پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مقررات قانونی

پ ) دیه
ت ) تعزیر
و در ماده 15 همان قانون آمده است: ” حد مجازاتی است که موجب، نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است” و در ماده 16 می گوید: ” قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود . “
در ماده 17 قانون مجازات اسلامی آمده است: ” دیه اعم از مقرر و غیر مقرر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنابت غیر عمدی بر نفس ، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، به موجب قانون مقرر می شود . “
و در باب تعریف تعزیر در ماده 18 آمده است: ” تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد . نوع ، مقدار ، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود . دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی ، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد :‌
الف ) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ،
ب ) شیوه ارتکاب جرم ، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن ،
پ ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت ) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی .
ب ) لبنان
مجازات در قانون لبنان تعریف نشده است . حقوقدانان لبنانی مجازات را اینگونه تعریف کرده اند :” کیفر ، جزایی است که قانون آن را مقرر نموده است و بر مجرم به خاطر جرمی که انجام داده است و به تناسب جرمش توسط قاضی واقع می گردد .
همانطور که گفته شد در یک تقسیم بندی کلی مقنن لبنان مجازاتها را به مجازاتهای جنایی- جنحه و خلاف تقسیم کرده است. و البته تعریفی از مجازات ننموده است.
سپس در فصل مجازاتها در موارد 37 الی 45 ، به طور مفصل انواع مجازاتهای جنایی- جنحه و خلاف را احصا و میزان مجازات هر یک را مشخص نموده است. در مجازاتهای جنایی آنها را به دو دسته مجازاتهای جنایی عادی و سیاسی تقسیم نموده است.
مجازاتهای جنایی عادی عبارت است از 1- اعدام 2- اعمال شاقه دایمی 3- حبس ابد 4- اعمال شاقه موقت 5- حبس موقت ودرماده 45 آن قانون اعمال شاقه را تعریف کرده است : شخصی که محکوم به اعمال شاقه شده است به کارهای سختی مجبور می شود که با جنسیت و سن وی متناسب باشد اعم از اینکه داخل زندان یا خارج آن باشد.
مجازاتهای جنایی سیاسی عبارت است از 1- بازداشت ابد 2- باز داشت موقت 3- تبعید 4- اقامت اجباری 5- محرومیت مدنی
در ادامه مقنن لبنان مجازاتهای جنحه را نیز به دو دسته عادی و سیاسی تقسیم نموده است.
مجازاتهای جنحه ای عادی عبارت است از 1- حبس همراه با اشتغال 2- حبس ساده 3- غرامت
مجازاتهای جنحه ای سیاسی عبارت است از1- حبس ساده 2- اقامت اجباری 3- غرامت.
اما مجازاتهای خلاف تقسیم بندی ندارد و مجازات در نظر گرفته شده عبارت است از 1- حبس تکدیری 2- غرامت.
ج) اردن
قانونگذار اردن نیز مجازات را تعریف نکرده است و به بیان تقسیم بندی مجازاتها و میزان هر مجازات پرداخته است. تعریف حقوقدانان اردن نیز از مجازات با حقوقدانان لبنانی شباهت دارد . از نظر حقوقدانان اردن مجازات عبارت است از “ جزایی که قانون مقرر می نماید و دادگاه بر کسی که مسئولیت ارتکاب جرم نسبت به او ثابت شده است ، آن را واقع می نماید و متناسب با عمل ارتکابی او در نظر گرفته می شود
قانون جزای اردن نیز مجازاتها را به سه گروه مجازاتهای جنایی- جنحه و خلاف تقسیم نموده است . اما برخلاف قانون جزای قانون لبنان مجازاتهای عادی را از سیاسی تفکیک نکرده است.
مجازاتهای جنایی عبارت است از: 1- اعدام 2- اعمال شاقه دایمی 3- بازداشت ابد 4- اعمال شاقه موقت 5- بازداشت موقت.
و در ماده 19 آن اعمال شاقه را تعریف نموده است:
اعمال شاقه عبارت است از اشتغال محکوم علیه به شغلهای سخت که باسلامتی و سن و… متناسب باشد اعم از اینکه داخل زندان یا خارج زندان انجام شود.
مجازاتهای جنحه در قانون جزای اردن عبارتند از 1- حبس 2- غرامت 3- ربط با کفالت قانونگذار اردن برخلاف قانونگذار لبنان مجازاتهای خلافی را مشخص و احصا نکرده است . مگر آنکه بگوییم موارد ذکر شده در ماده 16 قانون جزای اردن همان مجازاتهای خلافی است. در ماده 16 آن قانون آمده است : مجازاتهای تکدیری عبارت است از 1- حبس تکدیری 2- غرامت

                                                    .