1-2 این رفتار به صورت فعل واقع می گردد و رفتارهای کلامی، نوشتاری و تصویری شامل آن نمی شود هم چنین چنانچه جانی این اعمال را در مقابل مجنی علیه بر جسم خودش انجام دهد نیز جرم واقع نمی شود نکته دیگر اینکه لزومی ندارد فعل واقع شده به صورت دخول در آلت تناسلی مجنی علیه باشد.
1-3این رفتار بایستی در حد وسیع و گسترده حیاء مجنی علیه را خدشه دار نماید قانونگذار اردن نیز معیار و ضابطه ای در این خصوص ارائه نکرده است و تشخیص آن را بر عهده قاضی گذارده است. البته رویه قضائی اردن تجاوز به عورات را از مصادیق بارز هتک آبرو دانسته است .
1-4 همچنین بزه هتک آبرو ممکن است بین دو مرد (لواط) یا بین دو زن (مساحقه) و یا بین یک مرد و زن واقع شود. حقوقدانان لبنان به صراحت اعمال مساحقه و لواط را شامل عنوان مجرمانه هتک عرض دانسته اند .0
1-5از ارکان اساسی رفتار فیزیکی بزه هتک عرض- این است که این رفتار همراه با عدم رضایت است. موضوع عدم رضایت در این جرم با جرم زنای به عنف تفاوتی ندارد و عدم رضایت می تواند ناشی از اکراه یا تهدید باشد یا به علت ناتوانی جسمی مجنی علیه، به عنوان اماره قانونی عدم رضایت محسوب شود و یا به علت صغر سن، عدم رضایت او مفروض تلقی شود که در این باره در بررسی بزه زنای به عنف توضیح کافی داده شده است.
2- موضوع
موضوع این جرم نیز تجاوز به آزادی جنسی و آداب عمومی می باشد و موضوع آن انسان و آبرو و حیای وی می باشد.
3- مرتکب جرم
شخصیت مرتکب و مجنی علیه در این جرم از عوامل مشدده محسوب می گردد به گونه ای که اگر مجنی علیه به لحاظ سن یا جسم یا عقل ناتوان محسوب گردد، اصل بر عدم رضایت او در ارتکاب جرم قرار داده شده و در نتیجه مجازات مرتکب جرم تشدید می گردد هم چنین چنانچه مرتکب از کسانی باشد که به واسطه رابطه خویشاوندی یا رابطه تربیتی یا کاری، مجنی علیه به وی اعتماد داشته باشد و مرتکب این عمل شود مجازات وی تشدید می گردد.
4- نتیجه
این جرم از حیث نتیجه جرم مطلق محسوب می گردد و نیاز به نتیجه خاصی نمی باشد.
د ـ بررسی تطبیقی
از بررسی و تطبیق عنصر مادی جرم لواط در قانون مجازات اسلامی و جرم هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن مطالب زیر به دست می آید. 1- همانطور که گفته شد رفتار فیزیکی جرم هتک عرض دایره وسیعتری نسبت به جرم لواط دارد به گونه ای که لواط یکی از اقسام هتک عرض محسوب می شود.
اما در تشریح رفتار فیزیکی این دو جرم می توان گفت رفتار فیزیکی جرم لواط و تفخیذ عبارت است از آمیزش جنسی انسان مذکر با انسان مذکر دیگری به صورت دخول ( لواط ) و یا مالیدن آلت تناسلی بین آنها و کفل( تفخیذ) لیکن رفتار فیزیکی بزه هتک عرض عبارت است از تجاوز به جسم مجنی علیه بدون رضایت وی و اخلال در حیای وی به طور گسترده.
2- همانطور که گفته شد رفتار فیزیکی جرم لواط و تفخیذ منحصر به ناحیه تناسلی و ران و کفل می باشد و سایر اقدامات شامل این عنوان مجرمانه نمی گردد اما در هتک عرض هرگونه تجاوز به جسم مجنی علیه شامل این عنوان مجرمانه می گردد که این حکایت از وسعت دایره بزه هتک عرض نسبت به لواط و تفخیذ دارد.
