پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

3- نتیجه
به محض دخول الت تناسلی مرد در اندام زن عنصر مادی جرم زنا واقع می شود و منوط به ارضای جنسی طرفین یا خروج منی نمی باشد. بنابراین جرم زنا از حیث نتیجه جرم مطلق است و مقید به نتیجه نمی باشد.
4- مرتکب جرم
4-1 طرفین این رابطه مرد و زن هستند که به یکدیگر شرعا حرام می باشند.با توجه به تعریف زنا در ماده 221 قانون مجازات اسلامی می توان گفت در حقوق ایران رابطه جنسی مرد وزن با یکدیگر حرام است مگر این که با عقد نکاح بر یکدیگر حلال گردند.بنابراین چنانچه مرد و زن به یکدیگر حلال باشند عمل جنسی بین انها زنا نخواهد بود.
4-2 علی الاصول جرم قائم به شخصیت مرتکب نیست به دلیل آنکه ماده 2 قانون مجازات اسلامی صحبتی ازشخصیت نکرده است و اصل و قاعده این است که شخصیت نقشی در وقوع جرم نداردمگر آنکه مقنن به آن تصریح نماید و دراین موارد شخصیت مرتکب یا سبب تشدید مجازات می شود و یا جزء تشکیل دهنده جرم است.
در زنای غیر محصنه همسر دائمی داشتن زانی موجب تشدید مجازات وی می گردد.به گونه ای که اگر مرد زناکار همسر دائمی داشته باشد و قبل از نزدیکی با همسرش مرتکب عمل زنا شود به موجب ماده 229 قانون مجازات اسلامی مجازات وی تشدید می گردد.
4-3 سن مرتکبین در قانون مجازات اسلامی مورد توجه مقنن قرار گرفته و در میزان مجازات تاثیر دارد.
5- مکان و زمان
اثر مکان و زمان در جرایم به طور کلی به دو صورت است:الف- جهت تشدید مجازات ب- جزء تشکیل دهنده جرم
ماده 106 قانون مجازات اسلامی سابق به موضوع مکان و زمان وقوع بزه زنا می پرداخت . این ماده شامل همه مصادیق زنا می شد وحکم را به طور کلی بیان می کرد و از تکرار ان در سایر موارد خودداری می نمود.
ماده مذکور مقرر می داشت:”زنا در زمان های متبرکه هم چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است”
مصادیق ذکر شده در ماده تمثیلی است و انچه مشخص است این است که مکان و زمان در جرم زنا از عوامل مشدده محسوب می شود.
مقنن در این ماده میزان تعزیر را مشخص نکرده بود لیکن با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی متخذ از فقه امامیه می باشد بر اساس فتاوای مشهور فقهای شیعه تعزیر ذکر شده در این ماده حداکثر تا74 ضربه شلاق بود.
ب- لبنان
1- رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی این جرم عبارت است از ” دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن”.
1-1 جرم زنا با انجام عمل دخول واقع می شود . و این عمل عبارت است از ” دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن ” درحقوق لبنان دخول تنها از جلو موجب وقوع عمل زنا می گردد و درصورت دخول آلت تناسلی مرد از عقب زن ، عمل زنا واقع نمی گردد.
1-2 برای وقوع عنصر مادی این جرم دخول جزئی نیز کافی است و نیاز به دخول کامل نمی باشد.
1-3 درحقوق لبنان زنا دو حالت دارد: الف – زنای زوج ب- زنای زن
درحقوق لبنان زمانی زنا محقق می گردد که مرد متاهل باشد. اما تفاوتی نمی کند که زن متاهل باشد یا مجرد.
در زنای زوج لازم است مرد متاهل باشد و شریک درجرم محسوب می گردد.
در زنای زن ، پیشنهاد عمل زنا از ناحیه زن می باشد. در واقع درحقوق لبنان پذیرفته شده است که زن می تواند فاعل عمل زنا محسوب گردد. دراین حالت برطبق حقوق لبنان مرد شریک وی محسوب می گردد. البته شرکت در این جا به معنای شرکت در جرم به معنای خاص خود نیست ، بلکه مقنن لبنان دراین دو حالت ، مرد و زن را شریک محسوب نموده است و درصورتیکه مرد متاهل باشد مجازات وی با زن زنا کار یکسان است و درصورت عدم تاهل ، مجازاتش تخفیف خواهد یافت.
نحوه تبیین مواد قانونی قانون جزای لبنان به گونه ای است که به نظر می رسد وقوع عمل زنا ازجانب زن نیز امکان پذیر است و چنانچه مرد پیشنهاد عمل زنا به زن بدهد و هیچ کدام متاهل نباشند و یا مرد متاهل نباشد عمل آنها مجازات قانونی به همراه نخواهد داشت. هم چنین چنانچه پیشنهاد زنا ازجانب مرد متاهل بوده و عمل در خارج ازمحل سکونت متاهلی مرد واقع شود زنا واقع نمی گردد.
حالت عکس آن درصورتی است که مرد متاهل باشد و عمل زنا درمحل متاهلی واقع شود.
1-4 اگر چه مقنن لبنان به سن زن و مرد اشاره ای نکرده است اما توجه به مواد 503-505 و 506 قانون جزای لبنان درباب زنای به عنف ، که رضایت فرد زیر سن هیجده سال را ، قانونی ندانسته و این موضوع را به عنوان یک اماره قانونی غیرقابل خدشه مطرح نموده است ، ضروری است که مرتکبین جرم بالای هجده سال سن داشته و هم چنین از لحاظ جسمی درسلامت باشند و دارای نقص جسمی یا ذهنی نباشند. درغیر اینصورت ، رضایت آنها صحیح نبوده و با وجود سایر شرایط مشمول عنوان زنای به عنف خواهد شد.
1-5این جرم از حیث رفتار جرم آنی است.