای به عنف (الاغتصاب) یکسان است و به هر علتی رضایت مخدوش باشد بزه مذکور واقع می شود.
حالت هایی که قانون جزای لبنان به عنوان حالت های نارضایتی در نظر گرفته و در این حالت ها اصل بر نارضایتی است عبارتند از:” خشونت (اکراه مادی)، تهدید (اکراه معنوی)نیرنگ و تقلب، غافلگیری، صغر سن، نقص جسمی یا روانی اعم از وجود بیماری در بدن مجنی علیه یا جنون وی .
1-7 رفتار مجرمانه بزه هتک آبرو نیز به صورت فعل مثبت می باشد و از حیث رفتار یک جرم آنی است.
2- موضوع
از بزه هتک عرض به عنوان جرایم علیه آزادی جنسی در حقوق لبنان یاد می شود.و در حقوق لبنان در ذیل عنوان جرایم علیه آداب و اخلاق عمومی قرار گرفته است لذا موضوع این جرم، انسان و آبرو و حیات وی می باشد.
3- نتیجه
بزه هتک آبرو از حیث نتیجه جز جرایم مطلق است و به محض تماس با جسم مجنی علیه به وقوع می پیوندد و نیازمند نتیجه دیگری نمی باشد.
4- مرتکب جرم
از آنجا که در قانون جزای لبنان از جمله ارکان وقوع بزه هتک عرض، عنصر عدم رضایت می باشد و بعضی از وضعیت ها، اماره قانونی عدم رضایت محسوب گردیده است. از جمله صغر سن و یا ناتوانی جسمی و ذهنی لذا شخصیت مجنی علیه در تشدید میزان مجازات موثر است.
چنانچه مجنی علیه طفل باشد، یا جنون داشته و یا دارای معلولیت جسمی باشد به گونه ای که قادر به مقاومت نباشد، از موجبات تشدید مجازات مجرم است.
هم چنین چنانچه مجرم نیز از نزدیکان مجنی علیه ناتوان باشد و یا از کسانی که بر طفل تسلط دارند باشد، باز موجب تشدید مجازات است.
ج ـ اردن
عنصر مادی جرم هتک آبرو در حقوق اردن با عنصر مادی این جرم در حقوق لبنان شبیه است.
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی این جرم نیز همان “فعل تجاوز به جسم مجنی علیه بدون رضایت وی و اخلال در حیای وی به طور گسترده می باشد»

                                                    .