پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

ب- لبنان
حالتهای مختلفی در مواد 487 و 488 قانون جزای لبنان مطرح و مجازات هر یک از بیان شده است.
1- چنانچه زن و مردی مرتکب عمل زنا شوند و مرد متاهل باشد. فاعل جرم که زن می باشد و شریک زن که مرد متاهل می باشد هر یک به سه ماه تا دو سال حبس محکوم می شوند.( ماده 487 قانون جزای لبنان).
2- چنانچه شریک جرم یعنی مرد ، مجرد باشد ، مرد به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می گردد و زن به مجازات سه ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. ( ماده 487 قانون جزای لبنان).
3- چنانچه عمل زنا در منزل متاهلی واقع شود. مجازات هریک ازمرد و زن زناکار درقانون جزای لبنان از سه ماه تا یک سال حبس می باشد.( ماده 488 قانون جزای لبنان) دراین حالت زن شریک جرم زنا محسوب می گردد.
همانطور که اشاره شد این مجازات برخلاف تاکید قانونگذار بر مکان وقوع بزه ، خفیف تر از حالتی است که عمل درخارج از منزل متاهلی واقع شود.
رفتار مقنن لبنان در این رابطه برخلاف مقنن اردن می باشد. البته می توان به موجب ماده 181 قانون جزای لبنان در باب قواعد تعدد جرم با توجه به اینکه وصف بزه مشمول ماده 487 نیز می گردد زوج را به مجازات شدیدتر محکوم نمود.
به نظر می رسد اگر زن فاعل جرم و مرد شریک در جرم محسوب گردد و متاهل بوده و جرم در منزل متاهلی واقع شود باز مشمول ماده 488 قانون جزای لبنان گردد.
4- چنانچه مرد فاعل جرم زنا بوده و مجرد باشد و زن شریک در جرم محسوب شود ، عمل آن ها قابل مجازات نیست.
ج-اردن
قانونگذار اردن به موجب ماده282 قانون جزای اردن مجازات زانی و زانیه را حبس از یک تا سه سال تعیین نموده است.چنانچه هر یک از زانی و زانیه متاهل باشند بر طبق بند 2 ماده 282 حداقل مجازات دو سال خواهد بود.و چنانچه این عمل در منزل متاهلی انجام شود به موجب بند 3 ماده 282 هر یک به حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس محکوم خواهند شد.
د- بررسی تطبیقی
در مقایسه بین مجازات های تعیین شده در قوانین سه کشور در بحث زنای ساده نکات زیر قابل استخراج می باشد:
1- با توجه به تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران به قصاص، حد، تعزیر و دیه مجازات جرم زنا در قانون مجازات اسلامی حد است. لیکن با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در حقوق لبنان و اردن به جنایت ، جنحه و خلاف جرم زنای ساده از جمله جرایم جنحه بوده و مجازات جنحه ای برای آن در نظر گرفته شده است.
2- در حقوق لبنان و اردن مجازات جرم زنا قابل تخفیف می باشد اما در قانون مجازات اسلامی مجازات زنا ثابت است و غیرقابل تغییر البته با وجود شرایطی قابل اسقاط می باشد اما قابل تغییر نیست.
3- در زنای ساده مقنن لبنان و اردن با در نظر گرفتن حداکثر مدت حبس، مجازات را در موارد خاص تشدید می نمایند اما تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی “تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری می باشد.
هم چنین جنس مجازات مشدد در حقوق اردن و لبنان از جنس همان مجازات اصلی است اما در حقوق ایران در بعضی مواقع جهت تشدید مجازات زانی و زانیه از تعزیر استفاده شده بود. همانند تشدید مجازات در مواردی که جرم در مکان مقدس واقع می شد .
4- مقنن ایران میزان تشدید مجازات، نحوه اجرای آن و مکان اجرای آن را در قانون به صراحت مشخص نکرده است اما مقنن لبنان و اردن بدون هرگونه ایهامی و به صراحت میزان تشدید مجازات را در موارد معین شده مشخص کرده اند.
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده
الف ـ ایران
1- شروع به جرم
حقوقدانان برای تحقق جرم چهار مرحله را پیش بینی می نمایند. مرحله اول، مرحله تفکر و برنامه ریزی است در این مرحله مجرم نحوه ارتکاب جرم را در ذهن خود پرورش می دهد. مرحله دوم، مرحله تهیه مقدمات جرم می باشد. مرحله سوم، متهم عملیات مجرمانه خود را شروع به اجرا می نماید. مرحله چهارم، نتیجه جرم حاصل می گردد.
ماده 122 قانون مجازات اسلامی به موضوع “شروع به جرم» پرداخته است. به موجب ماده مذکور: ” هر کس قصد ارتکاب جرمی کرد و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود :
الف ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب ) در جرایمی که مجازات آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج .
پ ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش .”

                                                    .