پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات اسلامی، رضایت مجنی علیه

2-4 در صورتی که عمل هتک آبرو موجب مبتلا شدن مجنی علیه به بیماری شود یا موجب پاره شدن پرده بکارت وی گردد و یا مجنی علیه کشته شود مجازات وی هم چون مورد زنای به عنف مشمول ماده 512 قانون جزای لبنان می باشد.
در صورتی که در اثر عمل هتک آبرو مجنی علیه فوت نماید و جانی به قصد قتل ، عمل هتک آبرو را انجام دهد مشمول ماده 549 قانون جزای لبنان بوده و حکم وی اعدام می باشد.
ج ـ اردن
بر طبق صدر ماده 296 قانون جزای اردن چنانچه مرتکب و مجنی علیه عاقل و بالغ باشند و مرتکب با زور و یا تهدید موجب هتک آبروی مجنی علیه شود به اعمال شاقه موقتی که کم تر از چهار سال نیست محکوم می گردد.
چنانچه مجنی علیه دارای ناتوانی جسمی هم چون بیماری با نقص روانی همانند جنون باشد و یا مرتکب در انجام عمل هتک آبرو و خدعه و فریبی به کار برده باشد و رضایت مجنی علیه را به طور ناصحیح اخذ نموده باشد، مقنن مجنی علیه را ناتوان در مقاومت فرض نموده و به موجب ماده 297 مرتکب را به تحمل اعمال شاقه موقتی (از سه سال تا پانزده سال ) محکوم می نماید.
هر گاه مجنی علیه چه دختر باشد چه پسر، بیشتر از دوازده سال و کمتر از پانزده سال داشته باشد و مرتکب بدون زور و تهدید با وی عمل هتک آبرو انجام دهد، به دلیل صغر سن مجنی علیه، مقنن رضایت وی را رضایت صحیحی ندانسته و در نتیجه به موجب بند الف ماده 298 مرتکب را به اعمال شاقه موقتی (از سه سال تا پانزده سال) محکوم می نماید. و چنانچه مجنی علیه کمتر از دوازده سال داشته باشد به موجب بند از ماده 298 قانون جزای اردن ، مرتکب به اعمال شاقه موقتی که کمتر از پنج سال نیست محکوم می شود.
چنانچه مجنی علیه کمتر از پانزده سال داشته باشد و این اعمال از سوی مرتکب با زور و تهدید انجام شود به موجب بند 2 از ماده 296 مرتکب به مجازات اعمال شاقه که کمتر از هفت سال نیست محکوم می گردد.
در پایان چنانچه مرتکب از اشخاصی باشد که وصف آنها در ماده 295 قانون جزای اردن آمده است (اصول و فروع – خویشاوندان – محارم- کسانی که بر طفل سلطه دارند) و مجنی علیه بین پانزده سال سن داشته باشد به موجب ماده 299 قانون جزای اردن به تحمل اعمال شاقه موقتی (سه تا پانزده سال) محکوم می گردد.
د ـ بررسی تطبیقی
با بررسی و مقایسه مجازات لواط و تفخیذ در قانون مجازات اسلامی و مجازات هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن احکام زیر بدست می آید.
1- نوع مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی برای بزه لواط و تفخیذ، حد است اما نوع مجازات بزه هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن از نوع جنایت است.
2- در قانون مجازات اسلامی مجازات لواط برای فاعل در مواردی اعدام و در مواردی تازیانه و برای مفعول همیشه اعدام است مجازات تفخیذ تازیانه است اما مجازات هتک عرض در قانون جزای لبنان و اردن اعمال شاقه می باشد.
3- مجازات لواط و تفخیذ ثابت و غیر قابل تغییر است اما مجازات هتک عرض قابل تغییر بوده و با توجه به شرایط و حالات متعدد حداقل و حداکثر مجازات مشخص و تعیین شده است.
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط
الف ـ ایران
1- شروع به جرم
مقنن در باب لواط، به موضوع شروع به جرم اشاره نکرده است اما چنانکه اشاره شد شروع به جرم به طور کلی در ماده 122 قانون بیان شده است . این ماده شامل حد لواط نیز می شود .
2- شرکت در جرم
جرم لواط نیز از جمله جرایمی است که با وجود دو نفر قابل ارتکاب است. لیکن مجموع عمل دو نفر که یکی فاعل عمل لواط و یکی مفعول عمل لواط است، موجب به وجود آمدن بزه لواط می گردد و حقوقدانان آن را از مصادیق شرکت در جرم ندانسته اند. بنابراین، شرکت در بزه لواط با توجه به تعریف قانونگذار از موضوع شرکت در جرم، قابل تحقق نمی باشد.
3- معاونت در جرم
با توجه به اینکه برخی از حقوقدانان بزه قوادی را از مصادیق معاونت در جرم زنا و لواط می دانند، به نظر میرسد مقنن، معاونت در عمل لواط به طریق قوادی را به عنوان یک جرم مستقل پذیرفته و قابل مجازات می داند . اما در هر حال مقررات مربوط به معاونت در مجازات معاون در ماده 127 ق . مجازات اسلامی بیان شده است . بدین ترتیب معاونت در لواط نیز مشمول همین ماده خواهد بود .
4- تعدد و تکرار
قواعد تعدد و تکرار در جرایم حدی یکسان می باشد.
بنابر این اگر در جرم لواط فاعل له صد ضربه شلاق محکوم شود و همچنین در جرم تفخیذ اگر این موارد سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ب ـ لبنان
1- شروع به جرم

                                                    .