3- در رفتار فیزیکی لواط و تفخیذ طرفین این جرم هر دو مرد هستند اما طرفین بزه هتک عرض می توانند هردو مرد یا هردو زن و یا یکی مرد و دیگری زن باشد.
4- در لواط قانون مجازات اسلامی به مساله رضایت اشاره ای کرده است. اما در جرم هتک عرض چنانچه طرفین بر انجام عمل رضایت داشته باشند جرمی واقع نمی شود مگر آنکه موقعیت یکی از طرفین یه گونه ای باشد که طبق قانون رضایت وی به انجام عمل قابل پذیرش نباشد مانند اطفال، لذا در بزه هتک عرض یکی از شرایط اسامی وقوع بزه عدم رضایت است(همچنین در قانون مجازات اسلامی در موضوع لواط با وجود رضایت فاعل و مفعول هر دو مجازات می شوند اما در بزه هتک عرض در صورت رضایت هیچ کدام مجازات نمی شود و در صورت عدم رضایت تنها جانی مجازات می گردد.) 5- مساله دیگر آن است که در بزه هتک عرض ایجاد اخلال در حیاء مجنی علیه به طور گسترده از شرایط اساسی تحقق بزه می باشد اما در لواط و تفخیذ چنین شرطی وجود ندارد.
6- موضوع جرم لواط در حقوق ایران و جرم هتک عرض در لبنان آبروی انسان و حیاء و عفت است اما موضوع جرم هتک عرض در حقوق اردن احترام به آزادی جنسی است. و علت این امر آن است که قوانین کشور اردن از قوانین کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه اخذ شده است.
7- شخصیت طرفین در موردی که بیان شد ( دین ) در جرم لواط تأثیر در میزان مجازات دارد اما در بزه هتک عرض تأثیر شخصیت طرفین، با جرم زنای به عنف یکسان است و همان عوامل که در زنای به عنف به آنها اشاره شد چنانچه موجود باشد باعث تشدید مجازات می گردد.
در قانون مجازات اسلامی به موضوع دین در بزه لواط و تفخیذ توجه شده و در مجازات موثر است و موجب تشدید مجازات فرد غیر مسلمان است .
8- هر دو جرم از حیث نتیجه شبیه به یکدیگر بوده و جزء جرایم مطلق هستند.
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی
الف ایران
همانطورکه گفته شد درجرایم عمدی مطلق عنصر معنوی ازسه جزء اراده ، علم به حکم و علم به موضوع تشکیل شده است.
درمواد قانونی مربوط به بحث زنا به صراحت ، به علم به موضوع و علم به حکم اشاره گردیده است اما درهیچ یک ازموارد مربوط به بحث لواط شرط علم به حکم و علم به موضوع نیامده و به آنها اشاره نشده است. دراین رابطه اینکه آیا برای احراز عنصرمعنوی جرم لواط ، احراز این موضوع که لواط دهنده و لواط کننده باید علم به موضوع و علم به حکم نیز داشته باشند یا خیر محل اختلاف است.
بعضی معتقدند اگرچه درقانون به آن اشاره نشده است اما با توجه به قواعد عمومی حقوقی و نیز احتیاط درخون و قاعده درأ و لزوم رفع شبهه درباب حدود ، احراز علم و آگاهی به موضوع و حکم ضروری استو برخی معتقدند از آن جا که مقنن به پیروی ازفقه امامیه ، مواد باب حدود را تدوین نموده است و فقها شرط علم را جزء شرایط فاعل و مفعول اعلام نکرده اند ، بنابراین وجود شرط علم را ضروری ندانسته است.
به نظر می رسد زشتی عمل لواط به قدری واضح و آشکار است که کسی نمی تواند ادعا نماید ازحکم آن اطلاع نداشته است و درموضوع آن دچار اشتباه است. به دلیل آنکه در دین اسلام “لواط” با هیچ کس جایز نیست تا موجبات اشتباه درموضوع و یا حکم ایجادشود. قاعده کلی “جهل به قانون رافع مسئوولیت کیفری نیست” نیز این نظر را تقویت می نماید.