پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

قانون جزای اردن نیزهم چون قانون لبنان به جرم انگاری هتک عرض پرداخته است. لیکن تعریفی از این جرم به عمل نیاورده است
بزه “هتک آبرو در حقوق اردن به معنای هر فعل منافی عفت که شخص نسبت به دیگری مرتکب می شود به گونه ای که به عفت و کرامت مجنی علیه تجاوز می نماید تعریف شده است .
د ـ بررسی تطبیقی
با بررسی و مقایسه این بخش در بین سه کشور مطالب زیر به دست می آید:
1- همانطور که در سابق گفته شد در تدوین قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه پیروی شده است. بر این اساس موضوع لواط تحت همین عنوان به پیروی از فقه شیعه جرم انگاری شده است. اما قانون جزای لبنان و قانون جزای اردن که تحت تاثیر قوانین کشورهای اروپایی تنظیم شده و مسایل دین اسلام در تدوین آن تاثیر زیادی نداشته است لذا عنوانی به نام لواط و جرمی با این عنوان ندارد بنابراین در تعریف عنوان مجرمانه لواط نمی توان مقایسه ای با کشورهای لبنان و اردن به عمل آورد.
2- اگر چه قانونگذار لبنان و اردن عنوان مجرمانه ای به نام “لواط» را در نظر نگرفته است اما در هردو قانون عنوان مجرمانه دیگری به نام “هتک العرض» وجود دارد که با توجه اوصاف این جرم و عناصر تشکیل دهنده آن، لواط می تواند یکی از مصادیق این جرم محسوب شود. حقوقدانان لبنان و اردن نیز به این موضوع اشاره داشته اند .
البته قانون جزای لبنان و اردن تعریفی از جرم هتک عرض نیز ارائه نداده ان که از این لحاظ یک نقص محسوب می شود.
مبحث دوم ـ عنصر قانونی
الف ـ ایران
چنانکه پیشتر اشاره شد ، قانون مجازات اسلامی در ماده233 به بیان تعریف جرم “لواط” و در ماده 235 به بیان تعریف جرم”تفخیذ” پرداخته است.
در مورد مجازات این دو جرم ماده 234 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : ” حد لواط برای فاعل ف در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است . حد لواط برای مفعول در هر صورت ( وجود یا عدم احصان ) اعدام است ” . و در ادامه ماده 236 بیان نموده است : ” در تفخیذ حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرفی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست ” .
ب ـ لبنان
قانون جزای لبنان در مواد 507 الی 510 به بیان اشکال مختلف آن و نیز میزان مجازات آن پرداخته است.
ماده 507 قانون جزای لبنان بیان می دارد که “کسی که دیگری را به وسیله خشونت و تهدید به رنج و آزار مجبور کند با وی عمل هتک عرض داشته باشد، حداقل مجازات وی ، شش سال اعمال شاقه موقتی خواهد بود».
و ماده 508 مقرر می دارد: “هر کس برای ارتکاب عمل هتک عرض علیه دیگری یا برای وادار کردن وی به انجام آن متوسل به اقسام حیله شود یا از بیماری و نقصی که در جسم یا روان مجنی علیه است، استفاده نماید به اعمال شاقه موقتی برای مدت حداکثر ده سال مجازات می شود».
مواد 509 و 510 از همین قانون کسانی که عمل هتک عرض را نسبت به اطفال نابالغ مرتکب شوند مستوجب مجازات تحمل اعمال شاقه موقتی می داند.
ج ـ اردن
مقننن اردن مواد 296 تا 299 قانون جزای آن کشور را به این موضوع اختصاص داده است.
ماده 296 قانون جزای اردن مقرر می دارد : “1- هر کس با زور یا تهدید ، انسانی را هتک عرض نماید به اعمال شاقه برای مدتی که کمتر از چهار سال نباشد، محکوم می شود.
2- هر گاه مجنی علیه کم تر از پانزده سال داشته باشد، حداقل مجارات، هفت سال خواهد بود».
در ماده 297 آمده است “هر کس انسانی را هتک آبرو نماید که به علت ناتوانی جسمی یا نقص روانی یا به علت خدعه ای که به کار رفته است توان مقاومت ندارد به اعمال شاقه موقتی (از سه سال تا پانزده سال) محکوم می گردد».
و در ماده 298 مقرر نموده است: “هر کس بدون زور و تهدید، پسر یا دختری را که کمتر از پانزده سال دارد، هتک عرض نموده یا وادار به عمل هتک عرض نماید به اعمال شاقه موقتی (از سه سال تا پانزده سال) محکوم می شود.
2- هر گاه مجنی علیه، اعم از اینکه پسر باشد یا دختر، کمتر از دوازه سال داشته باشد، مجازات کمتر از پنج سال نخواهد بود».
و در ماده 299 بیان داشته است: “هر یک از اشخاصی که در ماده 295 توصیف شده اند (اصول و فروع و خویشاوندان و محارم و کسانی که بر طفل سلطه دارند) هتک عرض مرد یا زنی را بنمایند که سن او بین پانزده و هجده سالگی است یا او را وادار به هتک آبرو نماید، به اعمال شاقه موقتی (از سه سال تا پانزده سال) محکوم می شود».
د ـ بررسی تطبیقی
با توجه به اینکه عنوان مجرمانه لواط در قانون جزای لبنان و اردن وجود ندارد، تطبیق عنصر قانونی این جرم با جرم هتک عرض که دایره ای وسیعتر از لواط دارد و لواط یکی از مصادیق آن محسوب می شود سخت است.