پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

رفتار فیزیکی جرم زنای محصنه عبارت است از نزدیکی مرد با زنی و یا بالعکس درحالیکه دارای شرایط احصان باشند.
احصان
نکته ای که درموضوع زنای محصنه نیاز به بررسی دارد احصان وشرائط ان می باشد و سایر اجزای رفتار فیزیکی جرم زنا درسابق توضیح داده شده است.
” احصان” مصدرباب “افعال ” به معنای” درمحکم نگه داشتن است” واژه “احصان” دارای معانی متعددی است که از جمله می توان به معانی ” مصونیت بخشیدن ” ، ” حفظ کردن ” ، ” پاکدامنی و عفت پیشه کردن درمرد و زن ” اشاره نمود .
خداوند در آیه 24 سوره نساء می فرماید: ”
برطبق این آیه ، واژه ” محصن” و ” محصنه” به هریک از زن و مرد اطلاق می شود زیرا آنان با ازدواج ازبسیاری ازگناهان حفظ می شوند.
دراصطلاح حقوقی و فقهی احصان درمبحث زنا به کار می رود و منظور مرد زنا کار یا زن زناکاری است که دارای شرایط احصان باشد.
بند الف ماده 226 احصان مرد را تعریف نموده است به موجب این بند : « احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد » .
بند ب ماده 226 نیز احصان زن را زمانی محقق می داند که « زن دارای همسر دائمی و بالغ و در حالی که بالغ و عاقل بوده با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد » .
وجود شرط احصان در مرد یا زن زناکار موجب تشدید مجازات وی می گردد.
شرایط احصان : مقنن ویژگیهایی را برای زن و مرد زناکار برشمرده است که با وجود این شرایط در هریک از ایشان در زمان ارتکاب عمل زنا ، مجازات وی تشدید می گردد. این شرایط عبارتنداز :1- مرد یا زن دارای همسر دایم ( نه متعه) باشند. 2- آمیزش بین آنها صورت گرفته باشد و دسترسی به همسر ممکن باشد. 3- مرد و زن هردو عاقل و بالغ باشند.
درفقه شرط ” آزاد بودن زن و مرد” نیزآمده است که درقانون به آن اشاره نشده است.
2- زنای محصنه نیز به صورت فعل واقع می شود و ازجمله جرایم آنی است.
1-2 موضوع
موضوع جرم زنای محصنه نیز انسان و عرض و آبروی وی می باشد.
1-3 مرتکب جرم
ویژگی های مرتکب جرم در زنای محصنه موثربوده و باعث تشدیدمجازات می شود.
وجود ویژگی احصان در مرد یا زن زناکار و یا هردو که با وجود آن مجازات آنها ازمجازات زنای ساده که موجب حد جلد می باشد به حد رجم تشدید می گردد.
1-4 نتیجه
زنای محصنه نیز ازحیث نتیجه جزء جرایم مطلق است.
2- عنصر مادی جرم زنای به عنف
2-1 رفتار
1- رفتارفیزیکی جرم زنای به عنف و اکراه عبارت است از ” نزدیکی غیرمشروع با زنی غیرازهمسر مرد با زور و به اکراه و بدون رضایت زن”
الف) عنف
مقنن دراین رابطه از دو واژه ” عنف” و ” اکراه” استفاده نموده است که از لحاظ لغوی و اصطلاحی این دو واژه متفاوتند اما دراین ماده به صورت مترادف به کار برده شده است.
“عنف” درلغت به معنای ” سختی ، درشتی ، تندی و غلبه و زور” می باشد. زنای به عنف به زنایی گفته می شود که با زور و قهر و غلبه باشد و طرف مقابل هیچ اراده ای ازخود نداشته باشد. به موجب تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی : « هر گاه کسی با زنی که راضی به زنای او نباشد در حال بیهوشی خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است . در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است .