پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

اما به طور خلاصه می توان گفت که هر سه کشور نسبت به این عمل جرم انگاری نموده اند اما در ایران به صراحت به این موضوع پرداخته و یکی از فصول قانون مجازات اسلامی را به این موضوع اختصاص داده است اما در قانون جزای لبنان و اردن با تکیه بر نظر حقوقدانان آن کشورها که اعمالی همچون لواط را شامل عنوان مجرمانه هتک عرض می دانند می توان گفت که در کشور لبنان و اردن نیز این موضوع را جرم انگاری نموده است.

مبحث سوم ـ عنصر مادی
الف ایران
1- رفتار
با توجه به تعریف مقنن درماده 233 قانون مجازات اسلامی ونیز تعاریف فقها درباره عمل لواط ، می توان رفتار فیزیکی ” لواط” را ” آمیزش جنسی و دخول آلت تناسلی مرد درمقعد انسان مذکری” تعریف نمود.
رفتار فیزیکی تفخیذ نیز بر مبنای ماده 235 قانون مجازات اسلامی عبارت است از” مالیدن و تماس آلت تناسلی انسان مذکری بین رانها و کفل انسان مذکر دیگر”
اجزای رفتار فیزیکی جرم لواط و تفخیذ ازموارد ذیل تشکیل شده است.
1-1آمیزش جنسی : مقنن درماده 108 قانون سابق از واژه ” وطی” استفاده کرده است.”وطی”به معنای نزدیکی،جماع و هم خوابگی می باشد. اما مقنن در ماده 233 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از واژه « دخول » استفاده کرده است .
در تفخیذعمل انجام شده به اندازه مالش آلت تناسلی دربین رانها و کفل انسان مذکر دیگر است. سایر اقدامات ازجمله مالیدن آلت تناسلی به دیگر اعضای بدن انسان مذکر شامل عنوان تفخیذ نخواهد بود. هم چنین وسیله در تفخیذ آلت تناسلی است به عبارت دیگر چنانچه فاعل به جای آنکه آلت تناسلی اش را بین رانها کفل انسان مذکر دیگر قرار دهد ، فرضا با دستش این کار را انجام دهد شامل عنوان تفخیذ نخواهد بود.
1-2 میزان دخول:مقنن در جرم “لواط”(به معنای خاص) نیز هم چون زنا داخل شدن آلت تناسلی را در مقعد مفعول شرط وقوع بزه دانسته است، و در خصوص میزان آن نیز مانند زنا ، دخول به اندازه ختنه گاه را ضروری می داند .
مشهور فقهای امامیه نیز دخول به اندازه ختنه گاه را برای صدق عنوان ” لواط” و ” دخول” کافی می دانند .
از آنجا که تفخیذ در حد مالش آلت تناسلی دربین رانها و کفل انسان مذکر دیگر است،لذا دخول وجود ندارد.
1-3 مقنن در ماده 234 قانون مجازات اسلامی برای فاعل و مفعول عمل لواط مجازات یکسانی درنظر نگرفته است. ماده 234 مقرر می دارد : « حد لواط برای فاعل در صورت عنف اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است « . اما به موجب همین ماده حد لواط برای مفعول فقط اعدام است .
1-4رفتارفیزیکی جرم لواط نیز به صورت فعل مثبت مادی واقع می شود. هم چنین این جرم ، جرم ساده و آنی است و به محض دخول آلت تناسلی مرد درمقعد انسان مذکر دیگر جرم مذکور واقع می شود.
عمل تفخیذ نیز به صورت فعل مثبت مادی واقع می شودو ازجمله جرایم ساده و آنی می باشد.
2- موضوع
موضوع جرم ” لواط” نیزهمچون دیگر جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ، عرض و آبروی انسان و خود انسان می باشد. موضوع درجرم تفخیذ نیز آبرو و عرض و انسان می باشد.
3- مرتکب جرم
لواط کننده و لواط دهنده هر دومذکر هستند. درتفخیذ نیزفاعل و مفعول لاجرم مذکر می باشند.
شخصیت درجرم لواط تاثیری ندارد و ازعوامل مشده جرم و یا از اجزای تشکیل دهنده ی آن نمی باشد.
اما چنانچه دین مرتکبین را جزء شخصیت آنها محسوب نماییم ، دین درمجازات مرتکبان لواط و تفخیذ موثر بوده و موجب تشدید مجازات می شود . تبصره 1 ماده 234 در خصوص حد لواط مقرر می دارد : « در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است » . و تبصره ماده 236 نیز در مورد تفخیذ عنوان نموده است : « در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد ف حد فاعل اعدام است » .
4- نتیجه
جرم لواط نیز ازجمله جرایم مطلق است و به محض دخول آلت تناسلی مرد به میزان ختنه گاه در داخل مقعد انسان مذکر دیگر جرم واقع می شود. جرم تفخیذ نیز از حیث نتیجه ازجمله جرایم مطلق است و به صرف قرارگرفتن آلت تناسلی مرد مذکر دربین رانهای انسان مذکر دیگر، جرم تفخیذ واقع می شود و نیاز به جزء دیگری نمی باشد.
ب ـ لبنان
1- رفتار

                                                    .