پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

برطبق ماده مذکور درصورت تکرار جرم مشمول ماده 82 قانون جزای اردن می گردد به شرط آنکه اولا محکومیت جرم ابتدایی قطعی باشد. ثانیا مرتکب قبل از اجرای مجازات جرم اول یا در اثنای مدت مجازات یا در فاصله زمانی سه سال بعد از حکم یا بعد ازحکم یا بعد از سقوط مجازات بوسیله یکی از اسباب قانونی ، مرتکب جرم دیگری شود و ثالثا جرم دوم نیز از نوع جنحه اول یا شبیه به جنحه اول باشد.
گفتار دوم : زنای مشدد
مجازات زنا با توجه به نحوه ارتکاب عمل و وضعیت خاص طرفین زنا می تواند موجب تشدید مجازات گردد.از این رومی توان جرم زنا را به دو دسته کلی “زنای ساده» و “زنای مشدد» تقسیم نمود.
در حقوق ایران بر خلاف حقوق لبنان واردن زنای مشدد دارای اقسام متعددی می باشد. در ادامه به بررسی اقسام زنای مشدد در حقوق کشورهای مورد مطالعه پرداخته می شود.
مبحث اول :تعریف
الف-ایران
همانطور که بیان شد زنای مشدد در حقوق ایران اقسام متعددی دارد.با توجه مواد قانون مجازات اسلامی می توان گفت اقسام زنای مشدد در حقوق ایران عبارتند از:1- زنای به عنف 2- زنای بامحارم 3- زنای با زن پدر 4- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 5- زنای محصنه.
پیش از بیان تعریف انواع زنا لازم به ذکر است گفته شود با توجه به این که در حقوق لبنان و اردن زنای با محارم به طور مجزی از زنای به عنف بررسی شده است بنابراین در این قسمت از بررسی زنای با محارم و زنای با زن پدر خودداری و در گفتاری جداگانه خواهد امد.
تعریف انواع زنا با زنای ساده تفاوت چندانی ندارد جز اینکه وجود صفتی در زانی یا زانیه یا نحوه ارتکاب عمل زنا به تعریف ابتدایی اضافه می شود.
بنابرین در تعریف زنای به عنف می توان گفت زنای به عنف عبارت است از:” جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد ” به گونه ای که با زور و اکراه و بدون رضایت زن باشد”و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان عبارت است :” جماع مرد غیر مسلمان با زنی مسلمان که علقه زوجیت میان آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد”و زنای محصنه عبارت است از:”نزدیکی مرد وزنی که دارای شرایط احصان باشند”(در مبحث عنصر مادی شرایط و ویژگی های احصان بیان خواهد شد).
البته همانطور که قبلا اشاره گردید قانونگذار ایران تعریفی از انواع زنای مشدد ارایه نکرده است بلکه به بیان شرایط و ویژگی های انها پرداخته است.
ب- لبنان
قانون جزای لبنان نیزجرم زنای به عنف را تعریف نکرده است.بلکه به بیان حالات مختلف و شرایط ان و سپس به تشریح مجازات ان پرداخته است.
از نظر حقوقدانان لبنانی زنای به عنف عبارت است از:”قصد امیزش جنسی غیر شرعی بین زن و مرد بدون رضایت یکی از ان دو”
هم چنین در تعریف دیگری امده است:”زنای به عنف عبارت است از اتصال جنسی مردی با یک زن به گونه ای که زن رضایتی به این عمل نداشته باشد”.
ج- اردن
در حقوق اردن نیز زنای به عنف، جرم انگاری شده است. بزه زنای به عنف در حقوق این کشوراز حیث تعریف و ارکان با حقوق لبنان شباهت دارد. تعریف ارائه شده در مورد زنای به عنف بین حقوق دانان اردن با حقوق دانان لبنان و سایر کشورهای عربی شبیه است و آن را “برقراری رابطه جنسی و دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن به صورت اجبار و بدون میل و رضایت زن» تعریف نموده اند.
د- بررسی تطبیقی
با مقایسه تعریف زنای مشدد در بین سه کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- قانون مجازات اسلامی در ماده 221 به تعریف جرم زنا به طور کلی پرداخته است و برای زنای مشدد دیگر تعریف جداگانه ای از جرم ارائه نداده است و فقط به بیان مصادیق زنای مشدد و مجازات آن ها پرداخته است. همینطور قوانین جزایی لبنان و اردن نیز تعریفی از جرم زنای به عنف ارائه نداده اند.
2- در هر سه کشور چنانچه جماع بدون رضایت و با اجبار و اکراه همراه باشد، زنای مشدد محسوب می شود. لیکن در حقوق ایران علاوه بر این حالت کلی اقسام دیگری نیز بیان شده است که در صورت وجود آن صفات در زانیه و یا زانی مشمول زنای مشدد خواهد شد و آن ها عبارتند از: “زنای غیرمسلمان با زن مسلمان» و “زنای محضه» و اما این تقسیم بندی در قانون جزای لبنان و اردن در موضوع زنای مشدد وجود ندارد.
مبحث دوم- عنصر قانونی
الف- ایران
بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی عنصرقانونی زنای غیرمسلمان با زن مسلمان را تشکیل می دهد و بند ت ماده 224 قانون مجازات اسلامی به بیان عنصرقانونی زنای به عنف و اکراه پرداخته و مواد 225 ، 226 و 227 قانون مجازات اسلامی به عنصرقانونی زنای محصنه اختصاص دارد.
در بند پ ماده 224 قانون مذکور امده است:” زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است”.
و بندت همان ماده بیان می دارد:”زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است”.