پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

زنای با محارم یکی از اقسام زنای مشدد می باشد اما همانطور که گفته شد با توجه به این که در حقوق لبنان و اردن زنای با محارم به طور مجزی از زنای به عنف بررسی شده است بنابراین در این قسمت به بررسی زنای با محارم پرداخته می شود .
مبحث اول- تعریف
الف- ایران
قانونگذار ایران تعریفی از زنای با محارم ارایه نداده است،بلکه تنها دربند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی به بیان مجازات ان پرداخته است. اما با توجه به تعریف بزه زنا در ماده 221 می توان گفت زنای با محارم عبارت است از:” جماع مرد با زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از مواردی وطی به شبهه نیز نباشد به گونه ای که مرد و زن از محارم یکدیگر باشند و یا زن همسر پدر مرد زناکار باشد”.
ب- لبنان
مقنن لبنان در مورد زنای با محارم به طور جداگانه جرم انگاری نموده است و مجازات جداگانه برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. البته قانونگذارلبنان نیز تعریفی از زنای با محارم ارایه نداده در مورد تعریف آن می توان گفت زنای با محارم عبارت است: “ انجام عمل مواقعه و نزدیکی بین خویشاوندان و محارم».
ج ـ اردن
در حقوق اردن نیز زنای با محارم جرم انگاری شده است زنای با محارم در حقوق اردن از جمله جرایمی است که مقنن به شدت با آن برخورد و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است قانونگذاراردن نیز از زنای با محارم تعریفی ارایه نداده است. تعریف زنای با محارم در حقوق اردن نیز با حقوق لبنان و ایران شباهت دارد؛ در مورد تعریف آن می توان تعریف حقوق لبنان را ارایه داد؛بنابراین درحقوق اردن زنای با محارم عبارت است: “ انجام عمل مواقعه و نزدیکی بین خویشاوندان و محارم».
د ـ بررسی تطبیقی
با تطبیق تعریف زنای با محارم در بین هر سه کشور می توان به این نتیجه رسید که هر سه کشور تعریف از این جرم را در قوانین خود ارائه نداده اند و به بیان مصادیق آن پرداخته اند.

مبحث دوم ـ عنصر قانونی
الف ـ ایران
یکی از اقسام زنا که قانونگذار ایران به آن توجه نموده و برای آن شدیدترین مجازات را درنظر گرفته است زنای با محارم نسبی است.
ماده 224 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : ” حد زنا در موارد زیر اعدام است :
الف- زنا با محارم نسبی …. »
ب ـ لبنان
قانونگذار لبنان ماده 490 را به جرم زنای با محارم اختصاص داده است. در این ماده مقرر گردیده است: “زنا میان والدین و فرزندان، اعم از اینکه قانون باشند یا غیر قانونی یا بین دوستان مرد و زن و برادران وخواهران پدری یا مادری یا هر یک از خویشاوندان که به منزله این اوصاف هستند، مستوجب مجازات حبس از دو ماه تا دو سال است. هر گاه یکی از مجرمان نسبت به دیگری سلطه قانونی یا فعلی داشته باشد مجازات از یک سال تا سه سال خواهد بود ممکن است مجرم، از حق ولایت ممنوع شود».
ج- اردن
قانونگذار اردن در ماده 286 قانون جزا به موضوع زنای با محارم پرداخته و آن را جرم دانسته است. در این ماده آمده است: “الف) زنا میان اصول و فروع چه شرعی باشند چه غیر شرعی و بین خواهران و برادران تنی و خواهران و برادران پدری یا مادری و یا کسانی که به منزله آنها هستند مانند دامادها و محارم: موجب مجازات مرتکب به اعمال شاقه موقتی که کم تر از هفت سال نباشد می گردد.
ب) زنا بین یک شخص و شخص دیگر که تحت سلطه شرعی یا قانونی یا فعلی اوست موجب مجازات مرتکب با اعمال شاقه موقتی که حداقل آن پنج سال است می گردد».
د ـ بررسی تطبیقی
با تطبیق مواد قانونی کشورهای لبنان و اردن با قانون مجازات اسلامی می توان احکام زیر را به دست آورد.
1- هر سه کشور در خصوص موضوع زنای با محارم دست به جرم انگاری زده اند.
2- قانون مجازات اسلامی تنها در یکی از بندهای ماده 224 به این موضوع اشاره کرده است که با توجه به اهمیت آن، به نظر می رسد حق مطلب ادا نشده است اما در قانون جزای لبنان و اردن مواد جداگانه ای برای آن اختصاص داده شده است به گونه ای که برخلاف قانون مجازات اسلامی این جرم، از جرم زنای به عنف و مشدد جدا شده است اما در قانون مجازات اسلامی زنای با محارم زیر شاخه زنای مشدد می باشد.
3- در قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان شده است محارم نسبی مشمول این جرم و مجازات می شوند و محارم سببی را از دایره آن خارج کرده است اما در قانون جزای لبنان و اردن محارم سببی نیز شامل قانون بوده و در صورت زنا با آن ها مشمول عنوان مجرمانه زنای با محارم می گردد

                                                    .