پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

تفاوت دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که در قانون جزای اردن بر خلاف قانون جزای لبنان حبس جنایی پیش بینی نشده است.
مبحث چهارم : منافیات عفت
پیش از تعریف منافیات عفت لازم است کلمه عفت تعریف شود تا از طریق آن بتوانیم نقطه مقابل آن را بشناسیم. عفت ( بکسر عین و فتح فای مشدد) در لغت حاصل شدن حالتی برای نفس و جان آدمی است که به وسیله آن از غلبه و تسلط شهوت جلوگیری می شود و اصل آن بسنده کردن در گرفتن چیز اندک است و طلب عفت و پاکدامنی و باز ایستادن از حرام ” استعفاف” نام دارد.
عفت در اصطلاح اخلاق ، یعنی قوه شهوت در خوردن و آمیزش جنسی، مطیع عقل باشد و از چیزی که عقل و شرع نهی کرده، اجتناب نماید و این حد اعتدال در شرع ، ستوده شده است. چاپ اول- ج 11- ص 310) .
وقتی می گوییم شهوت، فقط شهوت جنسی مراد نیست بلکه معنای عامی دارد که شامل شهوت مالی، مقام ، کلام، خوردن و … می شود و عفت در همه اینها کنترل کننده است.
شرم ، پرهیز، شکیبایی، بخشندگی، قناعت، نرم خویی، نظم ، پندپذیری، خوش رفتاری و وقار در نتیجه عفت ورزی بوجود می آیند.
درچند آیه ازآیات قران نیز به مساله عفت پرداخته شده است از جمله آیه ” ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله ” .” و کسانیکه امکانی برای ازدواج، نمی یابند باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند”.
هم چنین روایات و احادیث بسیاری از پیامبر و ائمه اطهار در این زمینه بیان شده است از جمله پیامبر اکرم ( ص) می فرماید” ان الله یحب الحیی الحلیم العفیف المتعفف” خداوند انسان با حیای بردبار پاکدامنی را که پاکدامنی می ورزد، دوست دارد . و حضرت امیر علیه السلام می فرماید” ما المجاهد الشهید فی سبیل الله با عظم اجرا ممن قدر فعف ” ” جهادگری که در راه خدا شهید می شود اجرش بیشتر از کسی که قدرت بر گناه دارد و چشم می پوشد نیست .” .
الف ) ایران
قانونگذار ایران چه در گذشته و چه حال جرایم منافی عفت را تعریف نکرده است بلکه به ذکر مصادیق این جرم پرداخته است. هم چنین با توجه به بررسی های به عمل آمده از سوی این جانب . این نتیجه حاصل شد که قریب به اتفاق اساتید حقوق جزا در ایران که کتابهایی در حوزه حقوق جزای اختصاصی تدوین نموده اند، فصلی را در خصوص جرایم منافی عفت اختصاص نداده اند و بررسی جرایم منافی عفت درهیچ یک از تقسیم بندی های صورت گرفته که عبارت از جرایم علیه اشخاص – جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد ، قرار نگرفته است.
به هر حال با توجه به تعریفی که از واژه عفت به عمل آمد و نیز با توجه به جرایمی که در این رابطه در قوانین جزایی ما به آنها اشاره شده است می توان گفت در حقوق ایران جرایم منافی عفت، جرایمی است که در حوزه اعمال و رفتار و روابط جنسی اتفاق می افتد و دامنه آن عمومیت ندارد و شامل مواردی از جمله توهین به دیگران و یا شرب خمر، که هر چند از دیدگاه جامعه نوعی هتک حرمت و بی عفتی می باشد نمی گردد و هر گاه سخن از جرایم منافی عفت به میان می آید به ناگاه جرایم جنسی و اعمال و رفتار ها و روابط جنسی به ذهن تبادر می گردد.
بر این مبنا هر گاه روابط بین زن و مرد در جهت ارضای تمایلات جنسی، در خارج از حد و مرز متعارف ارزشهای دینی و پذیرفته شده جامعه ما و نیز خارج از محدوده تعریف شده قانونگذارقرار بگیرد و از نظر قانونگذار جرم شناخته شود آن اقدام، جرم علیه عفت عمومی تلقی خواهد شد. لذا جرایم منافی عفت جرایمی است که اولا در حوزه روابط جنسی افراد جامعه اتفاق می افتد. ثانیا این روابط در صورتی خلاف عفت شناخته می شود که بر خلاف ارزشهای پذیرفته جامعه و مذهب باشد. و ثالثا قانونگذار با ذکر مصادیق و شرایط و ضوابط آنها را مشخص و احصاء کرده باشد.
لذا که برپایه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان جرایم منافی عفت را به دو دسته تقسیم نمود.
الف) جرایم منافی عفت مستوجب حد.
جرایم منافی عفت مستوجب حد بنابر مبنای ارائه شده عبارتند از : زنا ؛ لواط ؛ تفخیذ ؛ ‌مساحقه و قوادی .
ب) جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر.
بر اساس مبنای ارائه شده می توان گفت جرایم شامل این دسته عبارتند از : رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، خوابیدن دو مرد به طور برهنه زیر یک پوشش ، خوابیدن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش و همجنس گرایی انسان مذکر .
ب ) لبنان
در قانون جزای لبنان نیز چنین تقسیمی مشاهده نمی شود اما حقوقدانان لبنان این جرایم را تحت عنوان جرایم علیه عرض و اکبر و اعمال منافی حیا مورد بررسی قرار می دهند
حقوقدانان لبنانی عرض را به معنا آزادی جنسی تعریف و جرایم تجاوز به عرض و آبرو را جرایمی می دانند که به آزادی جنسی افراد بدون رضایت ایشان تجاوز نشود
این جرایم عبارتند از : زنای ساده ـ زنای با محارم ـ زنای به عنف ـ هتک عرض و عمل منافی حیا ـ قوادی ( الحس علی الفجور )
این جرایم در باب هفتم از قانون جزای لبنان و تحت عنوان جرایم نحل اخلاق و آداب عمومی بیان شده است .
ج ) اردن
حقوق اردن نیز در خصوص تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مصادیق آن شبیه حقوق لنبان است . در قانون جزای اردن نیز جرایم منافی عفت تعریف نشده است . نظر حقوق دانان اردنی نیز در خصوص تعریف عرض و اعمال منافی عفت با حقوقدانان لبنانی شباهت دارد . در حقوق اردن نیز اینگونه اعمال تحت عنوان جرایم علیه عرض و آبرو می شود .
مقنن اردن در باب هفتم قانون جزای خود این جرایم را احضاء و تحت عنوان » فی الجرایم الخله با الاخلاق و الاداب العامه » بیان نموده است .
این جرایم در دو فصل با عناوین ( فی الاعتدا و علی العرض » که شامل جرایم زنای ساده ـ زنای به عنف ـ زنای با محارم ـ هتک عرض و عمل منافی حیاء می شود و “ فی الحسن علی الغمور » که شامل بزه قوادی می گردد ، بیان گردیده است .

                                                    .