پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

4- قانون مجازات اسلامی مصادیق محارم نسبی را بیان ننموده و تعریفی از محارم نسبی ارائه نداده است و در این رابطه ناگزیر باید به قانون مدنی و فقه رجوع نمود لیکن قانون جزای اردن در ماده اختصاص داده شده به زنای با محارم مصادیق آن ها را نیز برشمرده است.
مبحث سوم ـ عنصر مادی
الف ایران
1- رفتار
1-1 از تعریف فقهی و قانونی جرم زنا می توان گفت که رفتار فیزیکی جرم زنا عبارت است از ” داخل شدن آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن” و در زنای با محارم نسبی این عمل با یکی ازمحارم نسبی صورت می پذیرد.
درماده 221 قانون مجازات اسلامی آمده است : ” زنا عبارت است ازجماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد “.
قانون مجازات اسلامی محارم نسبی را تعریف نکرده است. بنابراین دراین مورد به قانون مدنی مراجعه می شود. ماده 1045 قانون مدنی مقرر می دارد : ” نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود.
نکاح با اولاد هرقدر که پایین برود.
نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هرقدر که پایین برود.
نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.”
زنای با محارم نسبی به این معناست که مردی ازمحارم نسبی با یکی از زنان که جزء محارم نسبی وی می باشد زنا کند. بنابراین زنا با یکی ازمحارم سببی یا رضائی مشمول عنوان زنای با محارم نسبی نمی شود.
1-2 این عمل به وسیله فعل مثبت مادی واقع می شود و وقوع آن به صورت ترک فعل امکان پذیر نیست.
1-3 ازجمله ارکان تشکیل دهنده رفتار مادی جرم زنا ی با محارم نسبی مانند دیگر اقسام زنا عمل دخول می باشد.
1-4 یکی دیگر از اجزای این جرم ، عمل جماع می باشد.
1-5این جرم ازجمله جرایم آنی و نیزساده می باشد و به محض دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن ولو به میزان جزئی جرم واقع می شود.
2 – موضوع
طبیعتا موضوع جرم زنا عرض و ناموس انسان می باشد و در زنای با محارم این موضوع از شدت و حساسیت بیشتری برخوردار است.
ازطرف دیگرموضوع این جرم انسان است. و ماده 63 قانون مجازات اسلامی درتعریف زنا از واژه های “مرد” و ” زن” استفاده کرده است.
3- نتیجه
جرم زنا به طورکلی مقید به نتیجه نیست و صرف دخول آلت تناسلی مرد درآلت تناسلی زن برای تحقق عنصر مادی جرم کفایت می کند و انزال و خروج منی ازشرایط آن نمی باشد. لذا این جرم ازجمله جرایم مطلق است.
4- مرتکب جرم
به نظر می رسد درجرم زنا با محارم نسبی اگر بتوان نسبت مرتکبین جرم را جزء شخصیت آنها محسوب نمود، به طور قطع این جرم ازجمله جرایمی است که شخصیت مرتکبین هم درتشدید مجازات و هم در اجزاء تشکیل دهنده جرم موثر بوده است.
ب ـ لبنان
1- رفتار
1-1 رفتار فیزیکی جرم زنای با محارم با جرم زنا یکسان است و همان “دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن می باشد».