پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، عوامل تشدید مجازات

4- مرتکب جرم
در زنای به عنف نیز طرفین رابطه مرد و زن می باشند.شخصیت مرتکب در تشدید مجازات مرتکب جرم در حقوق لبنان تأثیر بسزایی دارد به گونه ای که زنای به عنف را به دو شاخه زنای به عنف ساده و زنای به عنف مشدد تفکیک می نماید. عوامل شخصیت که در میزان مجازات جرم موثر است علاوه بر صغر سن و نقص جسمی و ذهنی قربانی جرم، عبارتند از اینکه مجرم یکی از والدین قانونی یا طبیعی طفل یا یکی از خویشاوندان سببی طفل یا خادم طفل باشد یا کسی باشد که قانوناً و عملاً بر طفل تسلط دارد. هم چنین در صورتی که مجرم کارمند دولت، روحانی یا مدیر یا کارمند موسسه استخدامی باشد و با سو استفاده از موقعیتش با طفل رابطه جنسی برقرار نماید،از موجبات تشدید مجازات می باشد.
ج ـ اردن
1- رفتار
1-1 در حقوق اردن نیز رفتار مجرمانه زنای به عنف عبارت است از:”رابطه جنسی نامشروع مرد و زن بدون میل و رضایت یکی از انها.
1-2 در حقوق اردن نیز زنا تنها از طریق دخول در قبل زن، واقع می گردد. هم چنین دخول آلت تناسلی به میزان جزئی نیز جهت وقوع بزه کفایت می نماید.
1-3 انجام عمل مواقعه و دخول نسبت به زنی که شرعا و قانوناً به مرد حلال نیست واقع می شود.
1-4 قانون لبنان و اردن در خصوص اینکه عمل خشونت بار از جانب جانی نسبت به غیر همسر وی واقع می شود و شامل اعمال خشونت آمیز از جانب زوج نسبت به زوجه نمی شود اتفاق نظر دارند. لیکن حقوقدانان اردن بر خلاف حقوقدانان لبنان ارتکاب این عمل را تنها از سوی مرد، امکان پذیر دانسته و به نظر آنها، مرد جانی و زن مجنی علیه می باشد و حالت عکس آن را امکان پذیر نمی دانند.
1-5 عنصر عدم رضایت در حقوق اردن با حقوق لبنان یکسان است. حالت های عدم رضایت در حقوق اردن نیز عبارتند از اکراه مادی،اکراه معنوی،حیله و تقلب،ناتوانی و صغر سن،وجود بیماری،جنون،(نقص جسمی و روحی) وغافلگیری.
بزه زنای به عنف در حقوق اردن نیز به صورت فعل مثبت مادی واقع می شود.
2- موضوع
موضوع جرم زنا در حقوق اردن با حقوق لبنان یکسان است و به طور کلی در حقوق اردن نیز موضوع جرم زنا انسان و عرض و آبروی وی می باشد.
3- نتیجه
زنای به عنف در حقوق اردن نیز از حیث نتیجه جزء جرایم مطلق است و به صرف دخول آلت تناسلی جانی در آلت تناسلی مجنی علیه بزه زنای به عنف واقع می شود واینکه جانی ارضاء جنسی بشود یا ارضا نشود و یا انزال صورت بگیرد یا بدون انزال باشد،دارای اهمیت نیست ودر ایجاد عنصر مادی جرم تاثیری ندارد.
4- مرتکب جرم
شخصیت مرتکب در تشدید مجازات مرتکب جرم در حقوق اردن نیز تأثیر بسزایی دارد. عوامل شخصیت در حقوق اردن که در میزان جرم موثر است علاوه بر صغر سن و نقص جسمی و ذهنی قربانی جرم، عبارتند از اینکه مجرم یکی از والدین قانونی یا طبیعی طفل یا یکی از خویشاوندان سببی طفل یا خادم طفل باشد یا کسی باشد که قانوناً و عملاً بر طفل تسلط دارد. هم چنین در صورتی که مجرم کارمند دولت، روحانی یا مدیر یا کارمند موسسه استخدامی باشد و با سو استفاده از موقعیتش با طفل رابطه جنسی برقرار نماید،از موجبات تشدید مجازات می باشد.
دـ بررسی تطبیقی
از تطبیق و مقایسه عنصر مادی جرم زنای مشدد بین هر سه کشور می توان به نکات زیر دست یافت:
1- هر سه کشور در اصل رفتار فیزیکی جرم زنا دارای اشتراک هستند که همانا عبارت است از نزدیکی مردی با زنی غیر از همسر خود به عنف و اکراه . رفتار فیزیکی جرم زنای به عنف در حقوق لبنان و اردن با رفتار فیزیکی جرم زنای به عنف و اکراه در حقوق کیفری ایران دارای مشابهت می باشد اما رفتار فیزیکی جرم زنای محصنه و زنای غیر مسلمان با مسلمان در حقوق لبنان و اردن مشابهتی ندارد چون در این کشورها چنین تقسیم بندی وجود ندارد. 2- در قانون مجازات اسلامی یکی ارکان اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی زنای به عنف، “عنف و اکراه» است اما در قانون جزای لبنان و اردن از واژه “عدم رضایت» استفاده شده است که دارای مفهومی عام تر از “عنف و اکراه» می باشد.
3- قانون مجازات اسلامی در خصوص مواردی که جانی از طریق حیله، فریب و نیرنگ و یا در حالت خواب و بیهوشی مرتکب عمل زنا می شود نیز تعیین تکلیف کرده است حقوق جزای لبنان و نیز حقوق جزای اردن تردید ندارد این موارد مشمول عنوان مجرمانه زنای به عنف می گردد.
4- متاهل بودن زانی و زانیه با وجود سایر شرایط آن در قانون مجازات اسلامی از عوامل تشدید مجازات است اما در زنای به عنف در حقوق لبنان و اردن تاهل تاثیری در شدت مجازات ندارد.
5- شخصیت مرتکبین جرم در حقوق ایران در بحث زنای محصنه و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان مورد توجه مقنن قرار گرفته است. اما عوامل شخصیت در حقوق لبنان و اردن که موجب تشدید مجازات می گردد با حقوق ایران متفاوت است و عواملی چون عنصر سن، نقص جسمی و ذهنی مجنی علیه، وجود رابطه نسبی و یا سببی و یا کاری و یا اجتماعی به عنوان عوامل تشکیل دهنده شخصیت در حقوق لبنان و اردن باعث تشدید مجازات مرتکب جرم می گردد.
6- از حیث موضوع و نتیجه عنصر مادی جرم زنای به عنف در هر سه کشور یکسان است و دارای تشابه می باشند.
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی
الف ـ ایران
عنصرمعنوی زنای محصنه، زنای به عنف و اکراه و زنای غیرمسلمان با زن مسلمان همانند دیگر اقسام زنا ست.بنابراین مرتکبین جرم اولا اراده ارتکاب فعل را دارند، به عبارت دیگر عمد درفعل دارند و یا دارای سوء نیت عام می باشند. ثانیا ازحرمت ذاتی عمل و اینکه ارتکاب این عمل حرام است اطلاع دارند و ثالثا ازمجازات این عمل آگاهی دارند. و درصورتیکه یکی از شرایط وجود نداشته باشدموجب سقوط مجازات می گردد.

                                                    .