پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

بنابراین دربزه لواط ، صرف اراده و یا همان عمد درفعل و سوء نیت عام کافی است و درصورت اثبات فقدان سوء نیت عام مرتکب عمل مجازات نمی شود. و نیاز به سوء نیت خاص و نیزعلم به موضوع و علم به حکم نمی باشد . در واقع سوء نیت خاص در آن فرض شده است.
عنصرمعنوی جرم تفخیذ نیز همانند جرم لواط می باشد. و صرف عمد درفعل یا همان اراده جهت احراز سوء نیت مرتکبین عمل تفخیذ کفایت می نماید و برطبق قانون نیاز به شرط علم نمی باشد. به دلیل آنکه شرع مقدس برای هیچ انسان مذکری انجام این را جایز ندانسته است تا موجب شک و شبهه شود.
ب ـ لبنان
عنصر معنوی بزه هتک آبرو با عنصر معنوی زنای به عنف یکسان است و وجود سوء نیت عام کافی است و سوء نیت خاص نیاز ندارد.
البته همانطور که گفته شد در حقوق لبنان جهل و اشتباه پذیرفته شده است و چنانچه مجرم بتواند ثابت نماید که به علت اشتباه قابل قبول یا عدم علم و اطلاع مرتکب عمل شده است، عنصر معنوی زایل می گردد و وی قابل مجازات نمی باشد.
ج ـ اردن
در بزه هتک آبرو در حقوق اردن، علم و اراده دو جز عنصر معنوی این بزه را تشکیل می دهند. بنابراین در صورتی که این علم و اراده به هر صورت دچار تزلزل گردد مرتکب عمل قابل مجازات نخواهد بود.قانون جزای اردن نیز همانند قانون جزای لبنان وقوع اشتاه و جهل را در این موضوع پذیرفته است.
د ـ بررسی تطبیقی
در مقایسه عنصر معنوی جرم لواط و تفخیذ در قانون مجازات اسلامی و بزه هتک عرض در قانون مجازات لبنان و اردن می توان گفت لواط به لحاظ حرمت آن در نظر فقهای شیعه و اینکه در هیچ موردی انجام آن جایز دانسته نشده است اما امکان ادعای اشتباه در آن وجود دارد و قابل پذیرش است لذا قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای امامیه شرط علم و آگاهی را مفروض دانسته و با احراز عمد در فعل وقوع بزه را به همراه سو نیت محرز می داند اما ادعای جهل و اشتباه را می پذیرد اما در بزه هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن عنصر معنوی آن همانند عنصر معنوی بزه زنای به عنف است و شامل قصد و علم و آگاهی می گردد. بنابراین موضوع اشتباه و جهل در بزه هتک عرض پذیرفته شده است. بنابراین در خصوص عمل لواط و تفخیذ که یکی از اقسام بزه هتک عرض می باشد ادعای جهل و اشتباه در قانون جزای لبنان و اردن پذیرفته شده است.
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی
الف ایران
برطبق ماده 234 قانون مجازات اسلامی ” حدلواط برای فاعل در صورت عنف اکراه یا دارا بودن شرایط احصان به اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است . حد لواط برای مفعول در هر صورت ( وجود یا عدم احصان ) اعدام است .
شایان ذکر است ، فقهای شیعه درمجموع 5 روش جهت به قتل رسانده لواط کننده و لواط دهنده بیان کرده اند : 1- کشتن به وسیله شمشیر 2- سوزاندن به وسیله آتش 3- تخریب دیوار بر روی آنها 4- پرتاب کردن آنها ازبالای بلندی 5 – سنگسار
و برطبق ماده 236 قانون مجازات اسلامی در تفخیذ حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست . و چنانچه فاعل جرم تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل وی اعدام می باشد. بنابر این دین مرتکب در میزان مجازات موثر است به گونه ای که چنانچه فاعل غیرمسلمان باشد حد وی از تازیانه به قتل تغییر می نماید.
ب ـ لبنان
قانون جزای لبنان برای بزه هتک آبرو، مانند جرم زنای به عنف مجازات های متعددی را تعیین نموده است و با توجه به وضعیت مجنی علیه، مجازات جانی متفاوت است. در ذیل انواع حالت های بزه هتک آبرو و مجازات های آنها بیان می شود.
1- مجازات هتک آبرو همراه با خشونت و تهدید بر طبق ماده 507 قانون جزای لبنان “کسی که دیگری را به وسیله خشونت و تهدید به رنج و آزار مجبور کند و یا عمل هتک آبرو انجام دهد به اعمال شاقه موقتی که کمتر از چهار سال نباشد محکوم می شود».
هم چنین چنانچه مجرم، پیش از انجام عمل هتک آبرو، مجنی علیه را ربوده باشد به موجب ماده 515 قانون جزای لبنان حداقل مجازات وی هفت سال است.
2- مجازات هتک آبرو نسبت به طفل اگر در جرم هتک آبرو، مجنی علیه طفل باشد، مقنن لبنان با توجه به میزان سن مجنی علیه مجازات های متعددی را در نظر گرفته است. در واقع قانونگذار لبنان، صغر سن را اماره عدم رضایت دانسته است.
2-1 مجازات هتک عرض نسبت به طفل زیر دوازده سال
به موجب ماده 509 قانون جزای لبنان چنانچه بزه مذکور نسبت به مجنی علیه زیر سن دوازده سال واقع شود مجرم به اعمال شاقه که کمتر از چهار سال نیست محکوم می گردد.
2-2 مجازات هتک آبرو نسبت به طفل زیر پانزده سال چنانچه طفل کمتر از پانزده سال داشته باشد و دوازده سال وی تمام شده باشد و نسبت به وی عمل هتک آبرو واقع شود مجرم به استناد ماده 509 قانون جزای لبنان به اعمال شاقه موقتی (حداقل سه سال و حداکثر پانزده سال) محکوم می شود
2-3 مجازات هتک آبرو نسبت به طفل کمتر از هیجده سال به موجب ماده 510 قانون جزای لبنان چنانچه کسانی که در ماده 506 همین قانون، توصیف شده اند نسبت به کودکی که پانزده سال وی تمام شده و کمتر از هیجده سال سن دارد مرتکب عمل هتک آبرو شوند، به مجازات اعمال شاقه موقتی بین سه تا ده سال محکوم می شوند.
اشخاص موضوع ماده 506 قانون در بحث زنای به عنف، توضیح داده شده است.
نکته دیگری که از این ماده برداشت می شود این است که چنانچه افرادی غیر از اشخاص موضوع ماده 506 با رضایت طفل کمتر از هجده سال عمل هتک آبرو انجام دهند مجازات نمی شوند و اماره قانونی در این حالت برداشته شده است. حقوقدانان لبنانی به این موضوع ایراد داشته و معتقدند فردی که سن وی کمتر از هیجده سال است از رشد عقلانی کافی برخوردار نیست و لازم است مقنن این افراد را نیز شامل اماره قانونی عدم رضایت قرار دهد.
در همه این حالت ها چنانچه هتک آبرو واقع شده بر طفل، با خشونت و تهدید همراه باشد، طبق ذیل ماده 507 قانون جزای لبنان، حداقل مجازات اعمال شاقه موقتی شش سال می باشد.

                                                    .