پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

احکام مربوط به زنای ساده در قانون جزای لبنان در مواد 487و 488 بیان شده است.این موضوع در قانون تحت عنوان”فی الجنح المخله بالاداب العیلیه”امده است.
ماده 487 قانون جزای لبنان مقرر می دارد : ” مرد و زن زناکار به حبس از سه ماه تا دو سال مجازات می شود و نیززن زناکار به همین مجازات محکوم می شود هرگاه متاهل باشد وگرنه به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم می گردد”.
و ماده 488 مقرر می دارد : ” زوج به حبس ازیک ماه تا یکسال محکوم می شود، هرگاه درخانه متاهلی مرتکب زنا شود یا در هر مکان دیگری برای خودش دوست زنی بگیرد و همین مجازات برای زنی که شرکت در زنا دارد اعمال می گردد”.
ج- اردن
ماده 282 قانون جزای اردن به موضوع زنای ساده اختصاص دارد.این ماده مقرر می دارد
1- مرد و زن زناکار که با رضایت یکدیگر زنا کرده باشند به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شوند.
2- و مجازات نسبت به مرد وزن زناکار متاهل کم تر از دو سال نخواهد بود.
3- هرگاه زنا در منزل متاهلی صورت گیرد مجازات مرد وزن زناکار سه سال حبس خواهد بود.
د- بررسی تطبیقی
از تطبیق مواد قانونی کشورهای ایران، لبنان و اردن می توان نکات زیر را استخراج نمود:
1- هر سه کشور عمل زنا را جرم دانسته و نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای آن اقدام نموده اند.
2- موضوع تاهل مورد توجه هر سه قانونگذار قرار گرفته است که در ایران تحت عنوان “احصان» مورد بررسی قرار گرفته است اما در حقوق جزای لبنان و اردن به این موضوع اشاره نشده است و علت آن قبلاً بیان گردید.
مبحث چهارم- عنصر مادی
عنصر مادی جرم زنای ساده که همان زنای غیر محصنه در حقوق ایران می باشد بسان عنصر مادی سایر جرایم از ارکان زیر تشکیل می شود:رفتار فیزیکی،موضوع،نتیجه،مرتکب جرم و شرایطی که برای هر یک از این ارکان وجود دارد.
در این قسمت ارکان مادی جرم در حقوق کشورهای مورد مطالعه بررسی می شود.
الف-ایران
1- رفتار
رفتار فیزیکی این جرم عبارت است از:”داخل شدن الت تناسلی مرد در اندام زن”.
1-1 ـ عمل زنا به صورت فعل مثبت مادی واقع می گردد و ارتکاب آن به صورت ترک فعل میسر نیست.
1-2ازجمله ارکان تشکیل دهنده رفتار مادی جرم زنا عمل دخول می باشد. قانونگذار درخصوص میزان دخول اندام تناسلی مرد را به اندازه ختنه گاه تعیین کرده است .
1-3 یکی دیگر از اجزای این جرم ، عمل جماع می باشد. درماده 221 قانون مجازات اسلامی به طورکلی ازجماع مرد با زن صحبت شده است. قانون مجازات اسلامی عمل جماع از دبر را نیز زنا می داند. لیکن دربین فقهای امامیه این موضوع محل اختلاف است. اما مشهور فقها هم براین نظرند که بین دخول در قبل و دبر تفاوتی نیست.
قانونگذارجماع را تعریف نکرده است اما درنظر اهل لغت به معنای ” نزدیکی مرد با زن می باشد” و با کلمه و(طی) مترادف است.
1- 4 این جرم ازجمله جرایم آنی و نیزساده می باشد و به محض دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در اندام زن جرم واقع می شود.
2- موضوع
طبیعتا موضوع جرم زنا “عرض و ناموس» انسان می باشد.
ازطرف دیگرموضوع این جرم انسان است و ماده 221 قانون مجازات اسلامی درتعریف زنا از واژه های “مرد” و ” زن” استفاده کرده است

                                                    .