پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، انواع مجازات ها

مساله ای که قابل ذکر است این است که آیا مسلمان شدن زانی ازموارد شبهه و درنتیجه موجب سقوط حد می شود یا خیر ؟ به نظر می رسد فقهای شیعه به جزمرحوم فاضل هندی به موضوع پاسخ منفی داده اند .و مسلمان شدن فرد تاثیری درمجازات وی ندارد و حکم درمورد وی جاری می شود.
ب ـ لبنان
در حقوق لبنان، برای عنصر معنوی بزه زنای به عنف وجود سوء نیت عام کافی است و نیاز به سو نیت خاص نیست. البته سوء نیت عام عبارت است از اراده مجرم و آگاهی او. یعنی مجرم باید بداند که رابطه جنسی که برقرار می سازد، نا مشروع و بدون رضایت است و با اراده این عمل را انجام دهد.
بنابراین عنصر معنوی بر دو پایه فعل و آگاهی استوار است. و چنانچه هر یک از این دو عنصر بنا به دلایلی خدشه دار شود جرم زنای به عنف محقق نمی شود. مانند فردی که به رضایت زن در عمل نزدیکی اعتقاد داشته باشد. در واقع سیستم حقوقی لبنان وقوع اشتباه را پذیرفته و یکی از مواردی که به عنصر معنوی خدشه وارد می کند، اشتباه است و هم چنین جهل به موضوع نیز در حقوق لبنان پذیرفته شده است .
ج ـ اردن
عنصر معنوی این جرم در حقوق اردن نیز سوء نیت عام می باشد که از اراده و علم تشکیل شده است.
بنابراین درصورتیکه یکی از شرایط وجود نداشته باشد موجب سقوط مجازات می گردد.به عنوان مثال چنانچه جانی دچار اشتباه شود و یا به واسطه جهل مرتکب عمل شود، قصد جرم منتفی می گردد. در حقوق اردن نیز اشتباه به طور مطلق بیان شده است و صحبت از اشتباه قابل قبول نشده است.
د ـ بررسی تطبیقی
از حیث عنصر معنوی هر سه کشور دارای اشتراک در موضوع هستند و در هر سه کشور عنصر معنوی زنای به عنف بر پایه قصد و آگاهی بنا شده است البته همانطور که سابقاً گفته شد قانون مجازات اسلامی موادی را در این رابطه اختصاص داده است اما در قانون جزای لبنان واردن موادی به این موضوع در فصل زنای به عنف اختصاص نداده است.
مبحث پنجم-مجازات قانونی
الف ـ ایران
مجازات زانی غیرمسلمان به موجب بند پ ازماده 224 قانون مجازات اسلامی ، اعدام زانی است. اما قانونگذار درخصوص مجازات زن مسلمان درصورتیکه وی به عمل راضی باشد سکوت کرده است. البته طبیعی است که درصورت عدم رضایت و اکراه مجازات زانی اکراه کننده مسلمان یا غیرمسلمان ، اعدام است. و بهتر بود مقنن تکلیف زانیه را درحالت رضایت نیزمشخص می نمود.
برطبق بند ت ماده 224 زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است. ظاهرا ماده 224 اکراه ازجانب زن را نپذیرفته است و این موضوع که آیا زن می تواند به اکراه و عنف مرد را وادار به عمل زنا با خود نماید یا خیر مورد اختلاف بین فقها می باشد.
برطبق ماده 225 قانون مجازات اسلامی مجازات زانی یا زانیه که دارای شرایط احصان باشند ، حد رجم می باشد.
درتبصره ماده 228 به یک مورد استثناء اشاره نموده است و آن زنای زن محصنه با پسرنابالغ می باشد و مجازات آن را صد تازیانه درنظرگرفته است. البته درفقه به موارد دیگری هم اشاره نموده است که موردتوجه قانونگذار قرار نگرفته است.
ب ـ لبنان
قانون جزای لبنان بر حسب حالات مختلف و وضعیت مجنی علیه به تفکیک هر وضعیت ماده قانونی جداگانه ای تصویب و مجازات قانونی آن را تعیین کرده است. با توجه به شخصیت قربانی جرم که در مبحث قبل توضیح داده شد زنای به عنف به دو جز ساده و مشدد تقسیم می شود در ادامه انواع مجازات های زنای به عنف توضیح داده می شود
الف- مجازات زنای به عنف ساده
قانون جزای لبنان، در ماده 503 مجازات زنای به عنف ساده را اعمال شاقه حداقل به مدت 5 سال تعیین کرده است. از لحاظ نوع مجازات نیز مجازات زنای به عنف در دسته جنایات قرار می گیرد.
ب- مجازات زنای به عنف شدید
همانطور که گفته شد حالات مختلفی موجب تشدید مجازات زنای به عنف می شود. با توجه به اینکه مقنن لبنانی در مواد متعددی این حالات را اعلام و مجازات آن را تعیین کرده است، لذا به تفکیک هر یک بیان و مجازات آن آورده می شود.
1- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب
بر طبق ماده 504 قانون جزای لبنان چنانچه مجنی علیه ، دارای معلولیت ذهنی یا جسمی باشد یا اینکه علیه مجنی علیه حیله و تقلبی به کار رود که به سبب آن حیله و تقلب حاضر به برقراری رابطه جنسی شود، مجرم به اعمال شاقه موقتی محکوم می شود. وجه مشترکی که در بین همه این افراد وجود دارد، ناتوانی آنها در مقاومت کردن می باشد. در این حالت مجازات زنای به عنف همان اعمال شاقه موقت یعنی از 3 تا 15 سال می باشد.
2- مجازات زنای عنف نسبت به صغیر
همانطور که گفته شد مقنن صغیر بودن مجنی علیه را اماره عدم رضایت در نظر گرفته که اثبات عکس آن قابل پذیرش نیست و در صورت نزدیکی با صغیر، زنای به عنف محقق است .
مقنن لبنان سه مرحله را به عنوان صغر سن در نظر گرفته و برای هر یک مجازاتی در نظر گرفته است»:

                                                    .