پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

4- شخصیت
شخصیت مرتکب در تشدید مجازات مرتکب جرم در حقوق اردن نیز تأثیر بسزایی دارد. عوامل شخصیت در زنای با محارم در حقوق اردن عبارتند از اینکه مجرم یکی از والدین قانونی یا طبیعی طفل یا یکی از خویشاوندان سببی طفل یا خادم طفل باشد یا کسی باشد که قانوناً و عملاً بر طفل تسلط دارد.
هم چنین در صورتی که مجرم کارمند دولت، روحانی یا مدیر یا کارمند موسسه استخدامی باشد و با سو استفاده از موقعیتش با طفل رابطه جنسی برقرار نماید،از موجبات تشدید مجازات می باشد.
اگر چه در ماده 286 به موضوع سن زانیه اشاره نشده است اما با توجه به مفاد ماده 294 قانون جزای اردن در موضوع زنای به عنف، ضرورت دارد که سن زانیه بیش از هجده سال باشد، در غیر این صورت عمل انجام شده مشمول عنوان زنای به عنف می گردد. بنابراین شرط سن زانیه از ارکان اصلی موضوع زنای با محارم می باشد.
د ـ بررسی تطبیقی
با بررسی عنصر مادی جرم زنای با محارم در بین کشورهای ایران، لبنان و اردن می توان به مطالب زیر دست یافت:
1- رفتاری مادی جرم زنای محارم در هر سه کشور یکسان و شبیه به یکدیگر است.
2- این رفتار بین محارم صورت می گیرد اما معنای محارم در قوانین سه کشور متفاوت است. اولاً در قانون مجازات اسلامی قانون جزای اردن محارم سببی شامل عنوان مجرمانه نمی گردد. ثانیاً در قانون جزای لبنان و اردن محارم شامل محارم نسبی و سببی می شود. ثالثاً علاوه بر محارم عده ای دیگر که با یکدیگر روابط صمیمانه ای دارند و یا اینکه مجنی علیه تحت سلطه شرعی یا قانونی یا فعلی جانی باشد چنانچه مرتکب این عمل شود مشمول عنوان محارم می گردند.
بنابراین قانون مجازات اسلامی و قانون جزای لبنان در خصوص زنای با محارم سببی دارای مشابهت هستند.
3- رضایت طرفین زنا در زنای با محارم در قانون جزای لبنان و اردن از ارکان اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرم است به گونه ای که با فقدان آن، عنوان زنای محارم به زنای به عنف تغییر می یابد. اما در قانون مجازات اسلامی به موضوع رضایت اشاره ای نشده است اما طبیعی است که در صورت عدم رضایت زن به انجام عمل در قانون مجازات اسلامی چنانچه عدم رضایت وی به حدی باشد که اقدام مرد را بتوان عنف و اکراه تلقی نمود عنوان مجرمانه از زنای با محارم به زنای به عنف و اکراه تغییر پیدا می کند.
4- موضوع زنای با محارم در هر سه کشور تا حدودی شبیه به یکدیگر می باشد. همچنین از حیث نتیجه نیز در هر سه کشور زنای با محارم دارای شباهت بوده و جرم مربوطه یک جرم مطلق محسوب می گردد.
5- طبیعتاً شخصیت مرتکبین جرم در جرم انگاری زنای با محارم توسط قانونگذار در هر سه کشور موثر بوده است.
6- در قانون مجازات اسلامی به موضوع سن مرتکبین این جرم نیز همان گونه که پیشتر اشاره شد توجه شده است . با توجه به اینکه در حقوق جزای لبنان واردن صغر سن اماره قانونی عدم رضایت محسوب می گردد لذا چنانچه مجنی علیه طفل محسوب شود مشمول عنوان مجرمانه زنای به عنف می گردد و مجازات زنای به عنف در مورد جانی در نظر گرفته می شود.
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی
الف ـ ایران
درجرم زنا با محارم نسبی مرتکبین جرم اولا اراده ارتکاب فعل را دارند به عبارت دیگر عمد درفعل دارند و یا دارای سوء نیت عام می باشند. ثانیا ازحرمت ذاتی عمل و اینکه نکاح با محارم نسبی حرام است اطلاع دارند و ثالثا ازمجازات این عمل آگاهی دارند. و در صورتیکه یکی از شرایط وجود نداشته باشدموجب سقوط مجازات می گردد.
علاوه برشرایط سه گانه فوق ، عدم وجود شبهه نیز جهت مجرم دانستن مرتکبین عمل زنا لازم است و برطبق ماده 121 قانون مجازات اسلامی به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل جرم یا شرط ثابت نمی شود .
ب ـ لبنان
همانطور که در مبحث قبل بیان گردید، درحقوق لبنان برای عنصر معنوی بزه زنای به عنف وجود سوء نیت عام کافی است و نیاز به سو نیت خاص نیست. یعنی مجرم باید بداند که رابطه جنسی که برقرار می سازد، نا مشروع و با اراده این عمل را انجام دهد. عنصر معنوی بر دو پایه فعل و آگاهی استوار است، و چنانچه هر یک از این دو عنصر بنا به دلایلی خدشه دار شود جرم زنای با محارم محقق نمی شود. مانند فردی که از خویشاوندی با مجنی علیه اطلاع نداشته باشد . در واقع سیستم حقوقی لبنان وقوع اشتباه را پذیرفته و یکی از مواردی که به عنصر معنوی خدشه وارد می کند، اشتباه است و هم چنین جهل به موضوع نیز در حقوق لبنان پذیرفته شده است .
ج ـ اردن
علم و اراده دو رکن عنصر معنوی جرم زنای با محارم را تشکیل می دهند بنابراین شخص مجرم باید وجود خویشاوندی و یا رابطه اش را با شخص زانیه بداند و با اراده این عمل را انجام دهد. چنانچه دچار اشتباه شود و یا به واسطه جهل مرتکب عمل شود، قصد جرم منتفی می گردد در حقوق اردن نیز اشتباه به طور مطلق بیان شده است و صحبت از اشتباه قابل قبول نشده است.
د ـ بررسی تطبیقی
به طور کلی عنصر معنوی جرم زنا و اقسام متعدد آن یکسان بوده و تفاوتی در آن مشاهده نمی شود و این موضوع در هر سه کشور مشاهده می شود. بنابراین در زنای با محارم نیز عنصر معنوی بر پایه قصد و آگاهی است و در صورت وجود ادعایی مبنی بر اشتباه و یا جهل به موضوع و یا قانون موجب سقوط مجازات می گردد.
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی
الف ایران
برطبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی ، مجازات زنا با محارم نسبی اعدام است.