پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دراین رابطه روایات بسیاری از پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین در کتب روایی شیعه نقل شده است که به تعدادی ازآنها اشاره می شود:
از امام صادق نقل شده است که رسول خدا فرمود: ” هرکس با پسری آمیزش کند ، روزقیامت باحال جنایت وارد می شود و آب دنیا او را پاک نمی گرداند و خدا براو خشم می گیرد و او را لعنت می کند و جهنم را که بد سرانجامی است برای او آماده می سازد”.
امام صادق )ع( این عمل را کفر ورزیدن به احکام الهی می داند. هم چنین امام علی نیز در روایتهایی این عمل را کفر می داند.
پیامبر فرمود : ” هرگاه جنس مذکربا مذکر آمیزش کند عرش خدا به لرزه درمی آید”. نظریه مشهورمیان فقهای شیعه و سنی آن است که کیفر ” لواط” درقرآن مجید ذکر نشده است. با این حال برخی ازفقیهان و مفسران آیه شانزدهم از سوره نساء را ناظر به بیان مجازات ” لواط” دانسته اند.
آیه یادشده می فرماید: ” و آن دو تن را که مرتکب فاحشه شده اند آزار دهید، پس اگر توبه کردند و به صلاح روی آورند از آزارشان دست بردارید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است”
ج ـ نظرفقها
دربین فقیهان مرحوم شیخ طوسی ) رحمت اله علیه( درکتاب خلاف آورده است ” هرگاه مردی لواط کرده و دخول نماید مجازاتش قتل است و امام )ع( مخیر است که وی را با شمشیربه قتل برساند یا دیواری بر وی خراب کند و یا از مکان بلندی پرت کند .
قانونگذار نیز به تاسی از نظر مشهور فقها لواط را درماده 108 قانون مجازات اسلامی ” وطی انسان مذکر چه به صورت دخول یا تفخیذ ” تعریف نموده است.
مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون
الف ـ لواط
مقنن بزه ” لواط” و ملحقات آن را جزء جرایم حدی آورده است. این نشانگر آن است که شارع مقدس و نیز مقنن نگاه سختگیرانه ای به این عمل مذموم دارند و با شدت تمام آن را کیفرمی نماید. به دلیل آنکه ازجمله ویژگیهای “حد” قطعی و غیرقابل تخفیف و غیرقابل تبدیل بودن آن است.
باب دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی از مواد 108 الی 126 به بررسی موضوع لواط ، تعریف آن ، شرایط و راههای اثبات آن و نیز میزان مجازات آن پرداخته است.
در ادامه عناصر سه گانه بزه لواط و ملحقات آن مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول ـ تعریف
لواط به کسر لام اسم علم است و تعریف اصطلاحی لواط عبارت است از” آمیزش و بهره گیری جنسی دو انسان مذکر هرچند دخول هم انجام نشود ” مشهور بین فقها این است که وجه تسمیه این واژه ازعمل ناپسند قوم لوط بوده و از این رو نام آن را ” لواط” نهاده اند. و به نظر عده ای دیگر عمل قوم لوط از لصوق به معنای ” اتصال” و ” چسبیدن” گرفته شده است نه از نام ” لوط” پیامبر.
الف ـ ایران
مقنن در ماده 233 قانون مجازات اسلامی لواط را تعریف نموده است ؛با توجه به تعریف مقنن درماده 233 قانون مجازات اسلامی و نیز تعاریف فقها درباره عمل لواط ، می توان ” لواط” را اینگونه تعریف نمود:” لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است”.
مقنن در ماده 235 قانون مجازات اسلامی ، تفخیذ را تعریف نموده و مقرر می دارد : « تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است . تبصره ـ دخول کم تر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است » .
. تفخیذ در لغت به معنای گروه گروه را خواندن – در ران کردن چندی – استماع جنسی از ران دیگر آمده است .
و درمعنای اصطلاحی به ” کسب لذت شهوانی ازطریق مالیدن و تماس آلت تناسلی مرد به رانها و کفل مرد مذکر دیگری ” تفخیذ گویند.
بنابراین چنانچه مردی آلت تناسلی خود را به دیگراعضای انسان مذکر دیگری بمالد عنوان تفخیذ نخواهد داشت.
ب ـ لبنان
در حقوق لبنان ونیز قانون جزایی ان کشور عنوان مجرمانه ای به نام “لواط” و یا ملحقات ان وجود ندارد.لیکن درقانون جزای ان کشوردرباب هفتم با عنوان”فی الجرائم المخله بالأخلاق و الآداب العامه” به بیان مجازات جرمی با عنوان “هتک العرض “پرداخته است که از لحاظ محتوا با عناوین ” لواط” و”مساحقه” قابل تطبیق می باشد؛ و حقوقدانان لبنان نیز” لواط” و”مساحقه” را شامل عنوان مجرمانه “هتک العرض ” می دانند.
قانون جزای لبنان تعریفی از این جرم به عمل نیاورده است؛ حقوقدانان لبنانی و عربی این جرم را عمل منافی با عفت و حیای مجنی علیه به صورت گسترده تعریف می نمایند.
در یک تعریف دقیق تر می توان گفت، بزه هتک عرض عبارت است از:”هر عملی که بدون رضایت صحیح بر جسم» مجنی علیه واقع می شود و جسم مجنی علیه را لمس کرده و عاطفه و حیاء او را به طور گسترده خدشه دار نموده و آن را به طور وسیع مختل می نماید.»
ج ـ اردن